Cumhuriyetin ilk vekilleri – C

Cumhuriyetin ilk vekilleri – C,Ç

YASAMA DÖNEMI / 1920 – 1923

(Canik, Cebeli Bereket, Çorum)

ahmet nafiz bey (özalp)CANİK (SAMSUN)

Ahmet Nafiz Bey (74) (ÖZALP)

Ilgın – 1889, Ahmet – Fatma – Konya Hukuk Mektebi – Hukukçu – Konya Ili Muhasebe Kalemi Kâtibi, Sanayi Mektebi Kâtibi ve Nevseh ir Idadisi Resim Ögretmeni, Yıldızeli, Canik Bidâyet Mahkemesi Müddeî-i Umûmîsi (Savcısı), Samsun 32. Fırka Adli Müsaviri – I. Dönem Canik Milletvekili – Memurin Muhâkemâtı Tetkik Heyeti Reisi, Diyarbekir İstiklal Mahkemesi Üyesi (Seçilmis ancak göreve gitmem istir.) – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 13.11.1955

 

emin bey (mehmet geveci)CANİK (SAMSUN)

Emin Bey (75) (Mehmet GEVECI)

Bafra – 1886, Salih – Zekiye – Dârü’l-Fünûn Mekteb-i Hukuk – Orta düzey Fransızca – Ögretmen, Hukukçu – Bagdat Hukuk Okulu Ögretmen i, Kavala Müddeî-i Umûmîsi (Savcısı), İstanbul Emniyet Müdürlügü 2. Sube Müdürü, Dava Vekili, Rehber Gazetesi sahibi, Samsun Müdâfaa-i Hukuk Teskîlâtı Kurucusu ve Başkanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Canik Mebusu – I. Dönem Canik Milletvekili – Samsun İstiklal Mahkemeleri Üyesi ve Mahkeme Başkanı, Adliye Encümeni Reisi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.07.1934

 

hamdi bey (ahmet hamdi yalman)CANİK (SAMSUN)

Hamdi Bey (76) (Ahmet Hamdi YALMAN)

Ünye – 1877, Asım – Emine – Darü’l-Muallimîn Áliye (İstanbul Ögretmen Okulu) – Fransızca, Almanca, Arapça – Egitimci – Çorum Idadisi Ögretmeni, Beyrut Idadisi 2. Müdür Muavini Cografya, Türkçe ve Tarım Dersleri Ögretmeni, Trablussam Idadisi Müdür Vekili, Diyarbekir Idadisi Müdürü, Antep Ticaret Mektebi Müdürü, Adana Sultânîsi ve Hüdavendigar Vilâyeti (Bursa) Maârif Müdürü, Samsun Meclis-i Umûmî Azası, Samsun Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu ve Başkanı – I. Dönem Canik Milletvekili – Kastamonu İstiklal Mahkemes i üyesi, Lâyiha Encümeni Reisi – Evli Ölüm Tarihi: 06.05.1959

 

hasan fehmi bey (çoldur)CANİK (SAMSUN)

Hasan Fehmi Bey (77) (ÇOLDUR)

Ünye – 1879, Ali Rıza – Fatıma – İstanbul Hukuk Mektebi – Arapça, Fransızca – Hukukçu – Kesendire, Tokat, Osmaniye Hâkimi ve Müddeî-i Umûmîsi (Savcısı), Dava Vekili – I. Dönem Canik Milletvek ili (Trabzon Istinaf Mahkemesi Savcılıgı görevini tercih ettiginden 30.10.1920’de Milletvekilliginden Müstafi sayılmıstır.) – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 1921

 

süleyman bey (boşank)CANİK (SAMSUN)

Süleyman Bey (BOSANK)

Samsun – 1872, Osman – Mahbube – Ticari Kaptan Mektebi, HukukMektebi 3. Sınıf terk – Belediye Meclis Üyeligi, Samsun Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi, Sivas Kongresi Canik Temsilcisi – I. Dönem Canik Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.03.1948 (78)

 

şükrü bey (mehmet şükrü fırat)CANİK (SAMSUN)

Şükrü Bey (79) (Mehmet Şükrü FIRAT)

Hapanos Ekregi Köyü/Kemaliye – 1871, Abdülfettah – Ayse – Husûsî – Serbest Ticaret – Samsun Ticaret Odası Baskâtibi ve Ticaret Odası Gazetesi Basyazarı, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – I. Dönem Canik Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. (80) Ölüm Tarihi: 08.08.1936

 

Faik Bey (M Faik ÖZTIRAK)CEBELİ BEREKET (OSMANİYE)

Faik Bey (81) (M. Faik ÖZTIRAK)

Malkara – 1882, Ali – Naime – Mülkiye Mektebi – Fransızca – Mülk i Idare Amiri – Edirne Vilâyeti Maiyet Müdürü, Istitlâât Encümeni üyesi, Çorlu, Kesan ve Uzunköprü Kaymakamı, Nablus Mutasarrıfı, Denizli Mutasarrıfı, Dâhiliye Vekâleti Sicil ve Memurin Müdürü, Teftis Heyeti Umûm Müdürü – I. Dönem Cebelibereket Milletvekili – Kırmızı -YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.05.1951

 

ihsan bey (eryavuz)CEBELİ BEREKET (OSMANİYE)

İhsan Bey (ERYAVUZ)

İstanbul – 1875, Ishak – Fatma – Mühendishâne-i Berrî-i Hümayûn (Topçu Harbiyesi) – Askerlik – Topçu Binbası, Edirne 2. Ordu Subayı, Ittihâd ve Terakkî Cemiyeti Edirne Şubesi Kurucusu, Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi üyesi, Sahra Topçu Birlikleri Batarya Kumandanı, I. Dünya Savasında Kolordu Topçu Kumandanı, Serbest Ticaret – I. Dönem Cebelibe reket Milletvekili – Ankara İstiklal Mahkemesi Başkanı – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.03.1947

 

rasim bey (rasim celalettin öztekin)CEBELİ BEREKET (OSMANİYE)

Rasim Bey (82) (Rasim Celalettin ÖZTEKİN)

Yugoslavya/Debreibâlâ – 1874, Fazlı – Azize – Mühendishâne-i Berrî-i Hümayûn (Topçu Harbiyesi) – Askerlik, Topçu Albayı – 3. Ordu Subayı, Selanik 3. Topçu Fırkası Harp Yaveri, 13. Sahra Topçu Alayı 1. Tabur Kumandanı, Padisah II. Abdülhamit’in Muhafız Subayı, 6. Kolordu Nakliye Alayı 2. Tabur Komutanı, Beylerbeyi Sarayı Muhafız Kıtası ve Jandarma Genel Komutanlıgı Subayı – I. Dönem Cebelibereket Milletvekili – Nâfıa Encümeni Reisi – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.12.1933

 

Cumhuriyetin ilk vekilleriÇORUM

Dr. Atıf Bey (83)

Yunanisatan/Mora – 1880, Mehmet Rasim – Enver Hanım – Mektebi Tıbbiye-i Sahane – Fran sızca, Rumca, Arnavutça, Sırpça, Arapça – Tabip – Ipek Sancagı Belediye Tabîbi, Çorum Livası Belediye Tabîbi, Fatih Fırkası Seyyar Hastane Tabîbi ve Bastabîbi, Çorum Sancagı Merkez Hükümet Tabîbi – I. Dönem Çorum Milletvekili (Mec lise katılmadan istifa ettigi muamelat defterinde yazlıdır yerine Dursun Bey seçilmiştir.) – Evli.

 

dursun bey (abdurrahman dursun yalvaç)ÇORUM

Dursun Bey (Abdurrahman Dursun YALVAÇ)

Zile – 1873, Hüseyin – Ayse Dudu – İstanbul Dârü’l-muallimîni (Erkek Ögretmen Okulu) Edebiyat Şubesi Yüksek Kısmı – Arapça, Farsça, Fransızca – Egitim – Çorum Idadisi, Erzurum Idadisi Türkçe Kitabet ve Tarih Ögretmeni, Erzurum Ögretmen Okulu Müdürü, Amasya Idad isi Müdürü, Kastamonu Sultânîsi Müdür Basyardımcısı, Malatya, Bolu Idadileri, Edirne ve Erzurum Sultânîleri Müdürlükleri, Ankara Sultânîsi Edebiyat ve Felsefe Öğretmeni, Sivas Kongresi Çorum Deleges i – I. Dönem Çorum Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 09.09.1948

 

ferit bey (ghüseyin ferit törümküney)ÇORUM

Ferit Bey (84) (Hüseyin Ferit TÖRÜMKÜNEY)

İstanbul – 1878 (85), Ibrahim Recai – Nefise – Hukuk Mektebi – Maliyeci – İstanbul Bidâyet Mahkemesi Kâtibi, Maliye Bakanlıgı Kâtibi, Darüssafaka Tarih ve Özel Kitabet, Vefa Idadisi Tarih Ögretmeni, Mümeyyiz Yardımcısı ve Mümeyyizi, Personel Hesapları Kalemi 1. Mümeyyizi ve Müdür Yardımcısı, Emniyet-i Umûmîye Müdürlügü Muhasebe Müdürü, Diyarbekir ve Kastamonu Defterdarı, Kastamonu Vali Vekili – I. Dönem Çorum Milletvekili – Büyük Millet Meclisi 1. Sube Başkanı – Muvâzene-i Maliye Encümeni Reisi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.03.1925

 

fuat bey (tek)ÇORUM

Fuat Bey (86) (TEK)

İstanbul – 1884, Hafız Halil – Fatma Zehra – Mülkiye Mektebi – Mülki Idare Amiri – Sadaret Mektubi Kalemi Kâtibi, Vardaryenicesi, Geylan, Tirebolu Kaymakamı, Mülkiye Müfettisi – I. Dönem Çorum Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 31.08.1921 (87)

 

haşim bey (mehmet haşim apaydın)ÇORUM

Haşim Bey (Mehmet Haşim APAYDIN)

Erzurum – 1876, Halil – (Hatice) Hüsna Hanım – İdadi – Sarki Karahisar Ilçesi Merkez Tapu Kâtibi, Niğde, Karaman Asar ve Agnam Kâtibi, Konya Özel Saymanlık Müdürlüğü Tekâlifi Harbiye (Savaş Yükümlülükler i) Ambar Memuru, İaşe Ambar Memuru, Tapu Tahrir ve Tahdit Kurulu Memuru – I. Dönem Çorum Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi:12.04.1940

 

ismet bey (abdullah ismet eker)ÇORUM

İsmet Bey (88) (Abdullah İsmet EKER)

Çorum – 1877, Mehmet (Nazif) – (Sariye) Meryem – Idadi ve Medrese – Fransızca – Defteri Hakani Kalemi Kâtibi ve Baskâtibi, Çorum Evkâf Müdürü – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân III. ve IV. Dönem Çorum Mebusu – I. Dönem Çorum Milletvekili – Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 04.10.1962

 

sıddık bey (mumcu)ÇORUM

Sıddık Bey (MUMCU)

Merzifon – 1881, Ali – Necibe – Rüstiye – Merzifon Mal Müdürlüğü Tahsildarı, Köprü Maliye Tahsil Memuru, Havza İlçesi Mal Müdür Vekili ve Müdürü, Mecitözü Mal Müdürü, Amasya ve Tokat Özel Idare Saymanlık Müdürü, Zile Mal Müdürü, Mecitözü Belediye Başkanı – I. Dönem Çorum Milletvekili – Diyarbekir İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 15.12.1944 (89)

 

***

74 Tutanak kayıtlarında “Nafiz” olarak da geçmektedir.

75 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Geveci” soyadını aldığı görülmüştür.

76 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Hamdi”, V.-VIII. Dönemlerinde ise “Hamdi Yalman” olarak kayıtlara geçmiştir. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde adı “Hamet Hamdi YALMAN” olarak geçmektedir.

77 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Çoldur” soyadını aldığı görülmüştür.

78 Vefat tarihi; özlük dosyasında 1949, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında ise 20.03.1948 olarak görünmektedir.

79 Mazbatası “Mehmet Şükrü” adına düzenlenmiş, İsim Defteri ve tutanaklara “Şükrü” olarak geçmiştir.

80 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde çocukları görünmemektedir.

81 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Faik”, V.-VIII. Dönemlerinde ise “Faik Öztrak” olarak kayıtlara geçmiştir.

82 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Öztekin” soyadını aldığı görülmüştür.

83 MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır.

84 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Törümküney” soyadını taşıdığı görülmüştür.

85 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde Doğum tarihi 1923 olarak görünmektedir. Aynı kayıtta esinin, 1892, çocuklarının ise, 1908 ve 1911 yıllarında doğdukları görüldüğünden, 1923’ün sehven yazılmış olması olasıdır. Burada Özgeçmişinde geçen Doğum tarihi esas alınmıştır.

86 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Tek” soyadını taşıdığı görülmüştür.

87 Yozgat Mutasarrıfı tarafından, 31.08.1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi’ne çekilen telgrafta, Fuat Bey’in aynı günün sabahı vefat ettiği bildirilmiştir. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ise vefat tarihi, 01.09.1937 olarak görünmektedir.

88 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “İsmet”, V.-VIII. Dönemlerinde ise “İsmet Eker” olarak kayıtlara geçmiştir.

89 Vefat tarihi; özlük dosyasında, 15.12.1943 olarak görünmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 2 = 4