Cumhuriyetin ilk vekilleri – K

Cumhuriyetin ilk vekilleri – K

YASAMA DÖNEMI / 1920 – 1923

(Kangırı, Kastamonu, Kars, Karahisar-ı Sahip (AFYON), Karahisar-ı Şarki (Şebinkarahisar), Karesi (Balıkesir), Kayseri, Kırşehir, Kozan, Kütahya )

Behçet Bey (KUTLU)KANGIRI (ÇANKIRI)

Behçet Bey (KUTLU)

Çankırı – 1864, (Abdullah) Hilmi – Emine – Çankırı Rüstiyesi ve Fatih Medresesi – Arapça, Farsça, Az düzey Fransızca – Müderris – Çankırı Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Liva Nâfıa Dairesi Kâtibi, Liva Nüfus Memuru, Bidâyet Mahkemesi Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I., III. (Çerkes Ilçesi seçiminin feshi üzerine seçimi geriye kalmıstır) ve IV. Dönem Kângırı Mebusu – Osmanlı Meclis-i Mebûsan Dâhiliye Encümen i Reisi – I. Dönem Kângırı Milletvekili – Büyük Millet Meclisi IV. Sube Baskanı – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 26.10.1948

 

Müştak BeyKANGIRI (ÇANKIRI)

Müstak Bey (191)

Erzurum – 1882, Genç Salih – Saliha – Harbiye – Fransız ca – Askerl ik – Mühendis, Istihkâm Önyüzbası – I. Dönem Kângırı Milletvekili (Erzurum Nâfıa Baş Mühendisliğini tercih etmesi nedeniyle Büyük Millet Meclisince 21.10.1920’de Milletvekilliğinden istifa etmiş sayılmıştır.) – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 26.04.1930 (192)

 

Neşet Bey (AKKOR)KANGIRI (ÇANKIRI)

Neşet Bey (AKKOR)

Akseki – 1889, Hüseyin Nazmi (Nazım) – Saniye – Mülkiye Mektebi ve Hukuk Mektebi – Fransızca – Mülki Idare Amiri – Maliye Nezâreti Genel Veznesi Merkez Kalemi Kâtibi, Kıymetli Evrak ve Nakit Kalem i Kâtibi, Suriye Vilâyeti Maiyet Memuru, Izmir ve Edirne Il Maiyet Memuru, Enez ve Milas Kaymakam Vekili, Gelibolu Göçmen Iskân Memuru, Ahlat Kaymakamı – I. Dönem Kângırı Milletvekili – Adliye Vekâleti Ihsâiyyât Müdürü ve Mezahib Müdür Vekili, Kastamonu İstiklal Mahkemesi üyesi – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.11.1964

 

Sait Bey (ÜÇOK)KANGIRI (ÇANKIRI)

Sait Bey (ÜÇOK)

Çankırı – 1878, Osman – Sıddıka Zühre – Idadi ve Husûsî – Serbest Ticaret – I. Dönem Kângırı Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.11.1953

 

 

Tahir efendi (Kangırı)KANGIRI (ÇANKIRI)

Tahir Efendi (193)

Çankırı – 1872, Abdullah – Serife – Rüstiye – Tüccar – Serbest Ticaret – I. Dönem Kângırı Milletvekili –  Evli. Ölüm Tarihi: 21.04.1926

 

 

Tevfik efendi (Mehmet Tevfik DURLANIK)KANGIRI (ÇANKIRI)

Tevfik Efendi (194) (Mehmet Tevfik DURLANIK)

Çankırı – 1871, Mustafa (Hazım) – Fatma – Rüstiye, İstanbul Fatih Medresesi – Arapça, Farsça – Müderris – Sinop Müftüsü, Alâiye Medresesi Müderrisi ve Alâiye Camii Kürsü Seyhligi, Hazımiye  Medresesi Müderrisi, Bidâyet Mahkemesi Üyesi, Vaiz, Il Genel Meclis Azası, Çankırı Müftüsü – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I., II. ve IV. Dönem Çankırı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân Evkâf ve Defter-i Hâkanî Encümen i Reisi – I. Dönem Kângırı Milletvekili – Defter-i Hâkanî Encümen i Reisi, Iktisat Encümeni Reisi , Ser’iye ve Evkâf Encümeni Reisi, Konya İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.02.1944

 

Ziya bey (Yusuf Ziya İSFENDİYAROĞLU (ESEN))KANGIRI (ÇANKIRI)

Ziya Bey (195) [Yusuf Ziya İSFENDİYAROĞLU (ESEN)]

Çankırı – 1878, Fethi – Rüveyde – Çankırı Rüştiyesi, İdadi son Sınıf – Ziraatçı – Çankırı Mukavelat Muharrirligi Memuru (Noter), Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi ve Bidâyet Mahkemesi Üyesi, Çiftçi, Liva Idare Heyeti ve Encümen Üyesi – I. Dönem Kângırı Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 28.10.1940

 

Ali Bey (ÇETİNKAYA)KARAHİSAR-I SAHİP

Ali Bey (ÇETİNKAYA)

Afyonkarahisar – 1878, Ahmet – Fatma – Harbiye – Fransızca, Ingilizce – Askerlik, Piyade Yarbay – Debre Jandarma Taburu Komutan Vekili, Manastır Rakalar Kaymakamı, Aydın Jandarma Bölük Komutanı, Redif Tabur Komutanı, Harbiye Nezâreti Itfaiye 2. Tabur Komutanı, Van Cenubu Müfrezesi Komutanı, Manastır Bölgesi Müfreze Komutanı, Kigı 35. Alay Komutanı, Rumeli Müfrezesi Komutanı, Takip Müfrezesi Komutanı, Üsküdar Mıntıka Müfettisi, Ayvalık 172. Alay Komutanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Karahisar-ı Sahip Mebusu (Ingilizler tarafından Malta Adasına sürgüne gönder ildi.) – I. Dönem Karahisar-ı Sahip Milletvekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 22.02.1949

 

Halil Hilmi Efendi (BOZCA)KARAHİSAR-I SAHİP

Halil Hilmi Efendi (196) (BOZCA)

Karapınar/Bolvadin – 1886, Ibrahim – Meryem – İstanbul Dâru’l-Fünûn Hukuk – Hukukçu – Saruhan, Karahisarısahip Sancagı Bidâyet Mahkemesi Azası, Dava Vekili, Milli Mücadeleye katılarak Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetinde görev aldı – I. Dönem Karahisar-ı Sahip Milletvekili (Müstafi: 08.08.1921) – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 31.12.1957

 

Hulusi Bey (Hasan Hulusi KUTLUOĞLU)KARAHİSAR-I SAHİP

Hulûsi Bey (Hasan Hulusi KUTLUOĞLU)

Samsun – 1883, Mehmet Ali – Ayse – Harbiye, Erkân-ı Harbiye – Fransızca, Yunanca, Almanca, Bulgarca, Sırpça, Arapça, Az düzey Italyanca, Rusça, Latince – Askerlik, Kurmay Kıdemli Yüzbası – 34. Alay, 17. Nisancı Taburu, İstanbul Selimiye Kıslası Simendifer Taburu Subayı, 31. Mart ayaklanmasında Divân-ı Harbî Örfî Sorusturma Kurulu Üyesi, İstanbul Muhafızlıgı Subayı, Harbiye Nezâreti Levâzım Dairesi Sevkiyat Subesi, I. Dünya Savası Seferberliginde Genel Karargâh Menzil Müfettisi, 1. Ordu Levâzım Subesi, Irak 6. Ordu 45. Tümen 2. Fırka Kurmay Subayı, Iran Kirmansah ve Hemedan Muharebelerine katıldı, Harbiye Nezâretinden Istifa etti ve Milli Kuvvetlere katıldı – I. Dönem Karahisar-ı Sahip Milletvekili – Savaş Madalyası sahibi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.05.1948

 

İsmail Şükrü Efendi (ÇELİKALAY)KARAHİSAR-I SAHİP

İsmail Şükrü Efendi (ÇELİKALAY)

Afyonkarahisar – 1876, Izzet – Fatma – Rüstiye ve Medrese – Arapça, Farsça – Müderris – Fizik, Fıkıh, Cebir, Edebiyat Muallimi, Karahisar-ı Sahip Darülmuallim Mektebi Ögretmeni ve Müdürü, Dârü’l-Hilâfe Medresesi Müderrisi, Ittihâd ve Terakkî Fırkası Üyesi, Milli Mücadeleye katılarak Kuvâ-yı Milliye Teskîlâtının kurulmasına öncülük etti – I. Dönem Karahi sar-ı Sahip Milletvekili – Milletvekiliyken Hacı Bayram ve Zincirli Camilerinde Vaiz, Çelik Alay Birligini kurdu. – Kırmızı-  YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 25.12.1950

 

Mehmet Şükrü Bey (KOÇ)KARAHİSAR-I SAHİP

Mehmet Sükrü Bey (KOÇ)

Afyonkarahisar – 1887, Abdullah – Fatma – İstanbul Hukuk Mektebi – Fransızca – Hukukçu – Halep ve Kilis Hâkimi ve Savcısı, Dava Vekili, Ikaz Gazetesi sahibi, Sivas Kongresi Afyonkarahisar Delegesi – I. Dönem Karahisar-ı Sahip Mil letvekili – Adliye Encümeni Reisi, Büyük Millet Meclisi 5. Sube Baskanı – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.03.1938

 

Mustafa HUlusi efendi (Mustafa ÇALGÜNERİ)KARAHİSAR-I SAHİP

Mustafa Hulûsi Efendi (Mustafa ÇALGÜNERİ)

Çal – 1872, Mehmet (Hamdi) – Emine – Mekteb-i Nüvvâb ve Medrese – Farsça, Arapça – Müderris – Fahri Çal Müftüsü, Kütahya Livası Naibi (Kadı Vekili), Karahisar-ı sahip Kadısı, Kütahya Kadısı ve Bidâyet Mahkemesi Reisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Karahisar-ı Sahip Mebusu – I. Dönem Karahisar-ı Sahip Milletvekili – Evli, 14 Çocuk. Ölüm Tarihi: 25.08.1938

 

Nebil efendi (Ahmet Nebil Yurter)KARAHİSAR-I SAHİP

Nebil Efendi (197) (Ahmet Nebil YURTER)

Afyonkarahisar – 1876, Salih – Ayse – Medrese – Fıkıh – Müderris, Çiftç i, Serbest Ticaret, Afyon Vilâyeti Iâse İşleri Komisyon Reisi, Ser’iye Mahkemesi Üyesi, Dehseti Medresesi Müderrisi, Afyon-Konya Müdâfaa-i Hukuk Teskîlâtı Kurucusu ve Reisi, Vilâyet Idare Heyeti Azası – I. Dönem Karahisar-ı Sahip Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 18.09.1943

 

Ömer Lütfi bey (ARGEŞO)KARAHİSAR-I SAHİP

Ömer Lütfi Bey (ARGEŞO)

İstanbul – 1878, (Hüseyin) Hüsnü – Fatma Ikbal – Harbiye, Erkân-ı Harbiye – Fransızca, Almanca – Askerlik, Kaymakam (Yarbay) – 6. Kolordu Alay Komutanı, 78. Alay Komutanı, Argeso Meydan Muharebesini kazandı ve Argeso kahramanı olarak anıldı, Türk ve Alman Savas Madalyaları sahibi, Afyonkarahisar 23. Fırka Komutanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Karahisar-ı Sahip Mebusu – I. Dönem Karahisar-ı Sahip Milletvekili – 18.07.1921’de vatani hizmet için izinli sayıldı, 18. Fırka Kumandanlıgına atandı ve İstanbul Hükümeti tarafından Askerlikten Tardına ve idamına karar verildi. Antalya-Isparta Yöresinin savunmasıyla ilgili takip ve tetkikine memur edildi – 1., 2. ve 3. Icra Vekilleri Heyeti Icra Vekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası ve Takdirname sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 19.11.1942

 

Ali Sururi Efendi (Sururi TÖNÜK)KARAHİSAR-I ŞARKI

Ali Süruri Efendi (Sururi TÖNÜK)(198)

Sebinkarahisar – 1888, (Mustafa) Asim – Emine – Karahisar-ı Sarki Rüstiyesi, Husûsî – Dava Vekili, Liva Ser’iye 2. Kâtibi ve Baskâtibi, Mesudiye Naibi (Kadı Vekili), Bidâyet Mahkemesi Baskanı, Dava Vekili – I. Dönem Karahisar-ı Sarki Milletvekili – Kanûnî Esâsî Encümen i Reisi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.09.1926

 

Mehmet Vasfi bey (SEÇER)KARAHİSAR-I ŞARKI

Mehmet Vasfi Bey (199) (SEÇER)

Sebinkarahisar – 1861, Mustafa – Hava – Rüstiye, Medrese – Arapça, Farsça – Hukuk ve Egitim – Karahisar-ı Sarki Ticaret Mahkemesi Kâtibi, Bidâyet Mahkemesi Hukuk Dairesi Zabıt Kâtibi ve Mahkeme Âzâ Mülazımı, Bidâyet Mahkemesi Baskâtibi ve Âza Mülazımı, Sivas Il Genel Meclisi Karahisar-ı Sarkî Üyesi, Idadi Türkçe Ögretmeni – Ittihâd ve Terakkî Fırkası Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân II. Dönem Sivas Mebusu – I. Dönem Karahisar-ı Sarki Milletvekili. Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.02.1932 (200)

 

Memduh Necdet Bey (Mehmet Memduh ERBERK)KARAHİSAR-I ŞARKI

Memduh Necdet Bey (Mehmet Memduh ERBERK)

İstanbul – 1890, Osman – Emine Safinaz – Kuleli Askerî Idadisi – Almanca, Fransızca – Askerlik, Jandarma Yüzbası – Jandarma Silahendazı, Çankırı Jandarma Alayı Subayı, 63 Alay Bölük Kumandanı, Çanakkale Savasında ve Galiçya Cephesinde savasa katıldı, Karadeniz Eregli 528. Takip Taburu Bölük Komutanı, Amasya Taburu Merzifon Bölük Komutanı, Sivas Kongresinde Mustafa Kemal Pasa’nın emir subayı, Mesudiye Bölük Komutanı – I. Dönem Karahisar-ı Sarki Milletvekili (26.12.1920’de izinli sayılarak Inönü Savasına katıldı, 17.07.1920’de yeniden izinli sayılarak güney cephesinde görev yaptı.) – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 13.07.1957

 

Mesut Bey (BENLİ)KARAHİSAR-I ŞARKI

Mesut Bey (BENLİ)

Hopa – 1868, Hacımemis (Rüstü) – Fatma – İstanbul Mülkiye Mektebi – Fransızca – Mülki Idare Amiri – Selanik Vilâyeti Maiyet Müdürü, Yenice Vardar Ilçesi, Kaymakam Vekili, Silvan, Palu, Payaz, Osmaniye, Kars(Bagçe), Katif, Basrü’l-Harir, Beni Saab, Tercan, Zaho, Revandis Kaymakamı, Mardin Mutasarrıf Vekili, Derik, Susehri Kaymakamı – I. Dönem Karahisar-ı Sarki Milletvekili – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 1942 (201)

 

Mustafa Bey (SERDAROĞLU)KARAHİSAR-I ŞARKI

Mustafa Bey (202) (SERDAROĞLU)

Sultantepe – 1861, Ahmet – Ayse – Rüstiye ve Medrese – Arapça, Farsça – Hukukçu – Karahisar-ı Sarki Sancagı Müddeî-i Umûmîlik (Savcısı) Kâtibi, Mahkeme 2. Kâtibi ve Baskâtibi, Mahkeme Aza Mülazımı, Mesudiye Reji Memuru – Serbest Ticaret, Çiftçi, Erzurum Kongresi Üyesi Liva Temsilcisi, Müdâfaa-i Hukuk Teskîlâtı Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. Dönem Karahisar-ı Sarki Mebusu – I. Dönem Karahisar-ı Sarki Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.11.1925

 

Abdülgafur Efendi (IŞTIN)KARESI

Abdülgafur Efendi (ISTIN)

Balıkesir – 1879, Osman Nuri – Hasibe – Balıkesir Idadisi, Medrese – Arapça, Farsça – Müderris, Darûlhülâfe Medresesi Türkçe Ögretmen i, Balıkesir ve Alasehir Kongreleri Temsilcisi ve Kongre Kâtibi – I. Dönem Karesi Millet vekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 02.07.1951

 

Hacim MUhittin bey (Hüseyin Hacim ÇARIKLI)KARESI

Hacim Muhittin Bey (203) (Hüseyin Hacim ÇARIKLI)

Usak – 1881, Ahmet Muhittin – Hatice Nâfıa – Mülkiye Mektebi – Mülki Idare Amiri – Burhaniye, Gönen, Bergama, Palas ve Çesme Kaymakamı, Izmir Polis Müdürü, Akhisar Kaymakamı, Havran, Kares i Mutasarrıfı, Karesi Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Baskanı, Balıkesir Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Baskanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Karesi Mebusu – I. Dönem Karesi Milletvekili (Dönem içinde Olağanüstü Yetkili Bursa Valiligine atandı), Konya ve El Cezire İstiklal Mahkemeleri Baskanı – Kırmızı-YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.12.1965

 

Hasan Basri Bey (ÇANTAY)KARESI

Hasan Basri Bey (ÇANTAY)

Balıkesir – 1887, Halil – Hatice – Idadi ve Mevlevihane Medresesi ve Husûsî – Arapça, Farsça, Fransızca – Gazeteci ve Ögretmen – Liva Tahr irat Kalemi Kâtibi, Nasihat ve Balıkesir Gazeteleri Yazarı, Ittihâd ve Terakkî Cemiyeti Balıkesir Yayın Organı Yıldırım Gazetesi sahibi, Liva Encümen Baskâtibi, Karesi Gazetesi Yazarı, Dârü’l-Hilâfe Medresesi Türkçe Ögretmeni, Ses Gazetesi Yazarı – I. Dönem Karesi Milletvekili – Evli. Ölüm Tarihi: 03.12.1964

 

İbrahim Bey (İbrahim Cevdet Yörük)KARESİ

İbrahim Bey (204) (İbrahim Cevdet YÖRÜK)

Balıkesir – 1877, Ali – Hatice – İdadi – Ticaret ve Ziraat – Tüccar ve Çiftçi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Kurulu Üyesi – I. Dönem Karesi Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.11.1960

 

Kazım Paşa (Kazım ÖZALP)KARESİ

Kâzım Pasa (205) (Kâzım Pasa Hazretleri ÖZALP)

Yugoslavya/Köprülü – 1882, Ismail Nazmi – Yıldız – Harbiye, Erkân-ı Harbiye – Fransızca – Askerlik, Ferik – Kıta Komutanı, Serez Redif Fırkası Kurmay Baskanı, Hareket Ordusu Subayı, Menlik Ilçesi Kaymakamı, İstanbul Merkez Komutan Yardımcılıgı, Van Jandarma Alay Komutanı, Seyyar Jandarma Tümen Komutanı, 37. Kafkas Tümen Komutanı ve 60. Tümen Komutanı, Bandırma 61. Tümen Komutanı, Kuzey Cephesi Komu tanı – Ittihâd ve Terakkî Cemiyeti Üyesi – I. Dönem Karesi Milletvekili – Kocaeli Bölge Komutanı, Batı Cephesi Kolordu Komutanı – 3., 4. ve 5. Icra Vekilleri Heyeti Millî Müdâfaa Vekili – Kırmızı-YEŞİL İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.06.1968

 

Mehmet Vehbi Bey (BOLAK)KARESI

Mehmet Vehbi Bey (BOLAK)

Balıkesir – 1881, Yahya Nefi – Habibe – Mülkiye Mektebi – Mülki Idare Amiri – Bursa Il Maiyet Memuru, Gönen, Burhaniye, Karacabey ve Balya Ilçeleri Vekili, Ilkögretim Müfettisi, Ankara Bala, Kızılkilise (Nazımiye), Çarsancak (Akpazar) ve Eskisehir Kaymakamı, Müdâfaa-i Milliye Muâvenet Cemiyeti Üyesi, Karahisarısahip, Çatalca Mutasarrıfı, Kuvâ-yı Milliye Teskîlâtı Redd-i Ilhak Cemiyeti Merkez Kurulu Baskanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân II. ve III. Dönem Karesi Mebusu – I. Dönem Karesi Milletvekili – Anadolu ve Müdâfaa-i Hukuk Grubu Yönetim Kurulu Idâre Memuru, 3. ve 4. Icra Vekilleri Heyeti Maârif Vekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.04.1958

 

Ali Rıza Bey (Ali ATAMAN)KARS

Ali Rıza Bey (Ali ATAMAN)

Kagızman – 1884, Ismail – Sünbül – Idadi – Rusça – Ziraat ve bahçecilik, Mülki Idare – Güneybatı Kafkas Geçici Hükümeti ve Güneybatı Cumhuriyet Hükümeti Dâhiliye Vekili, Kagızman Kaymakamı – I. Dönem Kars Milletvekili – Bekâr. Ölüm Tarihi: 26.06.1955

 

KARS

Cavit Bey (206) (Mehmet Cavit ERDEL)

Edirne – 1884, Yakup Kamil – Fatma – Harbiye, Erkân-ı Harbiye – Almanca, Fransızca – Askerlik, Miralay – Edirne Harp Okulu Dâhiliye Müdürü, Trablusgarp Fırkası Kurmay Baskanı, Balkan Savası 125. Alay Komutanı, 42. Tümen, Çatalca Savunma Hattı Kolordu Kurmay Baskanı, 1. Dünya Savası 3. Ordu Kurmayı, 9. Kolordu, 1. Kafkas Kolordusu Kurmay Baskanı, 17. Tümen Komutan Vekili, 10, 36 ve 11. Kafkas Tümenleri Komutan Vekili, 11 ve 36. Kafkas Tümeni Komutanı, Kars Müstahkem Mevkii Komutanı, Miralay – I. Dönem Kars Milletvekili (Millî Savunma Bakanlıgı Zat İşleri Dairesi Baskanı) – Divân-ı Riyâset Idâre Memuru – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.03.1933

 

Fahrettin Bey (ERDOĞAN)KARS

Fahrettin Bey (ERDOĞAN)

Diverik – 1874, Memet – Sultan – Rüstiye ve Husûsî – Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti Kurucusu ve Hariciye Nazırı, Erzurum Kongresi Üyesi, Kars Ittihadı Islam Cemiyeti Üyesi – I . Dönem Kars Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 25.05.1958 (207)

 

Abdülkadir Kemali Bey (ÖĞÜTÇÜ)KASTAMONU

Abdülkadir Kemali Bey (ÖĞÜTCÜ)

Osmaniye – 1889, Bekir Sıtkı – Emine Dilber – İstanbul Hukuk Mekteb i – Az düzey Fransızca, Almanca, Arapça – Hukukçu – Adliye Nezâreti Memurîn Sicil Müdürlügü Kalemi Kâtibi, Erganun, Seb-Tap ve Mehtap Gazetelerinin sahibi, Siirt Bidâyet Mahkemesi Savcı Yardımcısı, Basra Ili Merkez Bidâyet Mahkemesi Savcısı, Çanakkale Savasında Topçu Subayı, Adana Hukuk İşleri Müdürü, Kirmasti (Mustafa Kemal Pasa) Kaymakamı, Kastamonu Bidâyet Mahkemesi Müddeî-i Umûmisi (Savcı) – Ittihâd ve Terakkî Cemiyeti Üyesi – I. Dönem Kastamonu Milletvekili – Adliye Vekâleti Müsteşarı, Pozantı İstiklal Mahkemesi Üyesi ve Başkanı – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 26.07.1949

 

Besim Bey (Mehmet Rasim)KASTAMONU

Besim Bey (208) (Mehmet Rasim)

Kastamonu – 1875, Ahmet – Fatma – Ittihâd ve Terakkî Partisi Kastamonu’daki yayın organı Köroğlu Gazetesi Yazı Müdürü, İstanbul Mebusan Meclisi Mümeyyizi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Kastamonu Mebusu – I. Dönem Kastamonu Milletvekili – Bekâr. Ölüm Tarihi: 17.03.1930

 

Hulusi efendi (Mehmet Hulusi ERDEMİR)KASTAMONU

Hulûsi Efendi (Mehmet Hulûsi ERDEMİR)

Daday/Boyalılar – 1885, Mahmut – Hasibe – İstanbul Dâru’l-Fünûnun Ser’i Ilimler Subesi, Mekteb-i Kuzât – İstanbul’da Hoca Piri Camii Imamı, Kastamonu Il Daimî Encümen Üyesi – I. Dönem Kastamonu Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 26.05.1962

 

Murat Bey (Mehmet Murat PALA)KASTAMONU

Murat Bey (209) (Mehmet Murat PALA)

Gizlice/Tasköprü – 1881, Nuri – Azize – Tasköprü Rüstiyesi – Dava Vekili – Tasköprü Bidâyet Mahkemesi Kâtibi, Safranbolu Reji Idaresi Dava Vekili, Müdâfaa ve Hukuk Teskîlâtı Üyesi – I. Dönem Kastamonu Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 18.09.1921 (210)

 

Rüştü bey (Ahmet Rüştü ÇOLAKOĞLU)KASTAMONU

Rüştü Bey (Ahmet Rüştü ÇOLAKOĞLU)

Inebolu – 1870, Salih – Zeliha – Hendese-i Mülkiye Mektebi – Fransızca – Konya Belediyesi Mühendisi, İstanbul ve Yöresi Nâfıa Müfettisi, Bursa-Mudanya Demiryolu Komiseri, Uşak Kara hisar Demiryolu Komiseri, Izmir-Alasehir-Soma- Bandırma Insaat ve Isletme Komiseri, Haydarpaşa-Ankara Kısmı Komiseri, Anadolu Demiryolları Baskomiseri – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân III. Dönem Kastamonu Mebusu – I. Dönem Kastamonu Milletvekili (Istifa: 22.11.1920 Samsun Reji Bas Müdürlüğü’nü tercih etmesi nedeni ile milletvekilliginden istifa etmistir.) – Nâfıa Encümeni Reisi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.03.1937

 

Sabri Bey (Hüseyin Sabri DURA)KASTAMONU

Sabri Bey (Hüseyin Sabri DURA)

Karasait/Tasköprü – 1880, İsmail – Habibe – Tasköprü Rüstiyesi – Dava Vekili – Mal Müdürlügü Memuru, Kastamonu Il Daimî Encümen Azası, Serbest Ticaret, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – I. Dönem Kastamonu Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.07.1938

 

Dr Suat Bey (SOYER)KASTAMONU

Dr. Suat Bey (SOYER)

Izmir – 1879, Ahmet Haki – Ülfet – İstanbul Mülki Tıbbiye – Fransızca, Rum ca, Az düzey Almanca – Zührevi Hastalıklar Uzmanı – Tabip – Keskin, Ürgüp, Safranbolu, Nigde ve Konya Belediye Tabîbi, Üsküdar ve Yöresi Sıhhiye Müfettisi, Yemen Karma Sağlık Kurulu Üyesi, Akden iz Adaları (Cezayır-i Bahr-i Sefid) Ili Sıhhiye Müfettisi (Italyanlar tarafından tutuklanarak Italya’ya götürüldü) Kastamonu ve Bolu Hastaneleri ve Gezici Sağlık Kurulları Genel Müfettisi, Almanya’da arastırma ve incelemelerde  bulundu, Kastamonu Sıhhiye Müdürü – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Kastamonu Mebusu – I.Dönem Kastamonu Milletvekili – Divân-ı Riyâset Idâre Memuru – Sağlık ve Muâvenet-i Içtimâiye Encümeni Reisi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.06.1942

 

Yusuf Kemal Bey (TENGİRŞENK)KASTAMONU

Yusuf Kemal Bey (TENGİRŞENK)

Boyabat – 1878, Hasan Ramis – Fatma – İstanbul Hukuk Mektebi, Paris Hukuk Fakültesi Siyasi ve Iktisadi Ilimler Subesi Doktora, Londra Siyasi ve Iktisadi ve Ilimler Okulunda Uzmanlık Egitimi – Fransızca, Ingilizce – Hukuk, Siyasi ve Iktisadi Ilimler Doktoru – Dersaadet Dava Vekilleri Cemiyeti (İstanbul Barosu) Baskanı, Dâru’l-Fünûn Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Ögretmeni, Adliye Nezâreti Teftis Kurulu Baskan Yardımcısı, Teftis Kurulu Baskanı ve Adliye Nezâreti Müstesarı, Dava Vekili – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. ve IV. Dönem Kastamo nu Mebusu – I. Dönem Kastamonu Milletvekili – 1., 2. Icra Vekilleri Heyeti Iktisat, 2. Icra Vekilleri Heyeti Adliye, 3. ve 4. Icra Vekilleri Heyeti Hariciye Vekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 15.04.1969

 

Ahmet Hilmi Bey (KALAÇ)KAYSERİ

Ahmet Hilmi Bey (KALAÇ)

Kayseri – 1887, Hacı Mehmet (Faik) – Ayse – Mülkiye Mektebi, Yüksek Ögretmen Okulu Fen Subesi – Fransızca – Mülkiye Idareci ve Gazeteci – Kayseri Idaresi Tarih ve Cografya Ögretmeni, Liva Maiyet Memuru, Erciyes Gazetesi Basyazarı, Sivas Kangal Kaymakam Vekili, Su Sehri Kaymakamı, Sarkikaraagaç Mutasarrıf Vekili, Sivas Mektupçusu, Kara man Kaymakamı, Sivas Kongresi Kayseri Delegesi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Kayseri Mebusu – I. Dönem Kayseri Mil letvekili – Ser’iye-Evkâf ve Layiha Encümenleri Reisi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 19.06.1966

 

Alim efendi (Mehmet Alim ÇINAR)KAYSERİ

Âlim Efendi (Mehmet Âlim ÇINAR)

Bünyan – 1861, Mehmet – Fatma – Medrese – Arapça, Farsça – Müderris, Kıbrıs, Rodos, Izmir, İstanbul ve Sivas’ta Müderris ve Vaiz, Ilçe Meclisi Idare Azası – I. Dönem Kayseri Milletvekili – Evli, 13 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.12.1923

 

Atıf Bey (Mehmet Atıf TÜZÜN)KAYSERİ

Atıf Bey (211) (Mehmet Atıf TÜZÜN)

Arhavi – 1885, Ibrahim Sevki – Fatma – Mülkiye Mektebi – Fransızca – Mülki Idare Amiri, Egitimci – Bagdat Vilâyeti Mahiyet Müdürü, Horasan ve Cezire Kaymakam Vekili, Bagdat’ta Memurin Mektebi Müdürü, Dârü’l-muallimîn (Erkek Ögretmen Okulu) Muallimi ve Mekteb-i Sultânîye (Galatasaray Lisesi) Müdürü, Bünyan, Hamit, Bogazliyan ve Develi Kaymakamı, Develi Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu – I. Dönem Kayseri Milletvekili (Milletvekilligini koruyarak Tokat Mutasarrı’ıgına atandı) –Divân-ı Riyâset Kâtibi ve Idâre Memuru – Istida Encümeni Reisi – Kırmızı-YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.04.1970

 

Osman Zeki Bey (Osman UŞŞAKLI)KAYSERİ

Osman Zeki Bey (212) (Osman UŞŞAKLI)

Kayseri – 1874, Mustafa – Veciye – Rüstiye, Kısmen Medrese, Husûsî – Arapça – Bankacılık – Degisik Kurumlarda Memuriyetlerde bulundu, Ziraat Bankası Müfettis Muavini, Serbest Ticaret, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – I. Dönem Kayseri Milletvekili – Ziraat Bankası Yönet im Kurulu Üyesi – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 04.03.1945(213)

 

Remzi Efendi (AKGÖZTÜRK)KAYSERİ

Remzi Efendi (AKGÖZTÜRK)

Kayseri – 1871, Nuh – Mevhibe – Kayseri Rüstiyesi, Pervazbey Medreses i – Arapça, Farsça – Müderris – Terakki Mektebi 2. Ögretmeni, Bas Ögretmen, Ahmet Pasa, Fevziye ve Terakki Mekteplerinde BaşÖgretmen, Adana Sultânî Din Bilgisi Ögretmeni, Kayseri Müftüsü, Kayseri Medresesi Müderrisi, Kayseri Sultânîsi Farsça Ögretmeni, Kayseri Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu ve Baskanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Kayseri Mebusu (Meclise katılmadan istifa) – I. Dönem Kayseri Milletvekili (Kayseri Müftülüğünü üstlenmesi nedeni ile İstifa: 09.11.1920) – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 04.11.1938

 

Rifat Bey (ÇALIKA)KAYSERİ

Rıfat Bey (ÇALIKA)

Kayseri – 1888, Mustafa – Vesile – Selanik Askerî Rüstiyesi, Adana Idadisi, İstanbul Hukuk Mektebi – Drama Erkek Liva Kalemi Mümeyyizi, Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Selanik Bidâyet Mahkemes i Baş Kâtip Yardımcısı, İstanbul Müdüriyeti Umûmîyesi Yazı Isleri Memuru, Adliye Nezâreti Sicil Kalemi Kâtibi, Maydos (Eceabad) Bidâyet Mahkemesi Müddeî-i Umûmîsi (Savcısı), Kayseri Belediye Baskanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân II. ve IV. Dönem Kayseri Mebusu – Müdâfaa-i Hukuk Meclisi Üyesi – I. Dönem Kayseri Milletvekili – Defter-i Hâkanî Encümeni Baskanı – Adliye Vekili – Evli, 1 Çocuk.Ölüm Tarihi: 23.02.1963

 

Sabit Bey (GÖZÜGEÇGEL)KAYSERİ

Sabit Bey (GÖZÜGEÇGEL)

Kayseri – 1877, Münip – Hatice – Iptidai Mektebi, Medrese ve Husûsî – Farsça, Arapça – Gazetecilik, Hukuk – Ser’iye Mahkemesi Baskâtibi, Kayseri Erciyes Gazetesi Muharriri ve Sorumlu Müdürü, Özel Saymanlık Memuru, Il Genel Meclisi ve Liva Daimî Encümen Üyesi, Kayseri Gazetesi Basyazarı, Kız ve Erkek Yetim Okulu Müdürü, Iâse Müfettisi, Kayseri Misak Gazetesi Mesul Müdürü – Ittihâd ve Terakkî Fırkası Üyesi, Ittihâd ve Terakkî Fırkası Kayseri Sorumlu Kâtibi – I. Dönem Kayseri Milletvekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.11.1938

 

Bekir efendi (KOCAOĞLU)KIRŞEHİR

Bekir Efendi (214) (KOCAOĞLU)

Kırsehir – 1874, Mahmut – Emine – Mal Müdürü, Tüccar – I. Dönem Kırsehir Milletvekili (Aynı Ilden seçilen Sadık Bey’in istifa ettigi varsayımıyla, 24.04.1920’de Meclis’e kabul edildigi, ancak Sadık Bey’in kesin olarak istifa etmediginin anlasılması üzerine Sadık Bey’in Milletvekilliginin kabulü ve Bekir Efendinin Milletvekilliginden düsürülmesi 06.12.1920’de Hey’et’i Umûmîye tarafından onanmıstır.) – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.08.1930

 

Cemalettin Çlebi Efendi (Ahmet Cemalettin ULUSOY)KIRŞEHİR

Cemalettin Çelebi Efendi (Ahmet Cemalettin ULUSOY)

Hacıbektas – 1863, Feyzullah – Fatma Kenziye – Medrese – Arapça, Farsça – Müderris, Çiftçi, Hacı Bektas Seyhi – I. Dönem Kırse hir Milletvekili – Büyük Millet Meclisi Reis Vekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.01.1922 (215)

 

Cevdet Bey (Ali ALİŞİROĞLU (SAÇKIN))KIRŞEHİR

Cevdet Bey (216) [Ali ALISIROĞLU (SAÇKIN)]

Bahçepınar Köyü – 1884 (217), Isa Efendi – Fatma – Idadi – Arapça – Çiçek Âliyesi Zabıt Kâtibi, Müstantik (Sorgu Hâkimi) ve Mahkeme Üyesi, Kırsehir Livası Idare Heyeti ve Genel Meclis Üyesi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – I. Dönem Kırsehir Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.12.1931

 

Müfit efendi (Ahmet Müfit KURUTLUOĞLU)KIRŞEHİR

Müfit Efendi (Ahmet Müfit KURUTLUOĞLU)

Kırşehir – 1879, Hacı Vehbi – Sariye – İstanbul Fatih Medresesi ve Hukuk Mektebi – Arapça, Farsça – Üsküdar İskele Meydanı Camii Müderrisi, Dava Vekili, Eceabat Savcısı, Boğazlıyan Ceza Reisi, Kırşehir Müftüsü, Il Genel Meclisi Üyesi ve Daimî Encümen Üyesi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – I. Dönem Kırşehir Milletvekili – Büyük Millet Meclisi Reis Vekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 15.06.1958

 

Rıza bey (Mehmet Rıza SİLSÜPÜR)KIRŞEHİR

Rıza Bey (218) (Mehmet Rıza SİLSÜPÜR)

Kırşehir – 1877, Halil – Elif Hanım – Rüstiye – Arapça, Fransızca – Ticaret, Ittihâd ve Terakkî Partisi Üyesi, Kuvâ-yı Milliye Teskîlâtı Keskin Yöresi Kurucusu – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Kırşehir Mebusu – I. Dönem Kırşehir Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 11.01.1926 (219)

 

Sadık Bey (Mehmet Sadık SEVTEKİN)KIRŞEHİR

Sadık Bey (Mehmet Sadık SEVTEKİN)

Çarsamba – 1874, Bilal – Mümine – Medrese ve İstanbul Hukuk Mektebi – Selanik Yenice-i Vardar Bidâyet Mahkemesi Müddeî-i Umûmî (Savcı) Muavini, Kosova, Selanik Kesendire, Malkara, Edirne ve Aydın Istinaf Mahkemesi Azası, Gümüshane Livası Bidâyet Ceza Mahkemesi Riyâseti, Düzce Bidâyet Müddeî-i Umûmîsi (Savcısı), Kütahya Sancagı Bidâyet Mahkemesi Azası, Kırsehir Bidâyet Ceza Mahkemesi Riyâseti – I. Dönem Kırsehir Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 09.10.1950

 

Yahya Galip Bey (KARGI)KIRŞEHİR

Yahya Galip Bey (KARGI)

İstanbul – 1874, Ali Rıza – Emine – Ayvansaray Rüstiyesi – Divân-ı Muhasebât (Sayıstay) Evrak Odası Kâtibi, Tokat ve Amasya Muhasebe Kalemi Kâtibi, Divân-ı Muhasebât 2. Sınıf Kâtibi, Mus ve Aydın Muhasebecisi, Bitlis, Hicaz, Halep, Kastamonu ve Ankara Defterdarı, Ankara Vali Vekili ve Valisi – I. Dönem Kırsehir Mil letvekili – Evli, 2 Çocuk.Ölüm Tarihi: 13.05.1942 (220)

 

Abdülhalim Çelebi efendi (Abdülhalim ERTÜZÜN)KONYA

Abdülhalim Çelebi Efendi (221) (Abdulhalim ERTÜZÜN)

Konya – 1869 (222), Abdulvahit – Fatma – Rüstiye ve Husûsî – Arapça, Farsça, Fransızca – Tasavvuf ve Ilahiyat – Konya Mevlevi Dergâhı Postnisini – I. Dönem Konya Millet vekili – Divân-ı Riyâset Reisi Sânî – Irsat Encümeni Reisi – YEŞİL ŞERİTLİ Istiklal Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 01.01.1925 (223)

 

Arif Bey (BAYSAL)KONYA

Arif Bey (BAYSAL)

Karaman (224) – 1861, Sadık – Serife – Husûsî – Mahkeme Baskâtibi ve Karaman Reji Müdürü – I. Dönem Konya Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 13.01.1946 (225)

 

 

Hacı Bekir efendi (SÜMER)KONYA

Hacı Bekir Efendi (226) (SÜMER)

Aksehir – 1867, Hacı Osman – Arife – Aksehir Rüstiyesi, Fatih ve Akseh ir Medreseleri – Tüccar – Belediye ve Ticaret Odası Üyesi, Ittihâd ve Terakkî Fırkası Üyesi, Liva Idare Meclisi Üyesi, Aksehir Iktisat A. S. Kurucusu, Aksehir Elektrik ve Mensucat Sirketi Kurucusu, Sark Degirmenleri AS Ortagı ve Sirket Yönetim Kurulu Baskanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Konya Mebusu – I. Dönem Konya Milletvek ili – Divân-ı Riyâset Idâre Memuru – Iktisat Encümeni Reisi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.12.1927 (227)

 

Hulusi bey (Hulusu GÖKSU)KONYA

Hulûsi Bey (228) (Hulusu GÖKSU)

Ermenek – 1873, Rıza – Kübra – Rüstiye, Medrese – Az düzey Arapça, Farsça – Defter-i Hâkanî Baskâtibi, Ermenek Belediye Reisi, Konya Meclisi Umûmîye Azası, Serbest Ticaret – I. Dönem Konya Milletvek ili  (30.04.1921 tarihinde Müstafi sayılmıstır) – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 21.03.1946

 

Kazım hüsnü bey (Halil İbrahim NAKIPOĞLU)KONYA

Kâzım Hüsnü Bey (229) (Halil İbrahim NAKİPOĞLU)

Konya – 1881, Mehmet Hüsnü – Rabia – Konya Idadisi ve Kısmen Hukuk – Tüccar – Konya Sanayi Mektebi Türkçe Öğretmeni, Konya Gazetesi Basyazarı, Kon ya Gazetesi Basyazarı, Vilâyet Matbaası Müdürü ve Serbest Ticaret, Ittihâd ve Terakkî Fırkası Üyesi, Il Genel Meclisi ve Daimî Encümen Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Konya Mebusu – I. Dönem Konya Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 19.02.1934 (230)

 

Mehmet Vehbi efendi (ÇELİK)KONYA

Mehmet Vehbi Efendi (ÇELİK)

Hadim – 1862, Hüseyin – Serife – Hadim ve Konya Medreseleri – Mahmudiye Medresesi Müderrisi, Konya Hukuk Mektebi Fıkıh Ögretmeni – Kuvâ-yı Milliye Harekâtına katıldı, Konya Vali Vekili – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. ve IV. Dönem Konya Mebusu – I. Dönem Konya Milletvekili – Büyük Millet Meclisi I. Reis Vekili – Ser’iye ve Evkâf Encümen Reisi, 4. Icra Vekilleri Heyeti Ser’iye Evkâf Vekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 28.11.1949

 

Musa kazım efendi (ONAR)KONYA

Musa Kâzım Efendi (231) (ONAR)

Hadim – 1881, Ahmet – Ayse – Medrese ve Konya Hukuk Mektebi – Müderris, Dava Vekili, Selanik Hukuk Mektebi Fıkıh Usulü ve Mecelle Ögretmeni, Dava Vekili – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV . Dönem Konya Mebusu – I. Dönem Kon ya Milletvekili – Büyük Millet Meclisi 1. ve 2. Reis Vekili – Ziraat Encümeni Baskanı, 4. ve 2. Sube Baskanı, 5. Icra Vekilleri Heyetinde Ser’iye ve Evkâf Vekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.12.1930

 

Ömer Vehbi efendi (Ömer BÜYÜKYALVAÇ)KONYA

Ömer Vehbi Efendi (Ömer BÜYÜKYALVAÇ)

Yalvaç – 1870, Mustafa – Açık – Medrese – Arapça, Farsça – Müderris – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân II. ve IV. Dönem Konya Mebusu – I.Dönem Konya Milletvekili (Konya Müftülügünü tercih etmesi neden iyle Istifa: 22.06.1922) – Evli, 9 Çocuk.Ölüm Tarihi: 26.05.1927 (232)

 

Refik Bey (Bekir Refik KORALTAN)KONYA

Refik Bey (233) (Bekir Refik KORALTAN)

Divrigi – 1889, Ali – Hatice – Dâru’l-Fünûn Hukuk Subesi – Fransızca, Almanca – Mülki Idare Amiri – Bursa Bidâyet Mahkemesi Savcı Yardımcısı, Gelibolu Bidâyet Mahkemesi Savcısı, Karaman Savcısı, Bursa Merkez Müddeî-i Umûmîsi (Savcısı), Karaman Istinaf Mahkemesi Müddeî-i Umûmîsi, Konya Divân-ı Harbî Örfî Müddeî-i Umûmîsi ve Fırka Hukuk Müsaviri, Mersin Emniyeti Umûmî Müfettisi, Trabzon Polis Müdürü, Müdâfaa-i Hukuku Vatan Cemiyeti Kurucusu, Dava Vekili, Kuvâ-yı Milliye Teskîlâtı Kurucusu, Konya Müdâfaa-i Hukuk Teskîlâtı Kurucusu – I. Dönem Konya Milletvekili – Yozgat İstiklal Mahkemesi Baskanı – Divân-ı Riyâset Kâtibi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.06.1974

 

Rifat Efendi (Mehmet Rifat saatçı)KONYA

Rıfat Efendi (Mehmet Rıfat SAATÇİ)

Konya – 1869, Nuri – Sıdıka – Konya Medresesi, Arap ve Fars Edebiyatı, Tasavvuf, Nebati, Kimya, Riyâziye, İktisadi İlimler ve Bankacılık Ihtisası – Arapça, Farsça – Bankacı, Tüccar – Iktisad-ı Milli ve Ticaret Bankalarının Kurucusu ve Yönetim Kurulu Baskanı, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – Ittihâd ve Terakkî Fırkası Üyesi – I. Dönem Konya Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.04.1936

 

Fevzi Paşa (Mustafa Fevzi ÇAKMAK)KOZAN

Fevzi Paşa (234) (Mustafa Fevzi ÇAKMAK)

İstanbul – 1876, Ali Sırrı – Hatice Hesna – Erkân-ı Harbiye – Fransızca, Almanca, Ingilizce – Maresal – Taslıca, Ipek Sancagı Mutasarrıfı, Kosova ve Iskodra Kolordu Kurmay Baskanlıgı, Vardar Ordosu Komutanlıgı 1. Sube Müdürlügü, Ankara Redif Tümeni Komutanı, 2. Kafkas Kolordusu, Diyarbakır 2. Ordu, Filistin 7. Ordu Komutanı, 1. Ordu Müfettisi, Askerî Sura Üyesi, Erkân-ı Harbiye-i Umûmîye Reisi (Genel Kurmay Baskanı), Maresal, Harbiye Nazırı – I. Dönem Kozan Milletvekili – 1. ve 2. Icra Vekilleri Heyeti Müdâfaa-i Milliye Vekili, 2. ve 3. Icra Vekilleri Heyeti Baskanı, 4. ve 5. Icra Vekilleri Heyetinde Erkân-ı Harbiye-i Umûmîye Reisi – Savas Madalyaları, Kırmızı-YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.04.1950

 

Dr Fikret bey (Tokattin Fikret ONURALP)KOZAN

Dr. Fikret Bey (235) (Tokattin Fikret ONURALP)

İstanbul – 1887, Tahir – Fatma Mevhibe – Mülki Tıbbiye – Fransızca – Tabip Yüzbası, Tabip ve Sağlık Müfettisi, Serbest Tabip – I. Dönem Kozan Milletvekili – Evli. Ölüm Tarihi: 30.10.1946

 

 

Hüseyin Bey (ÇELİK)KOZAN

Hüseyin Bey (236) (ÇELiK)

Kozan – 1874, Seh Ali – Ummahan – Medrese – Arapça, Farsça – Ziraat, Belediyecilik – Belediye Reisi – I. Dönem Kozan Mil letvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.02.1928

 

 

Dr Mustafa Bey (Mustafa Elvan CANTEKİN)KOZAN

Dr. Mustafa Bey (237) (Mustafa Elvan CANTEKİN)

Çorum – 1878, Bekir – Asiye – Askerî Tıbbiye – Fransızca – 5. Kolordu Gezici Hastanesi ve Afyon Askerî Hastanesi Bastabîbi – I. Dönem Kozan Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 21.10.1955

 

 

Reşit Paşa (RONABAR)KOZAN

Reşit Paşa (238) (RONABAR)

Sam – 1868, Izzet – Mülkiye Mektebi – Serez (Siroz), Selanik, Trabzon Idadisi Müdürü, Maârif Müdürü, Serez Mutasarrıfı, Edirne, Cezayir-i Bahr-i Sefid (Ege Adaları), Manastır, Ankara, Kastamonu Sivas  Valisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân III. Dönem Ergani Mebusu – I. Dönem Kozan Milletvekili (Sivas Vali si olmasından dolayı istifa: 07.10.1920) Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi:14.04.1924

 

Besim Atalay bey (Ahmet Besim ATALAY)KÜTAHYA

Besim Atalay Bey (239) (Ahmet Besim ATALAY)

Usak – 1882, Mehmet – Alime – Dârü’l-muallimîn – Fransız ca, Arapça, Farsça – Tarih ve Dil – Ankara, Konya Ögretmen Okulu Müdürü, Maras, Içel, Nigde Maârif Müdürü, Nigde Maârif Müdürü, Silifke Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu, Yazar – I. Dönem Kütahya Milletvek ili – Bekâr. Ölüm Tarihi: 07.11.1965

 

Cemil Bey (Yusuf Cemil ALTAY)KÜTAHYA

Cemil Bey (240) (Yusuf Cemil ALTAY)

Kınık – 1868, Halil Kamil – Ayse – Medrese, Husûsî – Arapça – Ticaret – Kütahya Genel Meclis Üyesi – I. Dönem Kütahya Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 09.03.1940

 

 

Cevdet Bey (Mehmetali Cevdet BARLAS)KÜTAHYA

Cevdet Bey (Mehmetali Cevdet BARLAS)

Gaziantep – 1891, Abdülkadir – Fatma – Rüstiye ve Amerikan Koleji, Paris Ecole Normal Süperieur Yüksek Ögretmen Okulu – Kütahya Sultânîsi Fransızca Ögretmeni, Kütahya Dârü’l-muallimîn Müdürü – I. Dönem Kütahya Milletvekili – Divân-ı Riyâset Kâtibi – Ankara İstiklal Mahkemesi Üyesi – Bekâr. Ölüm Tarihi: 18.01.1960

 

haydar Bey (Kütahya)KÜTAHYA

Haydar Bey (241)

Yunanistan/Serez – 1872, Mehmet Emin – İstanbul Hukuk Mektebi – Hâkim ve Ceza Mahkemesi Baskanı, Dava Vekili – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. ve II. Dönem Aydın, III. Dönem Izmir Mebusu – I. Dönem Kütahya Milletvekili – Divân-ı Riyâset Kâtibi- İstiklal Mahkemesi Üyesi (22.11.1920- 17.02.1921) Ölüm Tarihi: 1934

 

Ragıp Bey (Ragıp SOYSAL)KÜTAHYA

Ragıp Bey (Ragıp SOYSAL)

Uşak – 1881, Hasan – Atike – Rüstiye, Husûsî – Ticaret -Tüccar, Usak Medresesi Tarih Ögretmeni – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Kütahya Mebusu – I. Dönem Kütahya Milletvekili – Divân-ı Riyâset Kâtibi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 25.11.1947

 

Şeyh Seyfi efendi (Seyfettin)KÜTAHYA

Şeyh Seyfi Efendi (242) (Seyfettin)

Kütahya – 1874, Ahmet Fazıl – İstanbul Kara Mustafa Pasa Medresesi, Ilmiye, Müderris – Kütahya Belediye Bas kanı – I. Dönem Kütahya Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 09.04.1925 (243)

 ***

191 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte – Erzurum Valiliği tarafından gönderilen – adı ve soyadının, “Müstak Tarba” olarak geçtiği görülmüş, ancak MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

192 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte – Erzurum Valiliği tarafından gönderilen – vefat tarihi, 26.04.1930 olarak geçmektedir.

193 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, kendisinin ve ailesinin soyadı almadığı görülmüştür.

194 Mazbatası “Mehmet Tevfik” adına düzenlenmiş, İsim Defteri ve tutanaklara “Tevfik” olarak geçmiştir.

195 TBMM’nin; I-IV. Dönemlerinde “Ziya”, V. döneminde “Ziya Esen”, VI. Döneminde ise, önce “Ziya Esen” iken, Çankırı Mahkemesinin, 26.10.1939 gün ve 355/819 sayılı kararı ile “Esen” soyadının, “İsfendiyaroğlu” olarak tashih edilmesiyle -12.06.1990 tarihli Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği-, “Ziya İsfendiyaroğlu” olarak kayıtlara geçmiştir.

196 Tutanak kayıtlarına “Halil Hilmi” Bey olarak da geçmiştir.

197 Tutanak kayıtlarına “Nebil” Bey olarak da geçmiştir. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, iki erkek çocuğunun “Yurteri” soyadını taşıdığı görülmüştür.

198 Tutanak kayıtlarına “Ali Süruri” Bey olarak da geçmiştir. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Tönük” soyadını taşıdığı görülmüştür.

199 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Seçer” soyadını taşıdığı görülmüştür.

200 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte – Giresun Valiliği tarafından gönderilen – vefat tarihi, 30.01.1932 olarak geçmektedir.

201 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan Emekli Sandığı kayıtlarında, 19.09.1937 tarihinde vefat ettiği görünmekle birlikte, aynı dosyada bulunan vukuatlı nüfus kayıt örneği ile MERNIS’ten çıkarılan nüfus kaydında, bu tarih 1942 olarak geçmiştir.

202 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, oğlunun “Serdaroğlu”, kızının ise “Atay” soyadını taşıdığı görülmüştür.

203 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Hacim Muhittin”, V-VIII. Dönemlerinde ise “Hacim Çarıklı” olarak kayıtlara geçmiştir.

204 TBMM’nin; I. Döneminde “İbrahim”, IV. Döneminde ise “İbrahim Yürük” olarak kayıtlara geçmiştir.

205 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Kâzım Pasa”, V-IX. Dönemlerinde ise “Kâzım Özalp” olarak kayıtlara geçmiştir.

206 MERNIS’ten, iki farklı vukuatlı nüfus kayıt örneği çıkarılmış, Edirne/Merkez İlçede bulunan kaydında “Mehmet Cavit”, Manisa/Merkez İlçede bulunan kaydında ise “Cavit Pasa” olarak adının geçtiği, her iki kayıtta da soyadının bulunmadığı ve çocuklarının yer almadığı görülmüştür. Bu arada, Edirne/Merkez İlçede bulunan kaydında, ailesinden annesi ve erkek kardeşinin “Erdelhün” soyadını taşıdığı, diğer taraftan oğlu Ahmet Aydoğdu ve esi Nigar’ın, İstanbul/Beşiktaş İlçede bulunan kayıtlarında ise, “Erdel” soyadını aldıkları belirlenmiştir.

207 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, vefat ettiğine ilişkin bir kaydın düşüldüğü, ancak vefat tarihinin tespit edilemediği görülmüştür. Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan –Emekli Sandığı kayıtları- ve özlük kayıtlarına geçen vefat tarihi esas alınmıştır.

208 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ismi, “Mehmet Rasim” olarak geçerken, Kastamonu Merkez Ilçe Nüfus Müdürlüğü’nce düzenlenen, 25.10.1990 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ise “Fazlıoğlu Mehmet Besim” olarak geçtiği görülmüştür. Her iki kayıtta da soyadı görünmemektedir.

209 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, oğlunun “Pala” soyadını taşıdığı görülmüştür.

210 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan Kastamonu Taşköprü İlçe Nüfus Müdürlüğü’nce düzenlenen, 07.11.1990 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği ile ölüm tutanağında, 05.05.1935 tarihinde vefat ettiği görünmektedir. Ancak, Meclis’in 22.09.1921 tarihli oturumunda, Murat Beyin vefat ettiğine iliskin bilginin Genel Kurul’a sunulduğu tutanakta sabittir. Diğer yandan, oğlu Mehmet Nuri tarafından, doldurularak Meclis’e gönderilen ve özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte, babasının 16 Eylül 1921’de vefat ettiğini beyan ettiği belirlenmiştir. Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun , 18 Eylül 1921 tarihini esas aldığı, dayanak olarak da, Kastamonu İstiklal Mahkemesi Başkanlığı’nın, 18.09.1921 günlü telgrafına atıfta bulunduğu göz önüne alınırsa, Murat Bey’in vefat tarihi olarak, bu kaynağın kullanılmasının daha doğru olacağı düşünülmüştür.

211 TBMM’nin; I., III. ve IV. Dönemlerinde “Atıf”, V.-VIII. Dönemlerinde ise “Atıf Tüzün” olarak kayıtlara geçmiştir.

212 TBMM’nin I. Dönem İsim Defteri’nde “Osman” Bey olarak kayıtlara geçmiştir.

213 Özlük dosyasında bulunan ve oğlu Memduh Zeki Uşşaklı tarafından verilen Özgeçmişte, babasının 04.03.1944’te vefat ettiğini, beyan ettiği görülmüştür.

214 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, esinin “Kocaoğlu” soyadını taşıdığı görülmüştür.

215 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan Nevşehir Hacıbektaş Ilçe Nüfus Müdürlüğü’nce düzenlenen, bilâ tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 17.11.1922 tarihinde vefat ettiği görünmektedir. Ancak, Meclis’in 26.01.1922 tarihli oturumunda, Cemalettin Çelebi Efendinin vefat ettiğine ilişkin bilginin Genel Kurul’a sunulduğu tutanakta sabittir. Diğer yandan, torunu Feyzullah Ulusoy tarafından doldurularak Kırşehir Valiliği tarafından Meclis’e gönderilen ve özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte, Cemalettin Çelebi Efendi’nin 7 Ocak 1922’de vefat ettiğinin beyan edildiği belirlenmiştir. Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun, 20 Ocak 1922 tarihini esas aldığı -sehven 1923 yazılmış- dayanak olarak da, Mucur Kaymakamlığının, 20.01.1922 günlü telgrafına atıfta bulunduğu göz önüne alınırsa, Cemalettin Çelebi Efendi’nin vefat tarihi olarak, bu kaynağın kullanılmasının daha doğru olacağı düşünülmüştür.

216 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde; adının “Ali” olarak geçtiği, kendisinin soyadı almadığı, dul aylığı bağlanan bir eşi ile diğer esinin “Saçkın” soyadını taşıdığı -Özlük dosyasında “Seçkin”- kendisinden önce vefat ettiği görülen ilk esinden olma erkek çocuklarının ise “Alişiroğlu” soyadını aldığı görülmektedir. Ayrıca, yine özlük dosyasında; çocuklarından Mümtaz Alişiroğlu’nun, “Seçkin” olan aile soyadlarının Mahkeme Kararı ile “Alişiroğlu” olarak değiştirildiğine ilişkin, 3.4.1989 tarihli bir dilekçesinin bulunduğu belirlenmiştir.

217 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, kendisinin Doğum tarihinin babasının Doğum tarihi ile aynı olarak “1857” geçtiği belirlenmiş, bu nedenle özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte yazılı Doğum tarihi esas alınmıştır.

218 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Silsüpür” soyadını taşıdığı görülmüştür.

219 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ve özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte, 05.09.1926 tarihinde vefat ettiği görünmekle birlikte, özlük dosyasının incelenmesi sonucu, Ankara 2. İstiklal Mahkemesi’nin 10.01.1926 tarih ve 16 sayılı kararıyla, 11.01.1926 tarihinde idam edildiği anlaşılmıştır.

220 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 15.04.1942 tarihinde vefat ettiği görünmekle birlikte, bu tarih, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan Emekli Sandığı kayıtlarında 14.05.1942, yine aynı dosyada var olan esi Şerife Refia (Zehra) Kargı’nın, 09.06.1942 tarihli dilekçesinde ise 13.05.1942 olarak geçmektedir. Diğer yandan, TBMM Genel Kurulunun, 20.05.1942 tarihli 60. Birleşiminde; “Dâhiliye Vekâletinden alınan, 14.05.1942 tarih ve 522302/2-38 sayılı tezkere ile Yahya Galip Kargı’nın 13.05.1942 günü İstanbul’da vefat etmiş olduğu” bilgisinin Genel Kurula okunduğu tutanaktan görülmüştür.

221 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin “Ertüzün”, erkek çocuklarının ise “Çelebi” soyadını taşıdıkları görülmüştür.

222 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmiş ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında yer alan belgelere göre, Doğum tarihi “1874” olarak görünmektedir.

223 Özlük dosyasında bulunan ve oğlu Vahit Çelebi tarafından verilen Özgeçmişte, babasının 1925 yılında İstanbul’da Fransız Hastanesinde vefat ettiğini, beyan ettiği görülmüştür. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde de vefat tarihi 1 Ocak 1925’tir. Ancak, kapalı olan bu kaydın vukuatına ölüm tarihin sehven islendiği konusunda, Nüfus İdaresi’nin not düştüğü görülmüştür.

224 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, Doğum yeri “Kasaba” görünmekte olup, Özgeçmiş beyanı esas alınmıştır.

225 Özlük dosyasında bulunan ve kızı Şerife Baysal tarafından verilen Özgeçmişte, babasının 13.01.1945 tarihinde vefat ettiğini, beyan ettiği görülmüştür.

226 TBMM’nin; İsim Defterlerinde; I. Dönem “Hacı Bekir Efendi” , II. ve III. Dönemlerde “Bekir Bey” olarak kayıtlara geçmiş olup, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Sümer” soyadını taşıdığı görülmüştür.

227 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 1927 yılında vefat ettiği görünmekle birlikte, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan Konya Aksehir Ilçe Nüfus Müdürlüğü’nce düzenlenen 15.07.1991 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 06.12.1927 tarihinde vefat ettiğine ilişkin kaydı mevcuttur.

228 Tutanak kayıtlarında “Hulusi” Bey/Efendi olarak geçmektedir.

229 Konya Karatay İlçesi Nüfus Müdürlüğü tarafından, 10.10.1990 ve 05.11.1991 tarihlerinde düzenlenen iki ayrı vukuatlı nüfus kayıt örneğinde adının “Halil Kazım”, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ise “Halil İbrahim” olarak geçtiği, bütün kayıtlarda kendisinin soyadı almadığı, esinin ise “Nakıpoğlu” soyadını taşıdığı görülmüştür.

230 Kazım Hüsnü’nün vefat ettiğine dair Tezkere’nin, 1 Mart 1934 tarihli 21. Birleşiminde Meclis Genel Kurulu’na okunduğu tutanaktan görülmekle birlikte aynı tutanakta, Kazım Hüsnü’nün tatilin son günlerinde vefat ettiğine ilişkin bir bilginin de yer aldığı saptanmıştır. Bu ayrıntı ile birlikte, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan Özgeçmişte -18.02.1934 tarihinde İstanbul’da Alman Hastanesi’nde vefat ettiği beyan edilmektedir- dikkate alınarak, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde geçen, 19.02.1934 tarihi esas alınmış ve vefat tarihi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

231 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Onar” soyadını taşıdığı görülmüştür.

232 Özlük dosyasında bulunan ve Konya Müftülüğü tarafından doldurulduğu belirlenen Özgeçmişte, 13.05.1927 tarihinde vefat ettiğinin beyan edildiği görülmüştür.

233 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Refik”, VI.-XI. Dönemlerinde ise “Refik Koraltan” olarak kayıtlara geçmiştir.

234 TBMM’nin; I. ve II. Dönemlerinde “Fevzi Pasa”, VIII. Döneminde ise “Fevzi Çakmak” olarak kayıtlara geçmiştir. MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır. Esi ve çocuklarının vukuatlı nüfus kayıt örneği çıkarılmış, esinin evlenme vukuatında; “Mareşal Mustafa Fevzi” adının kayda düşüldüğü, 10.04.1950 tarihinde de vefat ettiği görülmüştür. Ancak, aynı kayıtta çocuklarının baba adı “Fevzi” olarak geçmiştir.

235 TBMM kayıtlarına “Dr. Takiyettin Fikret Bey” olarak da geçmiştir. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde isminin “Tokattin Fikret Onuralp” olarak geçtiği belirlenmiş ve bu kayıt esas alınmıştır. Bununla birlikte, Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü tarafından, esi “Celile Onuralp” adına düzenlenen, 12.07.1991 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneğinde isminin, “Nakiyittin Fikret Onuralp”, Eminönü Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 02.08.1991 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ise “Takattin Fikret Onuralp” olarak geçtiği görülmüştür.

236 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Çelik” soyadını taşıdığı görülmüştür.

237 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Dr. Mustafa”, V.-VIII. Dönemlerinde ise “Mustafa Cantekin” olarak kayıtlara geçmiştir.

238 MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamış, ancak esi ve çocuklarının nüfus kaydına ulaşılabilmiştir. Ailesinin “Ronabar” soyadını aldığı görülmüştür.

239 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Besim Atalay”, V.-VII. Dönemlerinde ise “Atalay” adını soyadına alarak yine aynı isimle kayıtlara geçmiştir.

240 MERNIS’ten kendisinin nüfus kaydı çıkarılamamış, ancak esi ve çocuklarının kayıtlarına ulaşılabilmiştir. Adının “Yusuf Cemil” olarak geçtiği bu kayıtta, ailesinin “Altay” soyadını taşıdığı görülmüştür.

241 MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır.

242 MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamış, ancak esi ve çocuklarının nüfus kaydına ulaşılabilmiştir. Çocuklarının kaydında adının “Seyfettin” olarak geçtiği, ailesinin “Aydın” soyadını taşıdığı, ancak bu soyadın, esinin daha sonraki evliliğinden kaynaklandığı belirlenmiştir.

243 Dâhiliye Vekâletinin 11.04.1925 tarih ve 3968/1532 numaralı tezkeresinde geçen, 09.04.1925 tarihinde Kütahya’da vefat ettiğine ilişkin bilginin,15.04.1925 tarihinde Genel Kurul’da okunduğu tutanaktan görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

73 + = 79