Cumhuriyetin ilk vekilleri – D

Cumhuriyetin ilk vekilleri – D

YASAMA DÖNEMİ / 1920 – 1923

(Denizli, Dersim (Tunceli), Diyarbekir)

 

hakkı behiç bey (bayiç)DENİZLİ

Hakkı Behiç Bey (BAYIÇ)

İstanbul – 1882, Emin – Servet – Mülkiye Mektebi – Fransızca, İngilizce – Maliyeci, Mülki Idare Amiri – Maliye Nezâreti Muhasebe Kalem i Kâtibi, Adana ve Manastır Merkez Sancakları Tahrirat Müdürü, Edirne Mektupçusu, Mülkiye Müfettişi, Isparta, Ertuğrul (Bilecik), Nablus, Akkâ Mutasarrıfı, Sivas Kongresi Aydın-Denizli Delegesi ve Hey’et-i Temsîliye Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Den izli Mebusu (Meclise katılmamıştır.) – I. Dönem Denizli Milletvekili – Muvakkat icra Vekilleri Heyeti Üyesi, 1. icra Vekilleri Heyeti Dâhiliye ve Maliye Vekili – YEŞİL Ordu Cemiyeti Kurucusu, Türkiye Komünist Fırkası Genel Sekreteri – Yeni Gün Gazetesi Basyazarı – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 14.10.1943

 

hasan efendi (tokcan)DENİZLİ

Hasan Efendi (TOKCAN)

Denizli/Yüregil Köyü – 1866, Hüseyin – Sabriye – Konya Medresesi – Arapça, Farsça – Müftü, Yüregil Medresesi Müderrisi, Garbi Karaağaç (Acıpayam) Müftüsü – I. Dönem Denizli Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.10.1943

 

mazlum baba efendi (hacı hüzeyin bababalım)DENİZLİ

Mazlum Baba Efendi (90) (Hacı Hüseyin BABABALIM)

Tavas – 1859, Ali – Hatice – Denizli Medresesi – Ziraatçı – Çiftçi, Bektaşi Tekkesi Postnisini – I. Dönem Denizli Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 21.11.1945

 

 

mustafa bey (tavaslıoğlu)DENİZLİ

Mustafa Bey (TAVASLIOĞLU)

Tavas – 1878, Hacı Ali – (Hatice) Refika – Tavas Rüştiyesi – Çiftçi – I. Dönem Denizli Milletvekili (28.12.1920’de müstafi sayılmıstır.) – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 16.02.1943 (91)

 

 

necip bey (buldanlıoğlu)DENİZLİ

Necip Bey (92)(BULDANLIOĞLU)

Buldanlı – 1877, Hüseyin – Raziye – Rüstiye – Maliye ve Tahrirat Kâtiplikleri, Mahkeme Azalığı, Müstantik (Sorgu Hâkimi), Kaymakam Vekili, Hilâl-i Ahmer Reisi, Tüccar – I. Dönem Denizli Milletvekili (28.12.1920’de müstafi sayılmıstır.) – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 01.09.1946

 

yusuf bey (başkaya)DENİZLİ

Yusuf Bey (BAŞKAYA)

Denizli/Yelovası Köyü – 1879, Mustafa – Elife – Denizli Medresesi, Hukuk Diploması – Ziraatçı, Hukukçu – Garbi Karaagaç (Acıpayam) ve Çal Bidâyet Mahkemeleri 2. Kâtibi, Tavas Bidâyet Mahkemesi Müstantik (Sorgu Hâkimi) Yardımcısı, Denizli Liva Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Nazilli Bidâyet Mahkemesi Müstantikliği, Ittihâd ve Terakkî Fırkası Üyesi ve Denizli Sorumlu Kâtibi, Izmir Il Genel Meclisi ve Daimî Encümen Üyesi, Redd-i Ilhak ve Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetleri Üyesi, Sivas Kongresi Denizli Delegesi ve Hey’et-i Temsîliye Üyesi – I. Dönem Denizli Milletvekili – Eskişehir ve Konya İstiklal Mahkemeleri Başkanı – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 11.06.1945

 

abdülhak tevfik bey (tevfik gençtürk)DERSİM (TUNCELİ)

Abdülhak Tevfik Bey (Tevfik GENÇTÜRK)

Hozat – 1885, Veli – Elif – Hozat Rüstiyesi – Ovacık Ilçesi Tahrirat Kalem i Kâtibi, Dersim Sancagı Tahrirat Kalemi Kâtibi, Dersim Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Keban Ilçesi Bidâyet Mahkemesi Baskâtibi, Mazgirt ve Dersim Cinayet Mahkemesi Baskâtibi, Mazgirt, Çarsancak (Akpazar) ve Çemisgezek Bidâyet Mahkemeleri Baskâtibi, Ders  im Özel Saymanlık Memuru ve Tahrirat Kalemi Başkâtibi, Liva İdare Meclisi Baskâtibi, Dersim Sancagı Müstantigi (Sorgu Hâkimi) – I. Dönem Dersim Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.03.1966

 

diyab ağa (yıldırım)DERSİM (TUNCELİ)

Diyab Aga (YILDIRIM)

Ekrek (93) – 1846 (94), Seyithan – Elif – Farsça- Çiftçi – Dersim Ferhat Usagı Asireti Reisi – I. Dönem Dersim Milletvekili – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 1935 (95)

 

 

hasan hayri bey (kanko)DERSİM (TUNCELİ)

Hasan Hayri Bey (KANKO)

Hozat/Agzonik – 1881, Murtaza – Gevher – Harbiye Asiret Sınıfı – Arapça, Farsça, Fransızca – Askerlik, Süvari Binbası – 22. Süvari Alayı Subayı, 16. Asiret Hafif Süvari Alayı Bölük, Aşiret Süvari Müfettişligi 2. Karakilise Fırkası 14. Alay Bölük Komutanı, Ihtiyat Süvari 6. Alayı Subayı, Van Askerlik Şubesi Başkanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Dersim Mebusu (İstanbul’a gitmeyip Büyük Millet Meclisi’ne katılmıştır.) – I. Dönem Dersim Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.11.1925 (96)

 

mustafa ağa (öztürk)DERSİM (TUNCELİ)

Mustafa Ağa (97) (ÖZTÜRK)

Hozat/Ergan Köyü – 1859, Ali – Elif – Bidâyet Mahkeme si Azası, Abbasoglu Asireti Reisi – I. Dönem Dersim Milletvekili – Nazımiye Kaymakamı – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 1938

 

 

mustafa zeki bey (saltık)DERSİM (TUNCELİ)

Mustafa Zeki Bey (SALTIK)

Harput – 1881, Ismail – Meryem – Harbiye Asiret Sınıfı – Rusça, Arapça, Farsça – Askerlik, Süvari Binbası – Erzincan 22. ve 24. Süvari Alayı Subayı, 19. Süvari Alayı Bölük Komutanı, Ankara Agır Erzak Kolları Komutanı ve Süvari Depoları Müdürü, Ankara Divân-ı Harp Örfi Azası, 5. Kolordu 25. Alay Subayı – I. Dönem Dersim Milletvekili – Sivas İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.03.1969

 

ramiz bey (ahmet ramiz tan)DERSİM (TUNCELİ)

Ramiz Bey (98) (Ahmet Ramiz TAN)

İncemağara (99) – 1884, İsmail – Hatice – Harbiye Aşiret Sınıfı – Askerlik, Kolağası (Ön Yüzbaşı) – Süvari Bölük Komutanı – I. Dönem Dersim Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 01.06.1928 (100)

 

fevzi bey (pirinççioğlu)DİYARBEKİR

Feyzi Bey (PİRİNÇÇİOĞLU)

Diyarbakır – 1878, Arif – Emine – Diyarbekir Askerî Idadisi – Ziraatçı – Mülkiye Kaleminde Memur, Serbest Ticaret – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I., II., III. ve IV. Dönem Diyarbekir Mebusu (İngilizler tarafından tutuklanarak Mısır’a daha sonra Malta adasına sürüldüğü için Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân son dönemine katılamadı.) – I. Dönem Diyarbekir Milletvekili – 3., 4. ve 5. Icra Vekilleri Heyeti Nâfıa Vekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.02.1933

 

hacı şükrü bey (şükrü aydındağ)DİYARBEKİR

Hacı Şükrü Bey (Şükrü AYDINDAĞ)

İstanbul – 1883, Mehmet – Fatma – Harbiye – Askerlik, Binbası – Doyran ve Tikves Yöresi Mevkii, Manastır 17. Fırka Mitralyöz Bölük, 28. Alay 4. Tabur Komutanı, 4. Ordu 10. Fırka 1. Kanal Harekâtı Subayı, Çanakkale ve Anafartalar Muharebelerinde bulundu, Irak Cephesi 2. Fırka Tabur, 17. Alay 1. Tabur, 2. Kafkas Fırkası 6. Alay Komutanı ve Müfreze Komutan Vekili, 57. Fırka 135. Alay Komutanı Yardımcısı ve 175. Alay, Kuvâ-yı Milliye Komutanı – I. Dönem Diyarbekir Milletvek ili – Müdâfaa-i Milliye Encümeni Reisi, Yarbaylıga yükseltildi -TBMM Tarafından Takdirname ile ödüllendirildi, Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Bekâr Ölüm Tarihi: 19.07.1935

 

hamdi efendi (abdülhamit çintan)DİYARBEKİR

Hamdi Efendi (101) (Abdulhamit ÇINTAN)

Diyarbakır – 1871, Ali – Emine – Medrese – Arapça, Farsça – Müderris – Bürhanı Terakki Ibtidaî Mektebi Basögretmeni, Askerî Rüstiye Farsça Ögretmeni, İdadi Türkçe Ögretmeni, Ser’iye Mahkemesi Baskâtibi, Kadı Vekili, Sultânî ve Din Dersleri, Arapça, Farsça, Edebi- yat, Felsefe ve Türkçe Öğretmeni, Numune Mektebi Müdür Vekili – I. Dönem Diyarbekir Milletvekili – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 14.05.1928 (102)

 

kadri ahmet bey (abdülkadir kadri kürkçü)DİYARBEKİR

Kadri Ahmet Bey (103) (Abdulkadir Kadri KÜRKÇÜ)

Diyarbakır – 1882, Ahmet – Fatma – Harbiye – Askerlik, Kıdemli Yüzbası – Razlık 65. Alay, Selanik Zabıtan Talimgâhı, 5. Kolordu 38. Alay Subayı, Gevgili Taburu Tikves Takım Komutanı, Menlik ve Nevrekop Jandarma Bölük Komutanı, Urfa Jandarma Bölük Komutanı, Tahıl ve Menzil Ambarları Müfettisi, Halep Merkez Ilçesi, Cebel-i Bereket ve Reyhaniye Kaymakam Vekili, İskenderun Jandarma Tabur Komutan Vekili, Diyarbekir Jandarma Alay Komutanı – I. Dönem Diyarbekir Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.11.1952

 

kadri bey (mehmet kadri üçok)DİYARBEKİR

Kadri Bey (Mehmet Kadri ÜÇOK)

Diyarbakır – 1881, Hafıs Necip – Fatma – Mülkiye Mektebi – Arapça, Farsça, Ermenice, Fransızca – Mülki Idare Amiri, Diyarbekır ili Maiyet Memuru, Siverek ve Viranşehir Kaymakamı, Ergani Mutasarrıf Vekili, Cizre ve Palu Kaymakamı, Mardin, Mus Mutasarrıfı – I. Dönem Diyarbekir Milletvekili (Van Valiliğini tercih etmesi nedeni ile 19.10.1920’de Milletvekilliğinden istifası kabul edildi.) – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.05.1958

 

mustafa akif bey (tütenk)DİYARBEKİR

Mustafa Akif Bey (TÜTENK)

Diyarbakır – 1875, Ahmet – Havva – Dârü’l-muallimîn (Ögretmen Okulu) ve Medrese – Arapça, Farsça – Tarih, Edebiyat Ögretmeni – Diyarbekir idadisi ve Hâdim-i Terakkî Okulunda Öğretmenlik ve Yöneticilik, Maârif Idaresinde Kalem Kâtibi, Vilâyet, Dicle ve Peyman Gazeteler i Yöneticisi, Diyarbekir Evkâf Müdürlüğü Baskâtibi, Van Evkâf Müdürü Vekili – I. Dönem Diyarbekir Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 18.10.1952

 

zülfü bey (mehmet zülfü TİGREL)DİYARBEKİR

Zülfü Bey (104) (Mehmet Zülfü TİGREL)

Diyarbakır – 1876, Ali (Hamit) – Nezire – Diyarbekir Askerî Rüstiyesi ve Mülkiye İdadisi – Az düzey Ingilizce – Çiftçi – Bidâyet Mahkemesi Hukuk ve Ceza Azası ve Riyâset Vekili, Belediye Meclisi Azası, Meclis-i Umûmî Azası ve II. Reisi, Il Genel Meclisi İdare Heyeti Reisi, Genel Meclis II. Reisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân II., III. ve IV. Dönem Diyarbekir Mebusu (İngilizler tarafından tutuklanarak Mısır’a daha sonra Malta Adasına sürüldüğü için Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân son dönemine katılamadı.) – I. Dönem Diyarbekir Milletvekili – Lozan Barış Konferansı Temsil Heyeti Danışmanı – Kırmızı- YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.10.1940

*** 

90 Tutanak kayıtlarında “Hacı Hüseyin Mazlum Baba” olarak da geçmektedir.

91 Vefat tarihi; özlük dosyasında, 16.02.1942 olarak görünmektedir.

92 Hükümet Konağı yandığı için nüfus kaydına ulaşılamamış, esi ve çocuklarının vukuatlı nüfus kayıt örneği çıkarılmış, ailesinin “Buldanlıoğlu” soyadını aldığı görülmüştür.

93 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında, Doğum yeri “Hozat/Hadisar köyü” olarak görünmektedir.

94 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında, Doğum tarihi “1852” olarak geçmiştir.

95 Vefat tarihi; özlük dosyasında, 1932 olarak görünmektedir.

96 Doğu İstiklal Mahkemesinde yapılan yargılaması sonucu, 22.11.1925’te idam cezasına karar verilmiş ve hüküm ertesi günü yerine getirilmiştir.

97 Değişik kaynaklarda lâkabı “Meço Aga” olarak geçmektedir.

98 Mazbatası “Ahmet Ramiz” adına düzenlenmiş, İsim Defteri ve tutanaklara “Ramiz” olarak geçmiştir. Kendisine ait iki ayrı vukuatlı nüfus kayıt örneği bulunmuştur. Adı ve soyadı; Tunceli Hozat İlçesinden çıkarılan nüfus kaydında, “Ahmet Ramis Kargun O.”, Kayseri Sarız İlçesinden çıkarılan nüfus kaydında ise “Ahmet Ramiz Tan” olarak görünmektedir. Kayıtlarımızdaki vefat tarihi de dikkate alınarak Kayseri Ili Sarız İlçesinden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği esas alınmıştır.

99 Tunceli Hozat İlçesinden çıkarılan nüfus kaydında Doğum yeri, Hozat Karacaköyü olarak geçmiştir.

100 Tunceli Hozat İlçesinden çıkarılan nüfus kaydında vefat tarihi, 02.01.1940 olarak geçmiştir.

101 Diyarbakır Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 12.10.1965 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneğinde adı “Abdülhamit Hamdi” olarak geçerken, ailenin “Bilecen” ve “Çintan” soyadlarını aldığı görülmüştür. MERNIS’ten, erkek kardeşi ve bir oğlunun nüfus kayıtlarına ulaşılabilmiş, burada adının “Abdülhamit” olarak geçtiği ve her iki kişinin de “Çintan” soyadını taşıdığı görülmüştür.

102 Diyarbakır Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 12.10.1965 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 14.05.1928 tarihinde vefat ettiği görülmüştür.

103 Mazbatası “Kadri” adına düzenlenmiş, İsim Defteri ve tutanaklara “Kadri Ahmet” olarak geçmiştir.

104 TBMM’nin; I., II. ve IV. Dönemlerinde “Zülfü”, V. ve VI. Dönemlerinde ise “Zülfü Tigrel” olarak kayıtlara geçmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

78 − = 72