ATATÜRK KAYNAKÇASI

ATATÜRK ESERLERİ KAYNAKÇASI

ATATÜRK KAYNAKÇASI

ABALIOĞLU, Yunus Nadi: Ankara’nın İlk Günleri; Sel Yayınları, İstanbul 1955.

ABALIOĞLU, Yunus Nadi: Atatürk’ün Muazzam Eseri; 15 Kasım 1938 tarihli Cumhuriyet gazetesinden alıntı, Ayın Tarihi, Atatürk’ün Vefatları, ilâve sayı, No: 60, Ankara 1938.

ABALIOĞLU, Yunus Nadi: Atatürk’ün Vasıfları; En Büyük Kaybımız, İstanbul 1938.

ABALIOĞLU, Yunus Nadi: Anekdot: CCXLII; Atatürk Anekdotlar – Anılar, Der.: Kemal Arıburnu, Ankara 1960.

ADIVAR, Halide Edip: Türk’ün Ateşle İmtihanı; İstanbul 1962.

AFETİNAN: Atatürk’ten Hâtıralar; Ankara 1950.

AFETİNAN: Kemal Atatürk’ü Anarken (Atatürk’ten Hatıralar: 2); II. Basım, Ankara 1956

AFETİNAN: Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler; Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara 1959.

AFETİNAN: Medenî Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları; T.T.K. Yayını, Ankara 1969.

AFETİNAN: Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nin Yıldönümünde İki Teklif; Ülkü Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 22, 1948.

AFETİNAN: Milliyetin Temeli olan Dil Birliği; T.D.K. Türk Dili Dergisi, Sayı: 182, Ankara 1966.

AFETİNAN: Kurtuluş Savaşımızın Bazı Belgeleri ve Atatürk’ün İnkılâp Prensipleri; T.T.K. Belleten, Cilt: XXXII, No: 128, Ankara 1968.

AFETİNAN: Atatürk ve Dil Bayramı; Atatürk’e Saygı, T.D.K. Yayını, 1969.

AFETİNAN: Mimar Koca Sinan; Türkiye Emlâk Kredi Bankası Neşriyatı, Ankara 1968.

AFETİNAN: Ellinci Yılda Tarihten Geleceğe; Türkiye İş Bankası Yayını, 1973.

AFETİNAN: Atatürk’ün Büyük Nutuk’unun Müsveddeleri Üzerinde Arkadaşlarının Eleştirilerini Dinlemesi ve Gençliğe Seslenişi; Atatürk’ün Büyük Söylevi’nin 50. Yılı Semineri, T.T.K. Yayını, 1980.

AFETİNAN: Büyük “Nutuk”ta Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi; T.T.K. Belleten, cilt: XXX, Sayı 120, 1966.

AKKAYA, M. Şükrü: Atatürk’ün Huzurunda Bir Akşam; Ülkü Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 24, 1948.

AKSOY, Lûtfi: Atatürk’e Ait Bilinmeyen Hatıralar; Anlatan: Lütfi Aksoy, Yazan: Sabih Alaçam, Yeni Mecmua, No: 19, 1939.

ALTAY, Fahrettin: Millî Mücadele Hatıralarım; Hayat Mecmuası; Yıl:3, Sıra No: 127, İstanbul 1959.

ALTAY, Fahrettin: 10 Yıl Savaş (1912-1922) ve Sonrası; İstanbul 1970.

ARAR, İSMAİL: Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı (16/17 Ocak 1923); İstanbul 1969.

ARCAN, İ. Galip: Atatürk’ün Sanatçıya Saygısı; Ses Dergisinden iktibas, Sümerbank Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 29, 1963.

ARDIÇ, Nuri: Hatıralar; Görüşler Adana Halkevi Dergisi, Sayı: 13-14, Adana 1939.

ARIBURNU, Kemal: Atatürk Anekdotlar – Anılar; Ankara 1960.

ARIKOĞLU, Damar: Hatıralarım; İstanbul 1961.

ARSAL, Sadri Maksudi: Türk Dili İçin; İstanbul 1930.

ATADAN, Makbule: Makbule Atadan Anlatıyor; Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk, III. Kitap. Der.: Niyazi Ahmet Banoğlu, İstanbul 1955.

ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Nutuk, Cilt:I (1919-1920); Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1961.

ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Nutuk, Cilt:II (1920-1927); Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1961.

ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Nutuk, Cilt:III (Vesikalar); Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1967.

ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, Derleyen: Nimet Unan; Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları: I, Birinci Basım, 1945.

ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, Toplayan: Nimet Unan; Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları: I, İkinci Basım, 1959.

ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri III, Toplayan: Nimet Arsan; Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları: I, İkinci Basım, 1961.

ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV (1917-1938), Derleyen: Nimet Arsan; Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları: I, 1964.

ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri V, Derleyen: Sadi Borak – Utkan Kocatürk; Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, 1972.

ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Atatürk’ün Başlıca Nutukları (1920-1938), Derleyen: Herbert Melzig; İstanbul 1942.

ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Atatürk’ün Maarife Ait Direktifleri; Maarif Vekâleti Ana Programa Hazırlıklar Serisi: A, No: 1, İstanbul 1939.

ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Gazinin Nutuklarından Alınmış Vecizeler; Muhit Mecmuası, Sene: 3, No: 32, 1931.

ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe; Yayınlayan: Uluğ İğdemir, T.T.K. Yayını, Ankara 1962.

ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Zâbit ve Kumandan İle Hasbıhal; Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara 1957.

ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Karlsbad Hatıraları; Yayımlayan: Afetinan, T.T.K. Yayını, 1983.

ATAY, Falih Rıfkı: Atatürk’ün Bana Anlattıkları; Sel Yayınları, İstanbul 1955.

ATAY, Falih Rıfkı: Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri; Sel Yayınları, İstanbul 1955.

ATAY, Falih Rıfkı: Babanız Atatürk; II. Basım, İstanbul 1966.

ATAY, Falih Rıfkı: 19 Mayıs; Ankara 1944.

ATAY, Falih Rıfkı: Çankaya (Atatürk Devri Hatıraları), Cilt: II; Dünya Yayınları, İstanbul 1961.

ATAY, Falih Rıfkı: Çankaya (tek cilt halinde); İstanbul 1969.

ATAY, Falih Rıfkı: Atatürkçülük Nedir?; İstanbul 1966.

ATOK, Oğuz Kâzım: Büyük Zaferimiz Üzerinde İncelemeler; Ülkü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 71, 1944.

AYDA, Âdile: Atatürk ve Kayınbiraderi, Cumhuriyet gazetesi, 10. 11. 1963.

AYIN TARİHİ: Gazi ile Mülâkat: Emil Ludwig, Sayı: 73, 1930.

AYIN TARİHİ: Atatürk’le Mülâkat: Gladys Baker; Anadolu Ajansı’ndan; No. 19, 1935.

AYKUT, Mahmut Attilâ: Zaferi Tamamlayan İnkılâp; İleri gazetesinden, T.D.K. Yıllık 1944, Ankara 1944.

BALKIR, S. Edip: Eski Bir Öğretmenin Anıları (1908-1940); İstanbul 1968.

BANOĞLU, Niyazi Ahmet: Atatürk’ün İdeolojisi; Bayram gazetesi, 14. 11. 1978.

BAŞAR, Ahmet Hamdi: Atatürk’le Üç Ay; İstanbul 1945.

BAYDAR, Mustafa: Atatürkle Konuşmalar; İkinci Basılış, Varlık Yayınları, İstanbul 1964.

BAYUR, HİKMET: 15. 11. 1938 akşamı Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde yaptığı konuşma; T.D.K. Türk Dili Dergisi; No: 33, İstanbul 1938.

BAYUR, HİKMET: Atatürk: T.T.K. Belleten, Cilt: III, Sayı: 10, Ankara 1939.

BAYUR, HİKMET: Atatürk Hayatı ve Eseri I; Ankara 1963.

BAYUR, HİKMET: 1918 Bırakışması Sırasındaki Tinsel Durum ve Mustafa Kemal’in İki Demeci; T.T.K. Belleten, Cilt: XXXII, No:128, Ankara 1968.

BELGER, Nihat Reşat: Atatürk’ün Hastalığını ve Son Günlerini Aydınlatan Konuşma; Utkan Kocatürk, Ulus gazetesi 10. 11. 1961.

BENNEB, George: Kemal Atatürk; Yabancı Gözüyle Cumhuriyet Türkiyesi, Ankara 1938.

BERKEM, Süreyyat Sami: Unutulmuş Günler; Hilmi Kitabevi, İstanbul 1960.

BİNDOKUZYÜZYİRMİÜÇ (1923): Atatürk’ün 19 Eylül 1924 günü Giresun’da yaptığı konuşmadan pasajlar; 24 Eylül 1924 tarihli Işık Gazetesinden iktibas, Giresun Halkevi Yayını, 1933.

BORAK, Sadi: Atatürk’ün Özel Mektupları; Varlık Yayınları, İstanbul 1961.

BORAK, Sadi: Bilinmiyen Yönleriyle Atatürk; Akşam Kitap Kulübü Serisi: 26, İstanbul 1966.

BOZKURT, Mahmut Esat: Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt’tan Hatıralar; Yakınlardan Hatıralar, Sel Yayınları, İstanbul 1955.

BOZOK, Salih: Salih Bozok Anlatıyor; Yakınlarının Ağzından Atatürk, Yazan: Selâhaddin Güngör, İstanbul 1944.

BOZOK, Salih-BOZOK, Cemil S.: Hep Atatürk’ün Yanında; Çağdaş Yayınları, İstanbul 1985.

BÜYÜK TARİH TRABZON’DA: Derleyen: Trabzon Çocuk Esirgeme Kurumu, İstanbul 1938.

CEBESOY, Ali Fuat: Siyasî Hâtıralar, II. Kısım, İstanbul, 1960.

CEBESOY, Ali Fuat: Atatürk’ün Yüksek Kumandanlık Kudret ve Meziyetleri; Atatürk Görüşler ve Hatıralarla, İ.Ü. Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti Yayını, İstanbul 1962.

CEYHAN, İbrahim: Atatürk’e Göre Sanatkâr, Ressam Sururi’den naklen; Atatürk’e Ait Hatıralar, Ahmet Hidayet Reel, İstanbul 1949.

CHAMBRUN: Fransayı Bağlayan Kol; Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk, III. Kitap, Der.: Niyazi Ahmet Banoğlu, İstanbul 1955.

CUMHURBAŞKANLARI, BAŞBAKANLAR ve M. EĞ. BAKANLARININ MİLLÎ EĞİTİMLE İLGİLİ SÖYLEV VE DEMEÇLERİ I: Türk Devrim Tarihi Ensitüsü Yayınları: 6, 1946.

CUMHURİYET GAZETESİ: Atatürk’ün Siyasî Dehasını Gösteren Yeni Bir Vesika; 8. 11. 1951.

CUNBUR, Müjgân: Atatürk’ün El Yazısıyla Kadınlar Hakkında Düşüncesi; Türk Kadını Dergisi, Yıl: I, Sayı: 6, 1966.

ÇAĞLAR, Behçet Kemal: O’nun Göz Yaşları, Yücel Mecmuası, cilt: XIII, Sayı: 78, 1941.

ÇALIŞLAR, İzzettin: Dumlupınar Şehitler Abidesi Önünde Orgeneral İzzettin Çalışlar’ın Nutku; Tan gazetesi, 31. 8. 1937.

ÇAMBEL, Hasan Cemil: Makaleler Hatıralar; T.T.K. Yayını, Ankara 1964.

ÇAMBEL, Hasan Cemil: Atatürk ve Ressam Çallı İbrahim; Dünya gazetesi, 30. 8. 1952.

DİLMEN, İbrahim Necmi: Dilci Şef; Çığır Mecmuası, Cilt: 7, Sayı: 74-75, 1939.

DİLMEN, İbrahim Necmi: 1943 Dil Bayramında İbrahim Necmi Dilmen’in Sözleri; T.D.K. Yıllık 1943, Ankara 1943.

DİLMEN, İbrahim Necmi: CXXXIX. anekdot; Atatürk Anekdotlar – Anılar; Der.: Kemal Arıburnu, 1960.

DİLMEN, İbrahim Necmi: Atatürk ve Türk Dili; Cumhuriyet gazetesi, 10.11. 1941.

DOĞAN, Avni: Kurtuluş Kuruluş ve Sonrası; Dünya Yayını, İstnbul 1964.

DURSUNOĞLU, Cevat: Millî Mücadele’de Erzurum; Ankara 1946.

DURSUNOĞLU, Cevat: Atatürk’ün Bir Davranışı; Son Havadis gazetesi, 10. 11. 1955.

DÜNYA GAZETESİ: Mısır Büyük Elçisi Atatürk’e Ait Bir Hatırasını Anlattı; 20. 12. 1954.

EDGÜER, Rıdvan Nafiz: Rıdvan Nafiz Edgüer Hayatı ve Eserleri (1891-1948); Edirne Öğretmenler Yardımlaşma Derneği Yayını, İstanbul 1949.

EGELİ, Münir Hayri: Atatürk’ten Bilinmeyen Hatıralar; İkinci Basılış, Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçılık Ltd. Şti., İstanbul 1959.

ELDENİZ, Perihan Naci: Atatürk ve Türk Kadını; T.T.K. Belleten, Cilt: XX, Sayı: 80, Ankara 1956.

EMRE, Ahmet Cevat: İki Neslin Tarihi; İstanbul 1960.

EMRE, Ahmet Cevat: Büyük Gazi ve Sanat; Muhit Mecmuası, Sene: 1, No: 2, 1928.

EMRE, Ahmet Cevat: Millî Dil Şuuru Hamlesi; Muhit Mecmuası, Sene: 4, No: 48, 1932.

ERDENEN, Orhan: İstanbul Adaları, 1962.

ERGİN, Osman: Atatürk’ün Türk Musikisi Üzerindeki Düşünceleri; Hafız Yaşar Okur’dan naklen, Türkiye Maarif Tarihi, Cilt: 5, İstanbul 1943.

GEREDE, Hüsrev: Bir Arkadaşı Atatürk’ü Anlatıyor; 20. Asır Dergisi, Sayı: 66, 12. 11. 1953.

GİRİTLİ, İsmet: Kemalist Devrim ve İdeolojisi; İ.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, 1980.

GİZLİ CELSE ZABITLARI: Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları, Cilt: I-IV; T.B.M.M. Basımevi, Ankara 1980.

GÖKER, Muzaffer: Atatürk’ün Huzurunda; T.T.K. Belleten, Cilt: III, Sayı: 10, Ankara 1939.

GÖKSEL, Ali Nüzhet: Ziya Gökalp’ın Hayatı ve Malta Mektupları; İstanbul 1931.

GÖVSA, İbrahim Alâettin: Acılar; Yedigün Neşriyatı, İstanbul (tarihsiz).

GÜNALTAY, M. Şemsettin: Atatürk’e Ait İki Hatıra; Ülkü Dergisi Cilt: 9, sayı: 100, 1945.

GÜNALTAY, M. Şemsettin: Birinci Birleşim İkinci Oturumunda Yaptığı Konuşma; Olağanüstü Türk Dil Kurultayı 1951, T.D.K. Yayını, Ankara 1954.

GÜRER, Cevat Abbas: Atatürk ve Dünya; Yeni Sabah gazetesi, 10.11.1941.

GÜRER, Cevat Abbas: Atatürk’ün Hayatından Yazılmamış Hatıralar; Yeni Sabah gazetesi, 9.2.1941.

GÜRER, Cevat Abbas: Montrö İmzalandığı Akşam Atatürk Bu Sulh Zaferini Florya’da Nasıl Kutlamıştı; Cumhuriyet gazetesi, 10. 11. 1941.

GÜRER, Cevat Abbas: Cevat Abbas Gürer’den Bazı Hatıralar; Yakınlarından Hatıralar, Sel Yayınları 1955.

GÜVEN, Ferit Celâl: İnsan Atatürk; Ülkü Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 70, Ankara 1938.

GÜVEN, Ferit Celâl: Gömlek; YücelDergisi, Cilt: 10, sayı: 57, 1939.

İĞDEMİR, Uluğ: Dördüncü Birleşim Birinci Oturumda Yaptığı Konuşma; Yedinci Türk Dil Kurultayı 1954, T.D.K. Yayını, Ankara 1955.

İĞDEMİR, Uluğ: Atatürk ve Tarih; Açılış 1962-1963; M.T.T.B. Yayını, Ankara 1962.

İĞDEMİR, Uluğ: Devlet Adamı, Düşünür ve İnsan Atatürk’ten Bazı Anılar; Sümerbank Dergisi Cilt: 3, Sayı: 29, Ankara 1963.

İĞDEMİR, Uluğ: Atatürk ve Anzaklar; T.T.K. Yayını, 1978.

İLBAY, Asaf: Atatürk’ün Hususî Hayatı; Tan gazetesi, 13.7.1949 ve 31.7.1949 günkü yazılar.

İLBAY, Asaf: Asaf İlbay Anlatıyor; Yakınlarından Hatıralar, Sel Yayınları, İstanbul 1955.

İLBAY, Asaf: XC. anekdot; Atatürk Anekdotlar-Anılar; Der.: Kemal Arıburnu, 1960.

İMECE, Mustafa Selim: Atatürk’ün Şapka Devrimi’nde Kastamonu ve İnebolu Seyahatleri (1925); Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara 1959.

İNAN, Abdülkadir: İki Hatıra; T.D.K. Türk Dili Dergisi, sayı: 74, 1957.

İNAN, Abdülkadir: Atatürk ve Dış Türkler; Türk Kültürü Dergisi,Sayı: 13, Ankara 1963.

İNAN, Abdülkadir: Atatürk Devrine Ait Hatıralar; Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 25, Ankara 1964.

İNAN, Abdülkadir: Atatürk ve Devrik Cümle; Türk Yurdu Dergisi Sayı: 286, 1960.

İNAN, Abdülkadir: Atatürk Devrine Ait Bir Hatıra; Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 85, 1969.

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ: Atatürk maddesi; 10. cüz, İstanbul 1960.

KANSU, Mazhar Müfit: Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber; Cilt: I, T.T.K. Yayını, Ankara 1966.

KANSU, Şevket Aziz: Anıt-Kabir; T.D.K. Türk Dili Dergisi, Sayı: 12, 1952.

KARABEKİR, Kâzım: İstiklâl Harbimiz; II. Baskı, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1969.

KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Atatürk; İkinci Basılış, İstanbul 1955.

KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Türk Milleti ve Atatürk; T.T.K. Belleten, Cilt: XX, Sayı: 80, Ankara 1956.

KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Vatan Yolunda; Selek Yayınları, 1958.

KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Atatürk’ün İdeolojisi; Milliyet gazetesi, 13. 11. 1970.

KARDEŞ, Sırrı: Heyet-i Temsiliye ve Mustafa Kemal Kırşehir’de; C.H.P. Halkevleri Bürosu Yayını, Ankara 1950.

KAYA, Şükrü: Atatürk Bizden Birisidir;Türk Kadını Dergisi, Yıl: I, Sayı: 6, 1966.

KILIÇ, Ali: Atatürk’ün Hususiyetleri; Sel Yayınları, İstanbul 1955.

KILIÇ, Ali: Atatürk ve Cumhuriyet; Her hafta bir sohbet: Haz.: Abdi İpekçi, Milliyet gazetesi, 2. 11. 1970.

KILIÇ Muzaffer: Bayrak, Bir Milletin İstiklâl Alâmetidir;Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk, III. Kitap, Derleyen: Niyazi Ahmet Banoğlu, İstanbul 1955.

KOCATÜRK, Utkan: Atatürk’ün Üniversite Reformu İle İlgili Notları; Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 1, 1984.

KOP, Kadri Kemal: Atatürk Diyarbakır’da; İstanbul 1938.

KOYUNOĞLU, Hikmet: Eski Türkocakları Merkez Binasının İnşaatına Ait Anılarım; Kültür ve Sanat, Sayı: 5, 1977.

MAARİF VEKİLLİĞİ DERGİSİ: Ebedî Şef’in İzmir Bölge San’at Okulunu 1923 yılındaki ziyaretleri esnasındaki direktifleri (Atatürk”e ait elyazısı klişe); Sayı: 21-22, 1939.

MENTEŞE, Halil: Osman Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe’nin Anıları, Giriş: İsmail Arar; Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul 1986.

MESUT CEMİL: Mesut Cemil Anlatıyor; Atatürk’ün Türk Musikisi Hakkındaki Fikri; Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk, II. Kitap, Derleyen; Niyazi Ahmet Banoğlu, İstanbul 1954.

METEL, Raşit: Atatürk ve Donanma, İstanbul 1966.

MORKAYA, Burhan Cahit: Gazi Mustafa Kemal; İstanbul 1932.

MORKAYA, Burhan Cahit: Atatürk’ün İki Cephesi; İstanbul 1939.

NEŞET, Halil: Büyük Meclis ve İnkılâp; Ankara 1933.

NOYAN, Tevfik: Tevfik Noyan Anlatıyor; Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk III. Kitap, Der.: Niyazi Ahmet Banoğlu, İstanbul 1955.

OLCAYTUĞ, Rükneddin Fethi: Atatürk Hakkında Düşünce ve Tahliller; İstanbul 1943.

OZANSOY, Halit Fahri: Edebiyatçılar Çevremde; İstanbul 1970.

ÖKE, Mim Kemal: Mim Kemal Anlatıyor; Yakınlarının Ağzından Atatürk, Yazan: Selâhattin Güngör, İstanbul 1944.

ÖNDER, Mehmet: Atatürk ve Müzeler; Halkevleri Dergisi, Özel Sayı: I, 29 Ekim 1966.

ÖNEN, Yekta Ragıp: Atatürk’ün Bütün Cihana Hitaben Söylenmesini İstediği Nutuk; Anlatan: Şükrü Kaya, Yazan: Yekta Ragıp Önen, Dünya gazetesi, Atatürk ilâvesi, 10. 11. 1953.

ÖZALP, Kâzım: Özalp, Atatürk’ü Anlatıyor; Milliyet gazetesi, 22. 11. 1969 ve 27. 11. 1969 günkü yazılar.

ÖZDEN, Âkil Muhtar: Atatürk’e Ait Bilinmeyen Hatıralar; Anlatan: Âkil Muhtar Özden, Yazan: Sabih Alaçam, Yeni Mecmua, Sayı: 21, 1939.

ÖZER, Yusuf Ziya: “Tarih Yazmak” Yapmak Kadar Mühimdir; Ulus gazetesi, 10. 11. 1939.

ÖZER, Yusuf Ziya: Bazı Hatıralar ve “Ben Ne Yaptım”; T.T.K. Belleten, Cilt: III, Sayı: 10, Ankara 1939.

ÖZGÜ, Melâhat: Atatürk’ün İlim Anlayışı; Sümerbank Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 29, Ankara 1963.

ÖZVERİM, Melda: Mustafa Kemal ve Corinne Lütfü (Bir Dostluğun Öyküsü); Milliyet Yayınları, İstanbul 1998.

REŞİT PAŞA: Reşit Paşa’nın Hatıraları; Neşreden: Cevdet R. Yularkıran, İstanbul 1940.

SAFA, Peyami: Onun Sözleri Üstünde; En Büyük Kaybımız; İstanbul 1938.

SANER, Nejat: Atatürk ve Sonrası; Cumhuriyet gazetesi, 4. 11. 1970 ve 13. 11. 1970 günkü yazılar.

SAUVAGE, Marcel: Atatürk’ü Nasıl Tanıdım; Fransız basınından naklen, Ayın Tarihi, Atatürk’ün vefatları, ilâve sayı, No: 60, Ankara 1938.

SAYGUN, A.Adnan: Atatürk ve Musiki; Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayını, Ankara (Tarihsiz).

SEVİG, Vasfi Raşid: Türkiye Cumhuriyeti Esas Teşkilât Hukuku, Cilt: I; Ankara 1938.

SEVÜK, İsmail Habib: Atatürk İçin (Ölümünden Sonra Hatıralar ve Hayatındayken Yazılanlar); İstanbul 1939.

SHERRİLL: Atatürk Nezdinde Bir Yıl Elçilik; Çeviren: Ahmet Ekrem, İstanbul 1935.

SOYAK, Hasan Rıza: Hasan Rıza Soyak’tan Hatıralar; Yakınlarından Hatıralar, Sel Yayınları, İstanbul 1955.

SOYAK, Hasan Rıza: Atanın Hayatına Dair Bilmediğimiz İki Hatıra; Cumhuriyet gazetesi 10. 11. 1949.

SOYAK, Hasan Rıza: Atatürk’ün Bazı Hususiyetleri ve Vazife Telâkkisi; Sümerbank Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 41, Ankara 1964.

SOYAK, Hasan Rıza: Doğumundan Cumhuriyetin İlânına Kadar Fotoğraflarla Atatürk ve Atatürk’ün Hususiyetleri; Hayat Yayınları, 1965.

SOYDAN, Mahmut: Gazi ve İnkılâp (Gazi Hazretlerinin şimdiye kadar neşredilmemiş hasbıhalleri ve nutukları); Milliyet gazetesi 26. 11. 1929 – 1. 2. 1930.

ŞAPOLYO, Enver Behnan: Kemal Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi; İstanbul 1958.

ŞAPOLYO, Enver Behnan: İkinci Birleşim Birinci Oturum’da Yapılan Konuşma; Olağanüstü Türk Dil Kurultayı 1951, T.D.K. Yayını, Ankara 1954.

TALÛ, Ercüment Ekrem: Atatürk’e Ait Hatıralarımdan: Atatürk ve Çocuk; Tasvir gazetesi, 10. 11. 1946.

TAN, M. Turhan: Ata Sözü; En Büyük Kaybımız, İstanbul 1938.

TANRIÖVER, Hamdullah Suphi: “İki Mustafa Kemal Vardır” sözü ne zaman, neden söylenmiştir, Yerli, Yabancı 80 İmza Atatürk’ü Anlatıyor, İstanbul, (tarihsiz).

TANSU, Samih Nafiz: CLX. anekdot; Atatürk Anekdotlar-Anılar, Der.: Kemal Arıburnu, 1960.

TARİH IV: Türkiye Cumhuriyeti; Yazan: Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, İstanbul 1931.

TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif: Bilinmiyen Taraflariyle Atatürk; İstanbul 1959.

TOROS, Taha: Atatürk’ün Adana Seyahatleri; Adana 1939.

TÜRKMEN, Faik: Atatürk’ün Ahlâk Düşünceleri ve Tefsiri (iç kapakta: Moral, Birinci cilt kaydı vardır) Ankara 1965.

TÜRK TARİHİNİN ANA HATLARI (Methal Kısmı): Maarif Vekâleti Yayını, İstanbul 1931.

TÜRK ZİRAAT TARİHİNE BİR BAKIŞ: Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını, İstanbul 1938.

UNAT, Faik Reşit: Ne Mutlu, Türküm Diyene!; T.D.K. Türk Dili Dergisi, sayı: 146, 1963.

US, Asım: Gördüklerin, Duyduklarım, Duygularım (Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerine Ait Hatıralar ve Tetkikleri); İstanbul 1964.

US, Asım: Hatıra Notları (Atatürk, İnönü, İkinci Dünya Harbi ve Demokrasi Rejimine Giriş Devri Hatıraları); İstanbul 1966.

UŞAKLIGİL, Lâtife: Atatürk ve Lâtife Hanım (Atatürk’e ait Hatıralar); Konuşan: Niyazi Ahmet Banoğlu, Tarih Dünyası, Sayı: 2, İstanbul 1950.

ÜNAL, Kemal: Musikiye Ait Bir Notu; Ulus gazetesi, 10. 11. 1939.

ÜNAL, Ali Rıza: Büyük Gazi Mustafa Kemal Hakkındaki Anılarım; Türkiye Harb Malûlü Gaziler Dergisi, Sayı: 158, 1969.

ÜNAYDIN, Ruşen Eşref: Atatürk Tarih ve Dil Kurumları (Hatıralar); T.D.K. Yayını, Ankara 1954.

ÜNAYDIN, Ruşen Eşref: Atatürk’ü Özleyiş; Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara 1957.

VANDEMİR, Baki: Atatürk’ün Cehaletle Mücadelesi; Yerli Yabancı 80 İmza Atatürk’ü Anlatıyor, İstanbul (tarihsiz).

VANDEMİR, Baki: Atatürk; Atatürk Görüşler ve Hatıralarla; İ.Ü.Tıp Fak. Talebe Cemiyeti Yayını, İstanbul 1962.

YALTIRAKLI, Cevat: Vatan Şairi Namık Kemal, Millî Şair Mehmet Emin (Şahsiyetleri – İdealleri – Şiirleri); İstanbul 1960.

YAMAN, Kadri: Yurt Müdafaasında Türk Gençliği; İstanbul 1938.

YENİ TÜRK YAZISI İLE İLK KIRÂAT: Dil Encümeni tarafından tertip ve neşredilmiştir; Devlet Matbaası, 1928.

YÜCEL Mecmuası: O’ndan Hatıralar; Cilt: XVI, sayı: 91-91-93, 1942.

ZOBU, Vasfi Rıza: Türk Çocuğu Beni Bekliyor; Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk III. Kitap, Der.: Niyazi Ahmet Banoğlu, İstanbul 1955.

ZOBU, Vasfi Rıza: O Günden Bu Güne; Milliyet Yayınları, 1977.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

38 − = 29