1914 yılında Atatürk

Atatürk takvimi

1914 : YARBAY MUSTAFA KEMAL.


3 Ocak 1914 – Enver Paşa, Ahmet İzzet Paşa’nın yerine Harbiye Nazırı oldu. (Enver bey, Bingazi’deki hizmetlerine karşılık 3 yıl kıdem alarak yarbaylıktan albaylığa; kısa bir süre sonra da balkan savaşı’ndaki hizmetlerine karşılık, 3 yıl daha kıdem alarak generalliğe terfi etmiş (3 ocak 1914), harbiye nazırlığına atanmıştır.)

3 Ocak 1914 – Damad-ı Şehriyari Enver Bey hiçbir askeri başarısı yokken damadı olduğu padişah emriyle bir gecede paşa yapıldı, sonra başkomutanlığa getirildi. Ayrıca Harbîye nazırlığı görevini de üzerine aldı. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

11 Ocak 1914 – Atatürk’e, Sofya Ataşemiliterliği’ne ilâveten Bükreş, Belgrad ve Çetine ataşemiliterliklerini de yürütme görevi verilmesi. [Kocatürk] “11 Ocak 1914 Tarihinde Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliği’ne tayin buyrulmuştur.”

17 Ocak 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan, Bahriye Nazırı Cemal Paşa’ya mektubu: “…Bendeniz şimdilik hakiki bir Osmanlı ataşemiliterine lâyık olabilecek vaziyeti almak için ihtiyaç bulunan hususları değil, burada aç sefil kalmamanın çaresini düşünmek mecburiyetinde olduğum için vaad buyurduğunuz iştigali, kasım ve aralık ödeneklerinin bir an evvel göndertilmesine ve bundan sonra da muntazam olarak verilmesini temine ayırırsanız pek ziyade minnettarınız olurum.” [Kocatürk]

23 Ocak 1914 – Atatürk’ün, Sofya’da, Madam Hilda Christianus’a resmini armağanı: “Hakikatli ve pek nazik Madam Hilda’ya.”(Hilda Christianus, Atatürk’ün 1914 yılında Sofya’da villâlarının bir odasında pansiyoner olarak kaldığı Avusturyalı bir ailenin, Güstaw Christianus’un kızıdır. Atatürk bu aile ile tanışmış, sık sık sofralarında yemek yemişti. Hilda, 1961 yılında 70 yaşlarında iken Atatürk hakkında şunları söylemişti: “O, bir dâhi idi. Mustafa Kemal gibi bir kimse yeryüzüne bir daha gelmedi. Çok enteresan, çok mühim, büyük bir insandı o!” [Kocatürk]

25 Ocak 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan, Madam Corinne’e Fransızca mektubu: “…Benim ihtiraslarım var, hem de pek büyükleri; fakat bu ihtiraslar, yüksek yerler işgal etmek veya büyük paralar elde etmek gibi maddî emellerin tatminiyle ilgili değil. Ben bu ihtirasların gerçekleşmesini vatanıma büyük faydaları dokunacak, bana da liyakatle yapılmış bir vazifenin canlı iç rahatlığını verecek büyük bir fikrin başarısında arıyorum. Bütün hayatımın ilkesi bu olmuştur. Ona çok genç yaşımda sahip oldum ve son nefesime kadar da onu korumaktan geri kalmayacağım.” [Kocatürk]

8 Şubat 1914 – Enver Paşa, Fransa’da eğitim görüp gelen fethi, İsmail Hakkı ve Nuri beylerin 2500 kilometrelik İstanbul- Kahire uçuşu yapmalarını emretti. Bu tarihte uğurlanan uçaklar (Muavenet-i Milliye, Prens Celaleddin) yolda düşmüş ve Fethi Bey, Sadık Bey ve Yüzbaşı Nuri ilk hava şehitlerimiz olmuştur. (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

10 Şubat 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan Harbiye Nezareti’ne yazısı: “Sofya’ya gelişim gününden bugüne kadar ödeneklerimin düzensiz ödenmesi yüzünden, her bakımdan büyük güçlükler içinde kaldım.”

13 Şubat 1914 – Atatürk’ün -Bulgar ordusundaki gelişmeler hakkında- Genelkurmay Başkanlığı’na sunduğu 6 Aralık 1913 tarihli raporuna ek raporu.

16 Şubat 1914 – Atatürk’ün Sofya’dan Harbiye Nezareti’ne raporu: “Burada, sosyal yaşamımın da bilgi toplamama pek büyük etkisi bulunduğunu açıklamak gereksizdir. Şimdiye kadar ödeneklerimin gönderilmesindeki düzensizlik, herhangi bir otelin üçüncü katında bir odaya bağlı kalmak, gerekenlerle gerektiği gibi ilişkilerde bulunmaya engel olmaktadır. Bu nedenle önceki isteklerimin göz önüne alınması uygun olur.” [Kocatürk]

20 Şubat 1914 – İstanbul’da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.

1 Mart 1914 – Mustafa Kemal’in yarbaylığa terfi etmesi. “1 Mart 1914 Tarihinde Balkan Harbi’ndeki hidemat-ı hasenesinden dolayı kaymakamlığa terfi etmiştir.”

6 Mart 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan -Balkan Devletlerinin siyasi durumu, siyasî amaçları ve ilişkileri hakkında- Genelkurmay Başkanlığına raporu.

11 Mart 1914 – Atatürk’e, Fransız hükümeti tarafından Şövalye Rütbesi’nden “Legion d’honneur” nişanı verilmesi.

13 Mart 1914     Osmanlı – Sırbistan arasında İstanbul anlaşması imzalandı

13 Mart 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan Madam Corinne’e Fransızca mektubu: “Yarbaylığa yükselişim münasebetiyle yolladığımız çok sevimli tebrikler beni derinden derine duygulandırdı. Son zamanlarda Sofya, Belgrad ve Petinya ataşemiliterliklerine atanmam üzerine son derece meşguldüm.” [Kocatürk]

14 Mart 1914 – Osmanlı-Sırbistan İstanbul Barış Antlaşması. Osmanlı Devleti’nin, Balkan Savaşı sonunda Sırbistan’la İstanbul Antlaşması’nı imzalaması.

27 Mart 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan Harbiye Nezareti’ne yazısı: “Bir ataşemiliterin memuriyet şerefine uygun bir yer tutabilmek ve demirbaş eşya alabilmek için Nezaret’çe para gönderilmesi.” (Bu yazı üzerine Harbiye Nezareti tarafından, kiralanacak evin eşya alımında kullanılmak üzere 219 Osmanlı lirası gönderilmiştir). [Kocatürk]

14 Nisan 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan Genelkurmay Başkanlığı’na Osmanlı Devleti ile Bulgaristan ve Yunanistan’ın karşılıklı ilişkileri hakkında raporu.

6 Mayıs 1914 – İstanbul – Kahire uçuşu, başarısız birkaç denemeden sonra başarıldı ve 6 Mayıs 1914 tarihinde İstanbul’dan kalkan pilot Salim ve Kemal beylerin kullandığı uçak Kahire’ye indi. (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

11/12 Mayıs 1914 – Atatürk’ün Sofya’da Askerî Kulüp’te tertiplenen kıyafet balosu’na katılması (Atatürk bu baloya yeniçeri elbisesiyle gitmiştir.

13 Mayıs 1914 – Mustafa Kemal’in Sofya Splendide otelinden Madam Corinne’ye mektubunun başları; “DÜNYA İNSANLAR İÇİN BİR SINAV YERİDİR!” (Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

13 Mayıs 1914 – Mustafa Kemal Sofya’dan Madam Corinne’ye gönderdiği mektubun sonundaki Türkçe notu LATİN HARFLERİYLE yazmıştır. (Akl-ı Kemal, c.1, Sinan Meydan)

26 Mayıs 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan, Madam Corinne’e -sonu, Latin harfleriyle Türkçe yazılmış bir paragraf da içeren- Fransızca mektubu: “Dünya insanlar için bir sınav meydanıdır, imtihan edilen insanın her soruya mutlaka pek uygun cevaplar vermesi mümkün olmayabilir. Fakat düşünmelidir ki, hüküm cevapların tümünden oluşan sonuca göre verilir.” [Kocatürk]

Mayıs 1914 – Mustafa Kemal “Zabit ve Kumandanla Hasbihal” adlı kitabını yazdı Aralık 1918’de İstanbul’da yayımlandı. (Atatürk’ün, Nuri (Conker)’in “Zabit ve Kumandan” adlı, konferanslardan oluşan eseri üzerine, -onunla sohbet seklinde- “Zâbit ve Kumandanla Hasbihal” adlı kitabını yazması (Bu kitap, bir süre gecikme ile 1918 Aralık ayında İstanbul’da yayımlanmıştır.)[Kocatürk]

4 Haziran 1914 – 299. sayıdan itibaren Sebilüreşad’ın hükümet tarafından kapatılması. Hiç ara vermeden Sebilünnecat (Sayı 300, 301) adıyla yayınına devam etmesi. Sayı 302’den itibaren eski adıyla yayınına devamı.

28 Haziran 1914 – Saraybosna suikasti. Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcı. I. Dünya Savaşı, Avusturya Veliahtı Arşidük Franz Ferdinand ve karısı Sophia, bir Sırp milliyetçisi tarafından Saraybosna’da öldürülmesi üzerine başladı. (Arşidük Franz Ferdinand Avusturya-Macaristan İmparatorluğu varisiydi. Bu suikast Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcı sayılır).

14 Temmuz 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan Harbiye Nezareti’ne raporu: “Bilgi toplamada para harcama zorunludur. Önemli fırsatların ortaya çıkması halinde gereği kadar paranın yanımda bulunmamış olmasıyla bu fırsat kaçırılacaktır.” [Kocatürk]

27 Temmuz 1914 – II. Dünya savaşı öncesi Almanya ve Osmanlı devleti ittifak (gizli) görüşmelerinin başlaması. (İttifakın anlaşması 2 Ağustos 1914 tarihinde imzalandı.) 20. YY. Siyasi Tarihi, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

27 Temmuz 1914 – Tekalif-i Harbiye hükümleri yine uygulandı. (Halkın elindeki gıdanın % 25’ine el konuldu.)

28 temmuz 1914 – Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Sırbistan’a savaş ilan etmesi. (Arşidük Franz Ferdinand Avusturya-Macaristan İmparatorluğu varisi 28 Haziran 1914’da uğradığı suikast sonucu ölmüştür. Bu suikast Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcı sayılır).

1 Ağustos 1914 – Birinci Dünya Savaş’ının fiilen başlaması. (Almanya’nın Rusya’ya harp ilanı ile I. Dünya Savaşının başlaması. Almanya 3 Ağustos 1914 günü de Fransa’ya harp ilan etmiştir. Bazı kaynaklar, Avusturya-Macaristan Veliahtı’nın 28 Haziran 1914’de öldürülüşünü takiben Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’a harp ilanını, I. Dünya Savaşının başlangıcı olarak almaktadırlar).[Kocatürk]

2 Ağustos 1914 – İstanbul’da Türk-Alman gizli ittifak anlaşmasının imzası.

2 Ağustos 1914 – Osmanlı Devleti’nin, İtilâf Devletleri’ne karşı Almanya ile gizli anlaşma yapması: “Türk orduları, fiilen Alman komutanların emrinde olarak, Alman Genelkurmayının istediği anda harekâta katılacaktır.”

2/3 Ağustos 1914 – Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’na girmek için seferberlik ilan etti. Osmanlı Devleti’nin genel seferberlik ilan etmesi, Almanya ile gizli anlaşma yapması.

3 Ağustos 1914 – Harbin öncesinde, donanmanın güçlendirilmesi maksadıyla İngiltere’ye sipariş edilerek yapımı tamamlanmış ve son kuruşuna kadar parası ödenmiş olan Sultan Osman ve Reşadiye isimli gemilerimize İngiltere tarafından el konulmuştu

3 Ağustos 1914 – Churchill’in açıklaması ile Sultan Osman ve Reşadiye’ye el konduğu resmi olarak açıklanmıştı

4 Ağustos 1914 – Enver Paşa’nın, Harbiye Nazırlığı da üzerinde kalmak üzere Başkomutan Vekili oluşu.

4 Ağustos 1914 – 4 Ağustos 1914 Tarihinde Sırbistan Ataşemiliterliği’ne tayin kılınmış ise de Sofya Ataşemiliterliği’ne ipka edilmiştir. Kaynak: Atatürk’ün Özlük Dosyası

9 Ağustos 1914 – Kurmay Albay Cevat (Çobanlı) Bey’in, Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı’na atanması.

10 Ağustos 1914 – Enver Paşa’nın, Sofya’da bulunan Atatürk’e telgrafı: “Talât ve Fethi Beylerle görüşülmüş olduğu gibi gerek Bulgar Harbiye Nazırı’na gerekse öteki önemli askerî yetkililere, Sırbistan’a karşı kesin ve süratli hareketin önem ve gereğinin anlatılması, bu yolda telkin ve teşvikte bulunulması, bizim gerektiğinde harekete hazır olduğumuza inandırılması.” [Kocatürk]

10 Ağustos 1914 – Goeben ve Breslau adlı Alman savaş gemilerinin İngiliz Donanması’ndan kaçarak Boğazlar’dan içeri girmesi.

11 Ağustos 1914 – Goeben ve Breslau adlı Alman savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı’ndan içeri alınmaları. İngiliz takibinde olan Goeben ve Breslau isimli Alman kruvazörlerinin -Osmanlı Hükûmeti’nin izni ile- Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara denizine girişi.

11 Ağustos 1914 – İngiliz filosunun, Çanakkale Boğazı karşısında beklemeye başlaması (Bu tarihten itibaren devamlı gemi takviyesi ile kuvvetlenen İngiliz filosu Boğaz’dan çıkışları da kontrol altına almaya başlamıştır).

12 Ağustos 1914 – Goeben ve Bleslau isimli Alman kruvazörlerinin Osmanlı Hükümeti tarafından satın alınarak bunlara Yavuz ve Midilli isimlerinin verilmesi. [Kocatürk]

16 Ağustos 1914 – 16 Ağustos’ta İstanbul’a ulaşan Goeben ve Breslau gemileri Osmanlı Donanmasına katılarak Yavuz Sultan Selim ve Midilli isimlerini aldılar. Asıl adı SMS Goeben (Yavuz) olan Alman yapımı Moltke Sınıfı ağır kruvazörün ve asıl adı SMS Breslau (Midilli) olan Alman yapımı Magdeburg Sınıfı hafif kruvazörün İngiliz Akdeniz Donanması’ndan kaçarak Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’a sığınması.

21 Ağustos 1914 – Atatürk’ün, Enver Paşa’nın 10 Ağustos 1914 tarihli telgrafına cevabı: “Sırbistan’a hızlı bir hareketin gerekliliği, emrinize göre, telkin edilmektedir. Ancak Bulgarların, hiç olmazsa Alman-Fransız muharebe sonuçları görülmeden, Rusları gücendirmemek ve Rusların istek ve öğütleriyle tarafsızlığı korumak kararında bulundukları görülüyor.”

21 Ağustos 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan Harbiye Nezareti’ne Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’ın Osmanlı Devleti ile karşılıklı ilişkileri hakkında raporu. [Kocatürk]

3 Eylül 1914 -– 3 Eylül 1914’de Seferberlik ilan edildi. (31 Ekim 1923 tarihinde kaldırıldı.)

4 Eylül 1914 – Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmesi.

17 Eylül 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan Dr. Tevfik Rüştü (Aras) Bey’e I. Dünya Harbi’nin seyri ve geleceği hakkında görüşlerini ve kişisel duygularını yansıtan mektubu: “…Pekâlâ bilirsiniz ki benim bütün hayatımda, bu ana kadar takip ettiğim gaye hiçbir vakit şahsî olmamıştır. Her ne düşünmüş ve her neye teşebbüs etmiş isem daima memleketin, milletin ve ordunun nam ve menfaatine olmuştur. Hiçbir zaman şahsımın sivrilmesini ve üste çıkmasını göz önüne almamışımdır.” [Kocatürk]

17 Eylül 1914 – Atatürk, Tevfik Rüştü Aras’a gönderdiği bir mektupta o güne kadar ki gelişmeleri dikkate alarak Almanların Birinci Dünya savaşında yenileceğini söylemiştir. (Atatürk’ün Gizli Kurtuluş Planları, Sinan Meydan, 7. Baskı, s.20)

27 Eylül 1914 – İngiliz savaş gemilerinin, Çanakkale Boğazı’nı abluka altına alışı.

27 Eylül 1914 – Çanakkale Boğazı’nın kapatılması.  Osmanlı’nın 27 Eylül günü Çanakkale Boğazı’ndan bütün gemi geçişlerini yasaklaması.

11 Ekim 1914 – Sultan Mehmet Reşat’ın “Cihad-ı Ekber” (Büyük veya Kutsal Cihat) ilan etmesi. (Bu Vatan Böyle Kurtuldu, Erol Mütercimler)

28 Ekim 1914 – Alman subaylar yönetimindeki Türk savaş gemilerinin Karadeniz’de Rus gemi ve limanlarını bombalaması.

29 Ekim 1914 – Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi.

29 Ekim 1914 – Amiral Souchon komutasındaki Osmanlı donanmasının Rus limanlarına ve Rus donanmasına ateş açması. Alman subaylar yönetimindeki Türk savaş gemilerinin Karadeniz’de Rus gemi ve limanlarını bombalaması: Amiral Souchon’un Goeben, Breslau ve birkaç Osmanlı savaş gemisinden oluşan bir donanmayla Odessa, Sevastopol ve Tedosya limanlarını bombalaması.

29 Ekim 1914 – (Goeben [Yavuz] ve Breslau [Midilli] adlı Alman kruvazörleri 11 Ağustos günü -hükümetin izni ile- Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara denizine girmişlerdi. Ancak 12 Ağustos 1914 günü Osmanlı hükümeti, bu iki kruvazörün satın alınarak donanmaya katıldığını ilân etti. 27 Ekim 1914 günü Alman Amirali Souchon komutasında Karadeniz’e açılan Türk-Alman filosu, 29 Ekim 1914 günü -Hükümetin kararıyla- Sivastopol, Odesa, Kefe ve Novorossisk limanlarını bombaladı ve Rus donanmasına ateş açtı. Bu olay sonucu Osmanlı Devleti de Alman ve Avusturyalıların safında fiilen I. Dünya Savaşı’na girmiş oluyordu. 31 Ekim 1914’te Kafkas sınırını aşarak Türk ordusuna taarruza geçen Rusya da 3 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı Devleti’ne harp ilân etti. 11 Kasım 1914’te ise Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’na katıldığını ilân etti). [Kocatürk]

29-30 Ekim 1914 – Gece Enver Paşa’nın emri ile Amiral Souchon’un Osmanlı donanmasını alarak Karadeniz’e çıkması, Odesa ve Sivastapol gibi Rus limanlarını topa tutması. (Bu olay üzerine İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı’ya savaş ilan etti.) (20. YY. Siyasi Tarihi, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu)

31 Ekim 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan Fuat (Bulca) Bey’e evliliği nedeniyle tebrik mektubu: “Hayat kısadır. Bunu kutlamak ve taçlandırmak için insanların genellikle makul gördükleri vasıta evliliktir. ..inkâr edilmez bir gerçektir ki insanlar, hayat kadınsız olamaz.”

31 Ekim 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan Salih (Bozok) Bey’e -Fuat (Bulca) Bey’in evliliği nedeniyle- mektubu: “.. Hayatın çeşitli yönlerinden birkaçını görenler evlendikten sonra keşfedilmemiş yönlerini de ister istemez gözlemlerler. Bu gözlem pek tatlı olabileceği gibi, pek acı da olabilir. ..Biz Fuat için lâtif ve saadetli manzaralarla evlilik hayatının taçlanmasına dua edelim.” [Kocatürk]

1 Kasım 1914 – Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na katılması.

3 Kasım 1914 – Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

3 Kasım 1914 – İngiliz-Fransız donanması’nın Çanakkale’nin dış tabyaları bombalaması. İngiliz ve Fransız harp gemilerinin, Boğaz girişindeki tabyaları topa tutması. Düşmanın, Çanakkale Boğazı’na yönelen ve Ertuğrul, Seddülbahir, Kumkale ve Orhaniye tabyalarını hedef alan bu ilk deniz taarruzu, ilerki aylarda da tekrarlanacaktır.

5 Kasım 1914 – İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

6 Kasım 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan Başkomutanlık Vekâleti Genelkurmay Başkanı Yarbay İsmail Hakkı Bey’e mektubu: “Bence, bütün harekâtımızda Bulgaristan’ı hareket etmiş görmedikçe ona karşı gereken önlemleri almakla müsamaha etmek doğru değildir. Ordumuzun Balkan Harbi’nde yüzüne sürülen namus lekelerinin silinmesi mesut zamanının doğuşunu bekleyerek gözlerinizden öperim, kardeşim.” [Kocatürk]

7 Kasım 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan Salih (Bozok) Bey’e mektubu: “…Her defasında sizi (Salih ve Fuat’ı) bütün sıcak ve samimî sevgilerimle gözümün önüne getirir, iç hazzı duyarım.” [Kocatürk]

7 Kasım 1914 – İtilaf Devletlerine karşı cihat ilan edilmesi.

9 Kasım 1914 – Atatürk’ün, Sofya’dan Bahriye Nazırı Cemal Paşa’ya mektubu: “…Bugün zât-ı âlileriniz ve Talât Bey, birçok üyesi eksik bir hükümette, milletin ruhunu ve devletin çıkarlarını büyük bir hassasiyetle takip ederek başarı ihtimalinin güçlenmesini sağlıyor ve çeşitli nezaretlerin işlerini yürütmeye mecbur kalıyorsunuz. Ancak böyle bir anda Fethi Bey’in Sofya Büyükelçiliğinde tutularak ihmal edilmesi, kabul edilemeyecek bir durumdur.” [Kocatürk]

10 Kasım 1914 – Osmanlı devleti I. Dünya savaşına girmeden 1 gün önce Almanya ile 5 milyon altın Osmanlı lirası borç almak üzere anlaşma imzaladı. (Yıllık % 6 faiz ile) (Savaş boyunca Almanya’dan toplam 150 milyon lira borç alınmıştır.) (Akl-ı Kemal, c.3, Sinan Meydan) 1914 yılında 95 doktordan sadece 7’si Türk’tü. 43 eczacı içinde Türk YOKTU. (Türkiye üzerine notlar, Metin Aydoğan)

11 Kasım 1914 – Osmanlı Devleti’nin, I. Dünya Savaşı’na katıldığını ilan etmesi.

11 Kasım 1914 – Osmanlı Devleti’nin İngiltere, Fransa ve Rusya’ya savaş ilanı. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletlerine savaş ilan etti.

14 Kasım 1914 – Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine Cihad-ı Ekber ilânı. [Kocatürk]

17 Kasım 1914 – Rus donanmasının, Trabzon’u bombardımanı.

18 Kasım 1914 – Bahriye Nazırı Cemal Paşa’nın -nazırlık görevi üzerinde kalmak üzere- Suriye’de 4. Ordu Komutanlığı’na atanması.

29 Kasım 1914 – 29 Kasım 1914 Tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir.

29 Kasım 1914 – Mustafa Kemal’in Enver Bey’den aktif görev istemesi (Yazılı ve sözlü ısrarları) üzerine, 29 Kasım 1914‟te 1. Tümen komutanlığına atanır. Ama 2 gün sonra bu atama iptal edilir. Birinci tümene yarbay Cafer Tayyar atanmıştır.

2 Aralık 1914 – Boğaz’a giren bir İngiliz denizaltısı 750 metreden Mesudiye zırhlısına torpil atarak batırdı. Subayların 10’u ve erklerin 24’ü şehit oldu.

13 Aralık 1914 – Mesudiye zırhlısı, Çanakkale’de bir İngiliz B-11 Denizaltısı’ndan atılan torpidoyla batırıldı. 1887 Osmanlı-Rus, 1897 Osmanlı-Yunan, 1912 Balkan savaşlarında başarılarla görev yapan, Çanakkale Deniz Savaşları’nda da Çanakkale Boğazı’na girmek isteyen yabancı gemilere karşı sabit batarya olarak kullanılan Mesudiye Zırhlısı, 13 Aralık 1914’de, İngiliz B-11 Denizaltısı’ndan atılan torpidoyla batırıldı.  Sarısığlar mevkisinde denizin 20 metre derinliğinde bulunan Mesudiye Zırhlısı battığında, 598 kişilik mürettebatından 10 subay ve 25 er şehit olmuştu.

22 Aralık 1914 –Sarıkamış (Kars) Harekatı başladı. Harbiye Nazırı ve Erkanı Harbiye Umumiye Reisi Enver Paşa’nın, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı Sarıkamış Harekatı başladı. Harekat yaklaşık 90 bin askerin Allahuekber Dağları’nda şehit olmasıyla  sonuçlandı.


Büyük nutukBu memleket tarihte Türk’tü, şimdi de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. (1923, Adana) Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Not: Lütfen varsa hata ve noksanları yorum yaparak bildiriniz.

Sayfayı yazdırın Sayfayı yazdırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 1 = 1