Geniş ATATÜRK Kaynakçası

ATATÜRK Kaynakçası

Geniş ATATÜRK Kaynakçası

 • ABALIOĞLU, Yunus Nadi; Mustafa Kemal Paşa Samsun’da, Sel Yayınları, İstanbul, 1955.

 • AÇIKSÖZ, Hüsnü; İstiklal Harbi’nde Kastamonu, Kastamonu, Kastamonu Vilayet Matb.,  1933.

 • ADIVAR, Halide Edip; Türk’ün Ateşle İmtihanı (İstiklal Savaşı Hatıraları), Çan Yayını, İstanbul, 1962.

 • ADİL, Selahattin; “İstanbul’un Kurtuluşu”, Yakın Tarihimiz Dergisi, Sayı: 32, 1962.

 • ADİL, Selahattin; Hayat Mücadeleleri (Selahattin Adil Paşa’nın Hatıraları), İstanbul, Zafer Matb., 1982.

 • AFETİNAN, A.; Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ün El Yazıları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1969.

 • AFETİNAN, A.; “Gerilla Hakkında İki Hatıra”, Belleten, T.T.K., Sayı: 1, Ocak 1937.

 • AFETİNAN, A.; ” Vatan ve Hürriyet”, Belleten, T.T.K., Sayı: 2, Nisan 1937.

 • AFETİNAN, A.; “Trablusgarp’ta Hürriyete Karşı İsyan”, Belleten, T.T.K., Sayı: 31, Temmuz 1944.

 • AFETİNAN, A.; “Mukaddes Tabanca”, Belleten, T.T.K., Sayı: 3-4, Ekim 1937.

 • AFETİNAN, A.; “Kumandanlar Madunlarından Yüksek ve Alim Olmalıdırlar”, Belleten, T.T.K., Sayı: 56, Ekim 1956.

 • AFETİNAN, A.; Kemal ATATÜRK’ü Anarken, ATATÜRK’ten Hatıralar: 2, Ankara, 1956.

 • AFETİNAN, A.; “ATATÜRK ve Demokrasi”, Belleten, T.T.K., Sayı: 89, Ocak 1959.

 • AFETİNAN, A.; Atatürk’ün Askerliğe Dair Eserleri, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1959.

 • AFETİNAN, A.; ATATÜRK ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması, İstanbul, Millî Eğitim Basımevi, 1964.

 • AFETİNAN, A.; ATATÜRK Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1968.

 • AFETİNAN, A.; Tarihten Bugüne, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1970.

 • AFETİNAN, A.; “Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluş Günlerinde ATATÜRK’ün El Yazısı ile Tashih Edilmiş Bazı Tarih Soruları ve Dikte Ettiği Cevaplardan Örnekler”, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: I, Sayı: 2, 1958.

 • AFETİNAN, A.; “M. Kemal ATATÜRK Ankara Hukuk Mektebi’nin Öğretim Kurulu Fahrî Başkanı”,  Belleten, T.T.K., Cilt: XXXVIII, Sayı: 149, 1975.

 • AFETİNAN, A.; ATATÜRK’ten Mektuplar, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1981.

 • AĞAOĞLU, Ahmet; Serbest Fırka Hatıraları, İstanbul, Baha Matb., 1969.

 • AĞAOĞLU, Samet; Kuvayımilliye Ruhu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • AHMAD, Feroz; İttihat ve Terakki (1908 -1914), Çev.: Nuran Yavuz, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1984.

 • AKÇAKAYALI, Cihat; ATATÜRK (Komutan, Devrimci ve Devlet Adamı Yönleriyle), Harp Tarihi ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 1980.

 • AKGÜN, Seçil; General Harbord’un Anadolu Gezisi ve Ermeni Meselesine Dair Raporu, Tercüman Tarih Yayınları, İstanbul, 1981.

 • AKŞİN, Aptülahat; ATATÜRK’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991.

 • AKŞİN, Sina; İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele, Cilt: I-II, Cem Yayınevi, İstanbul, 1992.

 • AKŞİN, Sina; Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Remzi Kitabevi, 1987.

 • AKTEPE, Münir; “ATATÜRK’e Dair Bazı Belgeler”, Belleten, T.T.K., Cilt: XXXII, Sayı: 128, Ankara, 1968.

 • AKTEPE, Münir; “ATATÜRK’ün Sofya Ataşemiliterliği’ne Kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Olan Münasebetleri ve Bu Hususla Alakalı Bir Belge”, Belleten, T.T.K., Cilt: XXXVIII, Sayı: 150, Nisan,1974.

 • ALTAY, Fahrettin;  İstiklal Harbinde Süvari Kolordusu, İnsel Kitabevi, İstanbul, 1949.

 • ALTAY, Fahrettin; 10 Yıl Savaş (1912-1922) ve Sonrası, İnsel Yayınları, İstanbul, 1970.

 • ALTUĞ, Yılmaz; Türk Devrim Tarihi Dersleri (1919-1938), İ.Ü. İşletme Fak. Yayını, İstanbul, 1973.

 • ARALOV, S.İ.; Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları, Çev.: Hasan Ali Ediz, Burçak Yayınevi, İstanbul, 1967.

 • ARAR, Asım; Son Günlerinde ATATÜRK, Dr. Asım Arar’ın Hatıraları, Selek Yayınları, İstanbul, 1958.

 • ARAR, İsmail; ATATÜRK’ün Halkçılık Programı, İstanbul, Baha Matb., 1963.

 • ARAR, İsmail; ATATÜRK’ün İzmit Basın Toplantısı, Burçak Yayınevi, İstanbul, 1969.

 • ARAR, İsmail; “ATATÜRK’ün Günümüz Olaylarına da Işık Tutan Bazı Konuşmaları”, Belleten, T.T.K., Cilt: XLV/I , Sayı: 177, 1981.

 • ARAR, İsmail; “ATATÜRK’ün Amerikan Milletine Seslenişi”, Belleten, T.T.K., Sayı: 178, Nisan 1981.

 • ARAS, Tevfik Rüştü; Görüşlerim, II. Kitap, İstanbul, 1968.

 • ARIBURNU, Kemal; Millî Mücadele’de İstanbul Mitingleri, Ankara, Yeni Matb., 1951.

 • ARIKOĞLU, Damar; Hatıralarım (Milli Mücadele), İstanbul, Tan Gazetesi ve Matbaası,  1961.

 • ARMAOĞLU, Fahir H.; Siyasi Tarih (1789-1960), Ankara, Sevinç Matb., 1964.

 • ARSAL, Sadri Maksudi; Türk Dili İçin, İstanbul, 1930.

 • Askerî Tarih Belgeleri Dergisi; Genelkurmay Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Sayı: 67-81, Ankara, 1969-1983.

 • Asker Yönüyle ATATÜRK; T.C. Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara, 1981.

 • ASLAN, İzzet; ATATÜRK Silifke’de, Ankara, Töyko Matbaası, 1969.

 • AŞKUN, Vehbi Cem; Sivas Kongresi, İnkılap ve AKA Kitabevleri Kol. Şti., İstanbul, 1963.

 • ATADAN, Makbule; “Büyük Kardeşim ATATÜRK”, Yeni İstanbul Gazetesi, 1.11.1952 – 22.03.1953.

 • ATATÜRK’ün Samsun’a Çıkışı ve Kurtuluş Savaşı’nın Başlatılmasına Dair Belgeler; Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999.

 • ATATÜRK, Kemal; Nutuk 1919-1927, Hazırlayan: Prof.Dr. Zeynep KORKMAZ, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2005.

 • ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal; Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe, Yayınlayan: Uluğ İğdemir, T.T.K Yayını, 1962.

 • ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal; Arıburnu Muharebeleri Raporu, Yayına Hazırlayan: Uluğ İğdemir, T.T.K Yayını, 1968.

 • ATATÜRK Haftası Armağanı Dergisi (10 Kasım 1973 – 10 Kasım 2012); Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları.

 • ATATÜRK ile İlgili Arşiv Belgeleri; (1911-1921 Tarihleri Arasına Ait 105 Belge), T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayını, Ankara, 1982.

 •   ATATÜRK’ten Düşünceler; Derleyen: Enver Ziya KARAL, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1969.

 • “ATATÜRK’ün Bir Hatıra Defterine Yazdıkları”; ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, Kasım 1984.

 • ATATÜRK’ün Bütün Eserleri; 31 Cilt, Kaynak Yayınları, İstanbul.

 • ATATÜRK’ün Karlsbad Hatıraları; Hazırlayan: A. AFETİNAN, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1983.

 • ATATÜRK Özel Arşivinden Seçmeler; Hazırlayan: Nurşen GÖK, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1996.

 • ATATÜRK’ün Milli Dış Politikası (Millî Mücadele Dönemine ait 100 Belge) 1919-1923; Cilt: I, Haz: Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Yayını, 1981.

 • ATATÜRK’ün Millî Dış Politikası (Milli Mücadele Dönemine ait 100 Belge) 1923-1938; Cilt: II. Haz: Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Yayını, 1981.

 • “ATATÜRK’ün Savarona’da 56 Günü”;  İkdam Gazetesi 13.06.1939 -13.08.1939.

 • ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri (Bugünkü Dille); ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2006.

 • ATATÜRK’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri (Bugünkü Dille); ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2006.

 • Atatürkçülük (Birinci Kitap); Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1983.

 • ATAY, Falih Rıfkı; ATATÜRK’ün Hatıraları (1914-1919), Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1965.

 • ATAY, Falih Rıfkı; ATATÜRK Ne İdi?, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1968.

 • ATAY, Falih Rıfkı; Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Sel Yayınları, İstanbul, 1955.

 • ATAY, Falih Rıfkı; Çankaya ATATÜRK’ün Doğumundan Ölümüne Kadar, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1969.

 • ATAY, Falih Rıfkı; Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • ATOK, Oğuz Kazım; “Büyük Zaferimiz Üzerine İncelemeler”, Ülkü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 71, 1944.

 • AYBARS, Ergün; ATATÜRK Çağdaşlaşma ve Laik Demokrasi, İleri Yayınları, İzmir, 1994.

 • AYBARS, Ergün; İstiklal Mahkemeleri 1920-1927, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1988.

 • AYBARS, Ergün; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1995.

 • AYDEMİR Şevket Süreyya; Tek Adam: Mustafa Kemal, Cilt: I, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1963.

 • AYDEMİR Şevket Süreyya; Tek Adam: Mustafa Kemal, Cilt: II, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1964.

 • AYDEMİR Şevket Süreyya; Tek Adam: Mustafa Kemal, Cilt: III, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1965.

 • AYDEMİR, Şevket Süreyya; İkinci Adam: İsmet İNÖNÜ (1884-1938) , Cilt: I , Remzi Kitabevi, İstanbul, 1968.

 • AYDEMİR, Şevket Süreyya; Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa 1914-1922, Üçüncü Cilt, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1972.

 • AYHAN, Yusuf; Mustafa Kemal’in Pozantı Kongresi ve Adana’nın Kurtuluşu, Adana, İpek Matb., 1963.

 • Ayın Tarihi Dergisi; İçişleri Bakanlığı Basın Genel Direktörlüğü Yayını (seri).

 • BAĞMAN, Latif – ONUR, Oral; ATATÜRK’ün Yaşamında Edirne, Günlük Ticaret Gazetesi Tesisleri, İstanbul, 1982.

 • BANOĞLU, Niyazi Ahmet; Basın Tarihimizin Kara ve Ak Günleri, İstanbul, M. Sıralar Matb., 1960.

 • BANOĞLU, Niyazi Ahmet; ATATÜRK’ün İstanbul’daki Hayatı I, Büyük İstanbul Derneği Yayını, İstanbul, 1973.

 • BANOĞLU, Niyazi Ahmet; ATATÜRK’ün İstanbul’daki Hayatı II, Büyük İstanbul Derneği Yayını, İstanbul, 1974.

 • BAŞAR, Ahmet Hamdi; ATATÜRK’le Üç Ay ve 1930’dan Sonra Türkiye, İstanbul, Tan Matb., 1945.

 • BAYCAN, Nusret; “Komutan ATATÜRK’ün Başarıları, Kazandığı Ödüller ve Şaşmaz Önerileri”, Atatürk Haftası Armağanı Dergisi, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı,  10 Kasım 1981.

 • BAYCAN, Nusret; ATATÜRK ve Askerlik Sanatı, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara, 1985.

 • BAYCAN, Nusret; ATATÜRK’ün Nişan ve Madalyaları, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara, 1986.

 • BAYDAR, Mustafa; “Atatürk Ne Zaman Doğdu”, Milliyet Gazetesi, 10.11.1966.

 • BAYKAL, Bekir Sıtkı; Erzurum Kongresi ile İlgili Belgeler, Türk İnkılap Tarihi Enst. Yayını, Ankara, 1969.

 • BAYKAL, Bekir Sıtkı; “Mütareke Devrinde Mustafa Kemal Paşa’ya Ait İki Belge”, Belleten, T.T.K., Sayı: 148, Ekim 1973.

 • BAYKAL, Bekir Sıtkı; Heyet-i Temsiliye Kararları, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1974.

 • BAYKAL, Bekir Sıtkı; Millî Mücadele’de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, ATATÜRK Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1986.

 • BAYUR, Hikmet; Türkiye Devletinin Dış Siyasası, İ.Ü. Yayınları, İstanbul, 1938.

 • BAYUR, Hikmet; “Mustafa Kemal’in Falkenhein’la Çatışmasıyla İlgili Henüz Yayınlanmamış Bir Raporu”, Belleten, T.T.K., Sayı: 80, Ekim 1956.

 • BAYUR, Hikmet; “1918 Bırakışması’ndan Az Önce Mustafa Kemal Paşa’nın Başyaver Naci Bey Yolu ile Padişaha Bir Başvurması”, Belleten, T.T.K., Cilt: XXI, Sayı: 84, Ekim 1957.

 • BAYUR, Hikmet; “Mustafa Kemal’in Üç Mektubu”, Belleten, T.T.K., Cilt: XXIV, Sayı: 93, Ocak 1960.

 • BAYUR, Hikmet; ATATÜRK Hayatı ve Eseri, Ankara, Güven Basımevi,  1963.

 • BAYUR, Hikmet; “ATATÜRK’ün Geleceği Seziş Gücüne ve İnsandan Anlayışına Üç Örnek”, Belleten T.T.K., Cilt: XXXII, Sayı: 126, Ekim 1968.

 • BAYUR, Hikmet; “1918 Bırakışması Sırasındaki Tinsel Durum ve Mustafa Kemal’in İki Demeci”, Belleten, T.T.K., Cilt: XXXII, Sayı: 128, Ekim 1968.

 • BAYUR, Hikmet; “T.B.M.M. Hükûmeti Umur-u Hariciye Vekili Yusuf Kemal Tengirşenk’in 1922 Mart’ında Yaptığı Avrupa Gezisiyle İlgili Anılar”, Belleten, T.T.K., Cilt: XL, Sayı: 160, 1976.

 • BEHÇET, Cemal; Şeyh Sait İsyanı, Sel Yayınları, İstanbul, 1955.

 • BELEN, Fahri; ATATÜRK’ün Askerî Kişiliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, İstanbul, 1963.

 • BELEN, Fahri; Askerî, Siyasal ve Sosyal Yönleriyle Türk Kurtuluş Savaşı, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yayınları, Ankara 1973.

 • Belgelerle ATATÜRK;  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,  Ankara, 2003.

 • BERKES, Niyazi; Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul, 1978.

 • BEYSANOĞLU, Şevket; ATATÜRK ve Diyarbakır, Diyarbakır Üniversitesi 100. Yıl Yayını, Diyarbakır, 1981.

 • BIYIKLIOĞLU, Tevfik; Trakya’da Millî Mücadele, Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1955.

 • BIYIKLIOĞLU, Tevfik; ATATÜRK Anadolu’da (1919-1921), Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1959.

 • BİLDİK, Cemalettin; Savarona’yı Gezerken, Akşam Gazetesi 11.06.1950 – 24.06.1950.

 • BİLSEL, M. Cemil; Lozan, Cilt: I-II, İstanbul, Ahmet İhsan Matb., 1933.

 • Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi; Cilt: IV, Kısım: II, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara 1987.

 • Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi; Cilt: V (Çanakkale Cephesi), 1. Kitap (Haziran 1914 – 25 Nisan 1915), Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara, 1993.

 • BLEDA, Mithat Şükrü; İmparatorluğun Çöküşü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1979.

 • BORAK, Sadi; Bilinmeyen Yönleriyle ATATÜRK, Kitapçılık Ticaret Limited Şirketi Yayını, İstanbul, 1966.

 • BORAK, Sadi; ATATÜRK’ün Özel Mektupları, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1970.

 • BORAK, Sadi; ATATÜRK ve Edebiyat, Varlık Yayınları, İstanbul, 1972.

 • BORAK, Sadi; ATATÜRK’ün İstanbul’daki Çalışmaları (1899 – 16 Mayıs 1919), Kırmızı Beyaz, İstanbul, 2004.

 • BORAK, Sadi; ATATÜRK’ün Resmî Yayınlara Girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşileri, Halkevleri Atatürk Enstitüsü Araştırma Yayınları, Ankara, 1980.

 • BORAK, Sadi; Ata ve İstanbul, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını, İstanbul, 1983.

 • BOZKURT, Gülnihal; Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Resepsiyon Süreci (1839-1939), TTK Yayınları, Ankara, 1996.

 • BOZKURT, Gülnihal; Azınlık İmtiyazları – Kapitülasyonlardan Tek Hukuk Sistemine Geçiş, ATAM Yayınları, Ankara, 1998.

 • BOZKURT, Mahmut Esat; ATATÜRK İhtilali, Tüpraş Yayınları, İstanbul, 2003.

 • BOZOK, Salih; “ATATÜRK ‘ün 40 Yıl Yanından Ayırmadığı Salih BOZOK’un Hatıraları”, Milliyet Gazetesi, 05.11.1979 – 07.12.1979.

 • BOZOK, Salih – BOZOK, Cemil S.; Hep ATATÜRK ‘ün Yanında (Baba-Oğul BOZOK’lardan Anılar), Çağdaş Yayınları, 1985.

 • BÜLKAT, Esat; “Esat Paşa’nın Çanakkale Hatıraları”, Hayat Dergisi, Sayı: 27 (3 Temmuz 1959) – Sayı: 41 (9 Ekim 1959).

 • BÜLKAT, Esat;  Esat Paşa’nın Çanakkale Anıları, Hazırlayan: İhsan Ilgar, İstanbul, Baha Matbaası, 1975.

 • Büyük Taarruz’da Batı Cephesi Komutanları ve Şehitleri; Afyon İli Turizm Komitesi Yayını, 1972.

 • BÜYÜKTUĞRUL, Afif; Büyük Atamız ve Türk Denizciliği, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1969.

 • BÜYÜKTUĞRUL, Afif; Cumhuriyet Donanmasının Kuruluşu Sırasında 60 Yıl Hizmet (1918-1977), Cilt: I-II, İstanbul, Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2005.

 • CEBESOY, Ali Fuat; Bilinmeyen Hatıralar, Hazırlayan: Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları, İstanbul, 2001.

 • CEBESOY, Ali Fuat; Millî Mücadele Hatıraları, Temel Yayınları, İstanbul, 2000.

 • CEBESOY, Ali Fuat; Moskova Hatıraları, Vatan Yayınları, İstanbul, 1955.

 • CEBESOY, Ali Fuat; Siyasi Hatıralar, Cilt: I-II, Temel Yayınları, İstanbul, 2002.

 • CEBESOY, Ali Fuat; Sınıf Arkadaşım ATATÜRK, Temel Yayınları, İstanbul, 2000.

 • CONK, Cemil; Çanakkale Conkbayırı Savaşları, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Yayını, Ankara, 1959.

 • COŞAR, Nevin; Türkiye’de Devletçilik, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1995.

 • COŞAR, Ömer Sami; Günü Gününe İstiklal Harbi Gazetesi (15 Mayıs 1919 – 30 Eylül 1919), Yeni İstanbul Yayınları, İstanbul, 1969-1970.

 • COŞAR, Ömer Sami; Millî Mücadele Basını, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul.

 • Gazi M. Kemal Paşa’nın Sonbahar Gezileri; Günümüz Diline ve Yeni Harflere Çeviren: Nuri Onat, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1984.

 • CUNBUR, Müjgan; “ATATÜRK’ün El Yazısıyla Kadınlar Hakkında Düşüncesi”, Türk Kadını Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 6, 1966.

 • ÇALIŞLAR, İzzettin; “Büyük Harb’in Üçüncü Senesinde Mustafa Kemal (1916) I. Kısım”, Ulus Gazetesi, 24.03.1940.

 • ÇALIŞLAR, İzzettin; “Büyük Harb’in Üçüncü Senesinde Mustafa Kemal (1916) II. Kısım”, Ulus Gazetesi, 25.03.1940.

 • ÇAMBEL, Hasan Cemil; Makaleler Hatıralar, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1964.

 • ÇAMBEL, Leyla; “Dr. Neşet Ömer’in Ağzından ATATÜRK’ün Hastalığına Ait Anılar”, Ulus Gazetesi, 10.11.1959-19.11.1959.

 • ÇAY, Abdülhaluk M. – KALAFAT, Yaşar; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kuvayımilliye Hareketleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1990.

 • ÇAYCI, Abdurrahman; “ATATÜRK’e Dair En Eski İki Yabancı Arşiv Belgesi Hakkında”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 103, Mayıs 1971.

 • ÇAYCI, Abdurrahman; Gazi Mustafa Kemal: Millî Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Önderi (Hayatı ve Eseri), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2002.

 • ÇELEBİ, Ömer; ATATÜRK Kayseri’de, Ankara, Ayyıldız Matb., 1973.

 • ÇELİKER, Fahri; “Çanakkale ve Mustafa Kemal”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: III, Sayı : 9, Temmuz 1987.

 • Çerkes Ethem; Çerkes Ethem’in Hatıraları, Dünya Yayınları, İstanbul, 1962.

 • ÇEVİK, Hikmet; Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, İstanbul, Ahmet Sait Basımevi,  1949.

 • ÇEVİK, Zeki; Milli Mücadele’de Müdafaa-i Hukuk’tan Halk Fırkası’na Geçiş (1918-1923), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2002.

 • ÇOKER, Fahri; Türk Parlamento Tarihi 1919-1923, Cilt: I-III, TBMM Yayınları, Ankara, 1995.

 • DANİŞMEND, İsmail Hami; İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 4. Cilt, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1973.

 • DELİORMAN, Altan; “Mustafa Kemal Balkanlar’da”, Akşam Gazetesi, 10.11.1958 – 29.11.1958.

 • DELİORMAN, Altan; “Mustafa Kemal’in Askeri Ataşe Olarak Bulgaristan’daki Faaliyeti”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 25, Kasım 1964.

 • DİLMEN, İbrahim Necmi; “ATATÜRK ve Türk Dili”, Cumhuriyet Gazetesi, 10.11.1941.

 • Dışişleri Bakanlığı Yıllığı (1967); Dışişleri Bakanlığı Yayını, Hazırlayan: Hamid Aral, Ankara, Ankara Basım ve Ciltevi, 1968.

 • Dışişleri Vekaleti Yıllığı 1953 (Eylül);  Dışişleri Vekaleti Yayını, Ankara, 1954.

 • DOĞAN, Avni; Kurtuluş, Kuruluş ve Sonrası, Dünya Yayınları, İstanbul, 1964.

 • DOĞRAMACI, Emel; Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1992.

 • DOĞRAMACI, Emel; ATATÜRK’ten Günümüze Sosyal Değişmede Türk Kadını, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1993.

 • DURAN, Tülay; “Son Osmanlı Meclis-i Mebusanında Felâh-ı Vatan İttifakı”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 61, 1972.

 • DURSUNOĞLU, Cevat; Millî Mücadele’de Erzurum, Ankara, 1946.

 • DURU, Cihan – TURAN, Kemal – ÖNGEOĞLU, Abdurrahman; ATATÜRK Dönemi Maliye Politikası, I. Kitap (Mondros’tan Cumhuriyet’e Mali ve Ekonomik Sorunlar), Tisa Matbaacılık Sanayi Ltd. Şti., Ankara, 1982.

 • DURUSU, İsmail Hakkı; “ATATÜRK’ü Samsun’a Götüren Bandırma Vapuru Kaptanı (İsmail Hakkı Durusu) Anlatıyor”, Kurun Gazetesi, 20.05.1938.

 • EĞİLMEZ, Mümtaz Şükrü; Millî Mücadele’de Bursa, Hazırlayan: İhsan Ilgar, Tercüman Yayınları, İstanbul, 1980.

 • ELDENİZ, Perihan Naci; “Atatürk ve Türk Kadını”, Belleten, T.T.K., Sayı: 80, Ekim 1956.

 • ELİBAL, Gültekin; ATATÜRK ve Resim-Heykel, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1973.

 • ELLİSON, Grace M.; Bir İngiliz Kadını Gözüyle Kuvayımilliye Ankarası, Türkçesi: İbrahim S.Turek, Milliyet Yayınları, 1973.

 • ENGİNSOY, Cemal; “ATATÜRK Biyografisi’nden Sayfalar”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 9,11,12, Ankara, 1987-1988.

 • ERDEN, Ali Fuad; ATATÜRK, İstanbul, Burhanettin Erenler Matb., 1952.

 • ERDEN, Ali Fuad; İsmet İNÖNÜ, İstanbul, Burhanettin Erenler Matb., 1952.

 • ERGİN, Osman; Türkiye Maarif Tarihi, Cilt: 5, İstanbul, Eser Matb., 1977.

 • ERGÜN, Mustafa; ATATÜRK Devri Türk Eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara, 1982.

 • ERHAN, Çağrı; Yaşayan Lozan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003.

 • ERİKAN, Celal; Komutan ATATÜRK, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1972.

 • ERKİN, Behiç; “ATATÜRK’ün Selanik’teki Askerlik Hayatına Ait Hatıralar”, Belleten, T.T.K., Sayı: 80, Ekim 1956.

 • EROĞLU, Hamza; Türk Devrim Tarihi, A.İ.T.İ.A. Sosyal Faaliyetler ve Geliştirme Derneği Yayını, Ankara, 1972.

 • EROĞLU, Hamza; ATATÜRK’ün Hayatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986.

 • EROĞLU, Hamza; ATATÜRK ve Cumhuriyet, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1989.

 • EROĞLU, Hamza; ATATÜRK ve Milliyetçilik, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1992.

 • ERTUNA, Hamdi; 1911-1912 Osmanlı – İtalyan Harbi ve Kolağası Mustafa Kemal, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara, 1984.

 • ESKİ, Mustafa; ATATÜRK’ün Kastamonu Gezisi, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2002.

 • ESMER, Ahmet Şükrü; Siyasi Tarih, Siyasal Bilgiler Okulu Yayını, İstanbul, 1944.

 • FARUK, Şükrü; Eskişehir (Ticari, Zirai, Coğrafi, Tarihi Malûmat ve Halk Bilgileri), Eskişehir, Sakarya Matb., 1931.

 • FIĞLALI, Ethem Ruhi – MÜFTÜOĞLU, Taha – KARAKUŞ, İdris; ATATÜRK Düşüncesinde Din ve Laiklik, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1999.

 • Fotoğraflarla ATATÜRK; Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2011.

 • Gazeteler; Resmî Gazete, Hakimiyeti Milliye, Ulus, Milliyet, Cumhuriyet, Vakit, Akşam, Son Posta, Haber, Tan, Zaman, Yarın, Kurun, İkdam, Tanin, Yeni Sabah, Zafer, Açık Söz.

 • Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri İzmir Yollarında (Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin İzmir Seyahatleri Esnasında Muhtelif Mahallerde İrad Buyurdukları Nutuklar ve Hasbıhaller); Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi Yayını, Ankara, 1923.

 • GENCER, Ali İhsan – ÖZEL, Sabahattin; Türk İnkılap Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 2006.

 • GENÇ, Reşat; Türkiye’yi Laikleştiren Yasalar (3 Mart 1924 Tarihli Meclis Müzakereleri ve Kararları), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1998.

 • GEORGES-GAULIS, Berthe; Çankaya Akşamları, Türkçesi: Füruzan Tekil, İstanbul, 1983.

 • GERÇEKÇİ, Hikmet; “İstanbul’dan Samsun’a Cehennemî 215 Saat”, Hayat Dergisi, Sayı: 21, 1969.

 • GEREDE, Hüsrev; “Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a Nasıl Gitmişti?”, Hayat Dergisi, Sayı : 7, 18 Mayıs 1956.

 • GİRAY, Muharrem; “Büyük Türk Dostu Claude Farrere’in ATATÜRK’ü Ziyareti”, Yakın Tarihimiz Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 25, 1962.

 • GİRİTLİ, İsmet; ATATÜRK İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Notları, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1983.

 • GİRİTLİOĞLU, Fahir; Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mevkii, Cilt: I, Ankara, Ayyıldız Matb., 1965.

 • GOLOĞLU, Mahmut; Millî Mücadele Tarihi, 1. Kitap, Erzurum Kongresi, Ankara, 1968.

 • GOLOĞLU, Mahmut; Millî Mücadele Tarihi, 2. Kitap, Sivas Kongresi, Ankara, 1969.

 • GOLOĞLU, Mahmut; Millî Mücadele Tarihi, 3. Kitap, Üçüncü Meşrutiyet (1920), Ankara, 1970.

 • GOLOĞLU, Mahmut; Millî Mücadele Tarihi, 4. Kitap, Cumhuriyete Doğru (1921-1922), Ankara, 1970.

 • GOLOĞLU, Mahmut; Millî Mücadele Tarihi, 5. Kitap, Türkiye Cumhuriyeti (1923), Goloğlu Yayınları, Ankara, 1971.

 • GOLOĞLU, Mahmut; Devrimler ve Tepkileri (1924-1930), Goloğlu Yayınları , Ankara, 1972.

 • Göçgün , Önder; Edebiyat Dünyası ve ATATÜRK, ATATÜRK Kültür Merkezi, Ankara, 1995.

 • GÖKBİLGİN, M. Tayyib; Millî Mücadele Başlarken: Mondros Mütarekesi’nden Sivas Kongresi’ne, Birinci Kitap, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1965.

 • GÖKBİLGİN, M. Tayyib; Millî Mücadele Başlarken: Sivas Kongresi’nden Büyük Millet Meclisi’nin Açılmasına, İkinci Kitap, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1965.

 • GÖKÇEN, Sabiha; ATATÜRK’le Bir Ömür, Altın Kitaplar, İstanbul, 1996.

 • GÖKSEL, Burhan; ATATÜRK’ün Soy Kütüğü Üzerine bir Çalışma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994.

 • GÖNLÜBOL, Mehmet – SAR, Cem; ATATÜRK ve Türkiye’nin Dış Politikası (1919-1938), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1990.

 • GÖNLÜBOL, Mehmet – SAR, Cem – ESMER, Ahmet Şükrü – SANDER, Oral – ÜLMAN, A. Haluk – BİLGE, A. Suat – SEZER, Duygu – KÜRKÇÜOĞLU, Ömer; Olaylarla Türk Dış Politikası (1919 – 1973), Ankara Üniversitesi S.B.F. Yayınları, Ankara, 1977.

 • GÖVSA, İbrahim Alaettin; Çanakkale İzleri, ATATÜRK Kültür Merkezi, Ankara, 1989.

 • GÖYÜNÇ, Nejat; “Sevres’den Lausanne’a, Belleten, T.T.K., Cilt: XLVI, Sayı: 183, 1982.

 • GREW, Joseph; ATATÜRK ve İNÖNÜ (Bir Amerikan Elçisinin Hatıraları), Çev.: Muzaffer Aşkın, Kitapçılık Tic. Lim. Şirk. Yayını, İstanbul, 1966.

 • GÜLER, Ali; ATATÜRK, Soyu Ailesi ve Öğrenim Hayatı, Ankara, Kara Harp Okulu Basımevi, 1999.

 • GÜLER, Ali; Manastır Askeri Lisesi ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Askeri Lise Öğrenimi, Ankara, Kara Harp Okulu Basımevi, 1999.

 • GÜLER, Ali; Askeri Öğrenci Mustafa Kemal’in Notları (Arşiv Belgeleri Işığında), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2001.

 • GÜLER, Ali; ATATÜRK ve Cumhuriyet, Türk Metal Sendikası Araştırma Bürosu Yayınları, Ankara, 2003.

 • GÜLER, Ali; ATATÜRK’ü ve Cumhuriyeti Anlamak, Truva Yayınları, İstanbul, 2010.

 • GÜLER, Ali – AKGÜL, Suat; ATATÜRK’ün Düşünce Dünyası, Ocak Yayınevi, Ankara, 1998.

 • GÜLER, Ali – AKGÜL, Suat; ATATÜRK ve Eğitim, Ankara, Kara Harp Okulu Basımevi, 1999.

 • GÜLER, Ali – AKGÜL, Suat; Türklük Bilgisi, Türk Metal Sendikası Araştırma Bürosu, Ankara, 2001.

 • GÜLER, Ali – AKGÜL, Suat; Türk Tarihinde Harbiye, Ankara, Kara Harp Okulu Basımevi, 1999.

 • Gündüz , Asım; Hatıralarım, Hazırlayan: İhsan Ilgar, Kervan Yayınları, İstanbul, 1973.

 • GÜNER, Zekai – KABATAŞ, Orhan; Millî Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını, ATATÜRK Kültür Merkezi, Ankara, 1990.

 • GÜNEŞ, İhsan; Birinci TBMM’nin Düşünce Yapısı (1920-1923), Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1997.

 • GÜNEŞ, İhsan; “Atatürk’ün Bilinmeyen Bir Konuşması”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: II, Sayı: 5, Mart 1986.

 • GÜNGÖR, Selahaddin; Yakınlarının Ağzından ATATÜRK , Gençlik Kütüphanesi, İstanbul, 1944.

 • GÜRER, Cevat Abbas; Ebedî Şef, Kurtarıcı ATATÜRK ‘ün Zengin Tarihinden Birkaç Yaprak, İstanbul, Halk Basımevi, 1939.

 • GÜRER, Cevat Abbas; “ATATÜRK ‘ün Hayatından Yazılmamış Hatıralar”, Yeni Sabah Gazetesi, 14.02.1941 – 25.05.1941.

 • GÜRER, Cevat Abbas; “Kutladığımız Büyük Gün”, Yeni Sabah, Gazetesi, 19.05.1943.

 • GÜRLER, Hamdi; Kurtuluş Savaşında Albay Bekir Sami Günsav, ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1994.

 • GÜRÜN, Kamuran; Türk Sovyet İlişkileri (1920 – 1953), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991.

 • Halide Edip – Yakup Kadri – Falih Rıfkı – Mehmet Asım; İzmir’den Bursa’ya, İstanbul, 1338.

 • HAMUROĞLU, İlay; ATATÜRK İzmir’de ve ATATÜRK Müzesi, Ankara, Nüve Matb.,  1979.

 • HANİOĞLU, M. Şükrü; An Intellectual Biography, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2011.

 • Harp Mıntıkaları, Şehir ve Kasabaların İşgal, İstirdat ve Bombardıman Tarihleri; Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Encümeni Yayını, Ankara, 1940.

 • Harp Tarihi Vesikaları Dergisi; Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Yayını, Sayı:1-66, Ankara, 1952-1969.

 • HELMREICH, Paul C.; Sevr Entrikaları, Çev.: Şerif Erol, Sabah Gazetesi, İstanbul, 1996.

 • HİMMETOĞLU, Hüsnü; Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul ve Yardımları, Cilt: I-II, İstanbul, Ülkü Matb., 1975.

 • Hüseyin Hüsnü Emir (ERKİLET); Yıldırım, İstanbul, Askeri Matb., 1337.

 • IRMAK, Sadi; Devrim Tarihi, İstanbul, İsmail Akgün Matb., 1967.

 • IRMAK, Sadi; ATATÜRK Devrimlerinin Karakteri, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1974.

 • IRMAK, Sadi; ATATÜRK Bir Çağın Açılışı, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1984.

 • IŞIKSEL, Cemal; ATATÜRK Gazi Mustafa Kemal (Albüm), Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1969.

 • İĞDEMİR, Uluğ; “ATATÜRK’ün Anafartalar Grubu Komutanlığından İstifasına Dair Bazı Belgeler”, Belleten, T.T.K., Cilt : XXXII, Sayı: 128, Ankara.

 • İĞDEMİR, Uluğ; “Birinci Dünya Savaşı’nda ATATÜRK’le Mareşal Falkenhein Arasında Çıkan Anlaşmazlığa Dair Yeni Belgeler”, Belleten, T.T.K., Cilt: XXXIII, Sayı: 132, Ekim 1969.

 • İĞDEMİR, Uluğ; Sivas Kongresi Tutanakları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1969.

 • İĞDEMİR, Uluğ; Heyet-i Temsiliye Tutanakları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1975.

 • İĞDEMİR, Uluğ; Cumhuriyet’in 50. Yılında Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1973.

 • İĞDEMİR, Uluğ; ATATÜRK’ün Yaşamı, I. Cilt (1881-1918), Türk Tarih Kurumu Yayınları , Ankara, 1980.

 • İLBAY, Asaf; “ATATÜRK’ün Hususi Hayatı”, Tan Gazetesi, 8.06.1949 – 6.09.1949.

 • İLHAN, Suat; Harp Yönetimi ve ATATÜRK, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1987.

 • İLHAN, Suat;  ATATÜRK ve Askerlik (Düşünce ve Uygulamaları), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1990 .

 • İMECE, Mustafa Selim; ATATÜRK’ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Seyahatleri (1925), Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1975.

 • İNALCIK, Halil; ATATÜRK ve Demokratik Türkiye, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2007.

 • İNAN, Arı; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1982.

 • İNÖNÜ, İsmet; Hatıralar, 2. Kitap, Hazırlayan: Sabahattin Selek, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1987.

 • İslam Ansiklopedisi; ATATÜRK maddesi, 10. Cüz., İstanbul, 1960.

 • İstiklal Madalyası, Tarihçesi ve Tanıtımı; Hazırlayan: İlhan Gürsoy, Firüzan Utkan, Münir Gedikoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Ankara, 1983.

 • JACKH, Ernest; Yükselen Hilal (Dünkü, Bugünkü ve Yarınki Türkiye) Çev.: Perihan Kuturman, Uğur Kitabevi, İstanbul, 1946.

 • JAESCHKE, Gotthard; Türk İnkılabı Tarihi Kronolojisi (1918-1923), Birinci Cilt, Çev.: Niyazi Recep Aksu, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk İnkılabı Tarihi Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1939.

 • JAESCHKE, Gotthard; Türk İnkılabı Tarihi Kronolojisi (29.10.1923 – 01.01.1930), İkinci Cilt, Çev.: Niyazi Recep Aksu, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk İnkılabı Tarihi Enstitüsü Yayınları , İstanbul, 1941.

 • JAESCHKE, Gotthard; Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar (30 Ekim 1918 – 11 Ekim 1922), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989.

 • JAESCHKE, Gotthard; Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, Çev.: Cemal Köprülü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991.

 • JAESCHKE, Gotthard; “Mustafa Kemal’in Amiral Brock’a Mektubu”, Çev.: Nimet Arsan, Belleten, T.T.K., Cilt: XXXVI, Nu.: 144, 1972.

 • KABASAKAL, Hüseyin; “Mustafa Kemal Sofya Askeri Ataşemiliterliğinde”, ATATÜRK Haftası Armağanı Dergisi, Genelkurmay Harp Tarihi ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 10 Kasım 1982.

 • KANSU, Mazhar Müfit; Erzurum’dan Ölümüne Kadar ATATÜRK’le Beraber, Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1966.

 • KANSU, Mazhar Müfit; Erzurum’dan Ölümüne Kadar ATATÜRK’le Beraber, Cilt: II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1968.

 • KAPLAN, Mehmet – ENGİNÜN, İnci – EMİL, Birol – BİRİNCİ, Necat – UÇMAN, Abdullah; Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, Cilt: I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • KARABEKİR, Kâzım; İstiklal Harbimizin Esasları, Sinan Yayınevi, İstanbul, 1951.

 • KARABEKİR, Kâzım; İstiklal Harbimiz, Cilt: 1-5, Hazırlayan: Prof.Dr. Faruk Özerengin, Emre Yayınları, İstanbul, 1995.

 • KARACAN, Ali Naci; Lozan Konferansı ve İsmet Paşa, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1943.

 • KARAÇAM, Nazif; ATATÜRK Kırklareli’nde, İstanbul, Saffet Matbaası, 1969.

 • KARAGÖZ, Sadık; ATATÜRK Manisa’da, Manisa, Gediz Matb., 1969.

 • KARAİBRAHİMOĞLU, Sacit; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara, Ege Matb., 1968.

 • KARAKUŞ, Erdoğan; İngiliz Belgelerinde İkinci Dünya Savaşı Öncesi Türk-İngiliz İlişkileri 1938 – 1939, Hava kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, Ankara, 2002.

 • KARAL, Enver Ziya; “Türk İnkılabının Mahiyeti ve Önemi”, Tarih Semineri Dergisi, Sayı: I, İstanbul, 1937.

 • KARAL, Enver Ziya; “Unutulmuş Belgeler”, Türk Dili Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 194, Kasım 1967.

 • KARAL, Enver Ziya; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918-1965), İstanbul, Millî Eğitim Basımevi, 1973.

 • KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri; Vatan Yolunda Millî Mücadele Hatıraları, Selek Yayınevi, İstanbul, 1958.

 • KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri; Politikada 45 Yıl, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1968.

 • KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri; ATATÜRK, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • KARDEŞ, Sırrı; Heyet-i Temsiliye ve Mustafa Kemal Kırşehir’de, C.H.P. Halkevleri Bürosu Yayınları, Ankara, 1950.

 • KAŞ, Ali; “Edouard Herriot’nun Anılarında ATATÜRK ve Devrimleri”, Batı Edebiyatları Araştırma Dergisi, Sayı: 5-6 (ATATÜRK Özel Sayısı), Aralık 1981.

 • KAYABALI, İsmail – ARSLANOĞLU, Cemender; “İstiklal Savaşı’nda Türk Denizcileri”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 117 (Deniz Kuvvetleri Sayısı), 1972.

 • KAYMAZ, Nejat; “Misakımillî Üzerinde Yapılan Tartışmalar Hakkında”, VIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara: 11-15 Ekim 1976), III. Cilt, T.T.K. Yayını, Ankara, 1983.

 • KILIÇ, Ali; ATATÜRK’ün Son Günleri, Sel Yayınları, İstanbul, 1955.

 • KILIÇ, Ali; ATATÜRK’ün Hususiyetleri, Sel Yayınları, İstanbul, 1955.

 • KIRZIOĞLU, Fahrettin; “2. Ordu Kumandan Vekili Mustafa Kemal Paşa’nın 230 Numaralı Raporu”, Türk Dili Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 134, Kasım 1962.

 • KIRZIOĞLU, Fahrettin; “Gazi’nin Kuzeydoğu Gezileri (Eylül – Ekim 1924)”, 50. Yıl Armağanı, Cilt: l, ATATÜRK Üniversitesi Yayını, Erzurum, 1974.

 • KIRZIOĞLU, Fahrettin; “Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum’daki Evi”, 50. Yıl Armağanı, Cilt: I, ATATÜRK Üniversitesi Yayını, Erzurum, 1974.

 • KIRZIOĞLU, Fahrettin; “ATATÜRK’e Ait Bilinmeyen Yedi Vesika”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 164, Haziran 1976.

 • KISA, Leman; Aydın Tarihi ve Coğrafyası, Aydın, Coşkun Matb., 1960.

 • KIZILDOĞAN, Hüsrev Sami; “Vatan ve Hürriyet, İttihat ve Terakki”, Belleten, T.T.K., Sayı: 3-4, Ekim 1937.

 • KİLİ, Suna; ATATÜRK Devrimi, Bir Çağdaşlaşma Modeli, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1981.

 • KİLİ, Suna; Dünya ve Türkiye Açısından ATATÜRK, Yapı ve Kredi Bankası, Ankara, 1996.

 • KİLİ, Suna – GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref; Türk Anayasa Metinleri (Sened-i İttifak’tan Günümüze), Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1985.

 • KOCA, Salim – YALÇIN, E. Semih; “Mustafa Kemal Paşa’nın Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine Tayininde Osmanlı Genelkurmayının Rolü”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: X, Sayı: 29, Temmuz 1994.

 • KOCATÜRK, Utkan; ATATÜRK’ün Hatıra Defterlerine Yazdıkları, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1971.

 • KOCATÜRK, Utkan; ATATÜRK’ün Toplanmamış Telgrafları, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1971.

 • KOCATÜRK, Utkan; ATATÜRK’ün Yazdırdıkları, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1971.

 • KOCATÜRK, Utkan; ATATÜRK’ün Fikir ve Düşünceleri, 3. Basım, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2007.

 • KOCATÜRK, Utkan; “ATATÜRK’ün Üniversite Reformu İle İlgili Notları”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Kasım 1984.

 • KOCATÜRK, Utkan; Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı ATATÜRK Günlüğü, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2007.

 • KOÇU, Reşat Ekrem; Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyonlar (1300 – 1920) ve Lozan Muahedesi (24 Temmuz 1923), Muallim Ahmet Halit Kütüphanesi, İstanbul, 1934.

 • KONAY, Rıfkı; “ATATÜRK’ün Sofrası, ATATÜRK’ün Sofrasında Bulunmuş Kişilerin Hatıraları”, Vakit Gazetesi, 08.09.1947 – 11.10.1947.

 • KONUKÇU, Enver; “Hüsrev Gerede’ye Göre Mustafa Kemal’in Samsun Yolculuğu”, 19 Mayıs ve Milli Mücadele Sempozyumu Bildirileri, Samsun, 2000.

 • KOP, Kadri Kemal; ATATÜRK Diyarbakır’da, İstanbul, Cumhuriyet Matb., 1938.

 • KURAN, Ahmet Bedevi; Osmanlı İmparatorluğu’nda İnkılap Hareketleri ve Millî Mücadele, İstanbul, Baha Matb., 1956.

 • KURAN, Ercüment; Atatürkçülük Üzerine Denemeler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • KURAT, Akdes Nimet; Türk-Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1800-1959), Ankara, Doğuş Matb., 1959.

 • KURAT, Akdes Nimet; Türkiye ve Rusya, 2. Basım, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

 • Kurmay Yarbay Mustafa Kemal; Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2010.

 • KURTCEPHE, İsrafil – BALCIOĞLU, Mustafa; Kara Harp Okulu Tarihi, Kara Harp Okulu, Ankara, 1991.

 • Kurtuluş Savaşı’nda İçel; Hazırlayan: “Kurtuluş Savaşında İçel” Tarihini Yazma Komitesi, Türkiye Kuvayımilliye Mücahit ve Gazileri Cemiyeti Mersin Şubesi Yayınlarından, İstanbul, Baha Matb., 1971.

 • KUTAY, Cemal; ATATÜRK Olmasaydı?, Aksoy Yayıncılık, İstanbul, 1998.

 • KUTAY, Cemal; ATATÜRK’ün Son Günleri, İklim Yayıncılık, İstanbul, 2006.

 • KÜRKÇÜOĞLU, Ömer; Türk – İngiliz İlişkileri (1919 – 1926), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1978.

 • LEVENTOĞLU, Mazhar; ATATÜRK’ün Vasiyeti, Leventoğlu Yayınevi, İstanbul, 1968.

 • LEVENTOĞLU, Mazhar; ATATÜRK Yürür Dururken, Ajans Türk Tarih Yayınları Serisi : 3, Ankara, 1971.

 • LEVENTOĞLU, Mazhar; ATATÜRK Göçüp Giderken, Ajans Türk Tarih Yayınları Serisi : 4, Ankara, 1971.

 • LEWİS, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK Yayınları, Ankara, 1998.

 • Lord Kinross; ATATÜRK, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Türkçesi: Necdet Sander, Altın Kitaplar, İstanbul, 1994.

 • MANGO, Andrew; ATATÜRK, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004.

 • MERAM, Ali Kemal; Türk – Rus İlişkileri Tarihi, Kitaş Yayınları, İstanbul, 1969.

 • MERAM, Ali Kemal; Belgelerle Türk – İngiliz İlişkileri Tarihi, Kitaş Yayınları, İstanbul, 1969.

 • MERAY, Seha L.; Lozan Barış Konferansı (Tutanaklar, Belgeler), Seri Yayın, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1969-1973.

 • METEL, Raşit; ATATÜRK ve Donanma, İstanbul, Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2005.

 • Millî Mücadele’de ve Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Kadınlarımız; T.C. Millî Savunma Bakanlığı, Ankara, 1998.

 • MUMCU Ahmet; ATATÜRK’ün Kültür Anlayışında Vicdan ve Din Özgürlüğünün Yeri, ATATÜRK Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 1991.

 • MUMCU Ahmet; Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara, 1971.

 • MUMCU, Ahmet; Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne (1925-1975), A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara, 1977.

 • MUMCU, Uğur; “ATATÜRK ve İNÖNÜ”, Cumhuriyet Gazetesi, 11.11.1986.

 • MUTLUÇAĞ, Hayri; “Heyet-i Temsiliye Üyeleri ile Komutanlar Arasında Gizli Görüşmeler I-IV”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 69, 70, 71, 72, 1973.

 • NEŞET, Halil; Büyük Meclis ve İnkılap, T.B.M.M. Yayınları, Ankara, 1933.

 • Nükte ve Fıkralarla ATATÜRK; Derleyen: Niyazi Ahmet Banoğlu, İstanbul, Garanti Matb., 1967.

 • OKAN, Niyazi Ahmet; “Ulu Atamızın Son Günleri”, Anlatan: Mim Kemal Öke, Yedigün Mecmuası, Nu: 304, İstanbul, 1939.

 • OKYAR, Fethi; Üç Devirde Bir Adam, Hazırlayan: Cemal Kutay, Tercüman Tarih Yayınları, İstanbul, 1980.

 • ORAL, Fuat Süreyya; Türk Basın Tarihi (1919-1965 Cumhuriyet Dönemi), İkinci Kitap, Ankara, Doğuş Ltd. Şirket Matb., 1968.

 • ORBAY, Rauf; “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz Dergisi, Cilt: 1-4, Sayı: 1-52, 1962-1963.

 • ORBAY, Rauf; Hatıraları ve Söyledikleri ile Rauf Orbay, Hazırlayan: Feridun Kandemir, Yakın Tarihimiz Yayınları, İstanbul, 1965.

 • ORBAY, Rauf; Cehennem Değirmeni-Siyasi Hatıralarım, c.I-II, Emre Yayınevi, İstanbul, 1993.

 • OY, Aydın; Tekirdağ’da ATATÜRK, (Anılar, Belgeler, Fotoğraflar), İstanbul, Ekin Basımevi, 1965.

 • OZANKAYA, Özer; Dünya Düşünürleri Gözüyle ATATÜRK ve Cumhuriyeti, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006.

 • ÖKÇÜN, A. Gündüz; Türkiye’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Anlaşmalar Rehberi (1920-1961), Ankara, Doğuş Ltd. Şirketi Matb., 1962.

 • ÖKE, Mim Kemal; Güney Asya Müslümanlarının İstiklal Davası ve Türk Milli Mücadelesi 1919-1924, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1988.

 • ÖNAL, Sami; Hüsrev Gerede’nin Anıları, Literatür Yayınları, İstanbul, 2002.

 • ÖNDER, Mehmet; ATATÜRK Evleri – ATATÜRK Müzeleri, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1988.

 • ÖNDER, Mehmet; ATATÜRK’ün Yurt Gezileri, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1975.

 • ÖNDER, Mehmet; ATATÜRK’ün Batı Anadolu Gezisi (14 Ocak 1923 – 20 Şubat 1923), Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1989.

 • ÖNDER, Mehmet; ATATÜRK’ün Almanya Gezisi (15 Aralık 1917 – 04 Ocak 1918), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • ÖNDER, Mehmet; “ATATÜRK’e Mektuplar”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 10, Kasım 1987.

 • ÖNDER, Mehmet; “Belgelerin Işığı Altında Ziya Gökalp’ın Son Saatleri ve Atatürk’ün Yakın İlgisi”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 9, Temmuz 1981.

 • ÖNGÖREN, İbrahim Tali; “19 Mayıs Yolu”, Yeni Sabah Gazetesi, 19.05.1945.

 • ÖZAKMAN, Turgut; 1881 – 1938 ATATÜRK , Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2008.

 • ÖZAKMAN, Turgut; Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1997.

 • ÖZAKMAN, Turgut; 19 Mayıs 1999 ATATÜRK Yeniden Samsun’da, Birinci Kitap, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2002.

 • ÖZAKMAN, Turgut; Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 2007.

 • ÖZAKMAN, Turgut; Diriliş: Çanakkale 1915, Ankara, 2008.

 • ÖZALP, Kâzım; Millî Mücadele (1919-1922), Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1971.

 • ÖZALP, Kâzım; Millî Mücadele (1919-1922), Cilt: II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1972.

 • ÖZBUDUN, Ergun; 1921 Anayasası, ATAM Yayınları, Ankara, 1992.

 • ÖZBUDUN, Ergun; “Türkiye’nin Kuruluş Yıllarında Bir Yabancı Gazetecinin Ankara Yolculuğu ve ATATÜRK’le Görüşmesi”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Kasım 1984.

 • ÖZÇELİK, Ayfer; Ali Fuat Cebesoy, Hayatı ve Faaliyetleri, A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1989.

 • ÖZDEMİR, Haydar; Afyon Vilayeti Tarihçesi, Afyon, İkaz Matb., 1961.

 • ÖZDEMİR, Hikmet; Tekalif-i Milliye, Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2001.

 • ÖZDEMİR, Hikmet; ATATÜRK ve İngiltere, Bir Barışmanın Diplomatik Tarihi, The British Council, Ankara, 2001.

 • ÖZDEMİR, Hikmet; Anafartalar’dan Ankara’ya, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2006.

 • ÖZDEMİR, Hikmet; Amasya Belgelerini Yeniden Okumak, Amasya Valiliği, Ankara, 2004.

 • ÖZDEMİR, Hikmet; ATATÜRK’ün Liderlik Sırları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2006.

 • ÖZDEMİR Hikmet; Komutan ve Evlatları, Anka Ajansı, Ankara, 2007.

 • ÖZDEMİR, Hikmet; ATATÜRK’ü Yeniden Düşünmek, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008.

 • ÖZDEMİR, Hikmet; General Charles H. Sherrill ATATÜRK ’ün Biyografisini Nasıl Yazdı?, Ankara, 2009 .

 • ÖZGÜ, Melahat; ATATÜRK ‘e Sevgi, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 1972.

 • ÖZKAN, Abdullah; A’dan Z’ye Kurtuluş Savaşı ve ATATÜRK Dönemi , 3 Cilt, ABC Yayın Grubu, İstanbul, 2005.

 • ÖZKAYA, Yücel; “Millî Mücadele’de Anadolu Ajansı’nın Kuruluşu ve Faaliyetine Ait Bazı Belgeler”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 2, Mart 1985.

 • ÖZKAYA, Yücel; “Ulusal Bağımsızlık Savaşı Boyunca Yararlı ve Zararlı Dernekler”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 10, Kasım 1987.

 • ÖZTOPRAK, İzzet; Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989.

 • ÖZTOPRAK, İzzet; Kurtuluş Savaşında Türk Basını (Mayıs 1919 – Temmuz 1921), Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1981.

 • PEKER, Nurettin; 1918 – 1923 İstiklal Savaşı’nın Vesika ve Resimleri (İnönü, Sakarya, Dumlupınar zaferlerini sağlayan İnebolu ve Kastamonu havalisi deniz ve kara harekatı ve hatıralar), İstanbul, Gür Basımevi, 1955.

 • PEKİN, Müfide – TURAN, Çimen; Mübadele Bibliyografyası, Lozan Nüfus Mübadelesi ile İlgili Yayınlar ve Yayımlanmamış Çalışmalar, Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, İstanbul, 2002.

 • POSTACIOĞLU, İlhan E.; ATATÜRK Önünde Tarih Bakaloryası, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1979.

 • RAWLINSON, Sir Alfred; Adventures in The Near East (1918 – 1922), Andrew Melrose Ltd., London, 1924.

 • REVOL, İ.; 1911 – 1912 Türk – İtalyan Harbi, Çev.: Kadri Demirkaya, İstanbul, Askeri Matb., 1940.

 • SANDER, Oral; Türkiye’nin Dış Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2000.

 • SARAY, Mehmet; ATATÜRK ve Türk Dünyası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995.

 • SARAY, Mehmet; ATATÜRK’ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.

 • SARIHAN, Zeki; Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Cilt: I-IV, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993-1996.

 • SARIKOYUNCU, Ali; ATATÜRK, Din ve Din Adamları, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2002.

 • SARIKOYUNCU, Ali; Belgelerle Mustafa Kemal ATATÜRK ve Türk – Bulgar İlişkileri (1913 – 1938), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2002.

 • SELEK, Sabahattin; Millî Mücadele, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Cilt: I-II, Örgün Yayınları, İstanbul, 1982.

 • SERTOĞLU, Mithat; “İstanbul’un İşgali, 16 Mart 1920”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 9, Haziran 1968.

 • SERTOĞLU, Mithat; “Milli Mücadele’de Mustafa Kemal ile İlgili Bilinmeyen Belgeler”, > Belgelerle Türk Tarihi Dergisi , Sayı: 14, Kasım 1968.

 • SİREL, Münir; “19 Mayıs ve ATATÜRK”, > Belgelerle Türk Tarihi Dergisi , Sayı: 2, Kasım 1967.

 • SHAW, Standford; From Empire to Republic, The Turkish War of National Liberation (1918 – 1923), 5 Cilt, > Türk Tarih Kurumu Yayınları , Ankara, 2000.

 • SHAW, Standford – SHAW, Ezel Kural; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Cilt: 2, Çev.: Mehmet Harmancı, E Yayınları, İstanbul, 2000.

 • SONYEL, Salahi R.; ATATÜRK, The Founder of Modern Turkey,> Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989.

 • SONYEL, Salahi R.; Mustafa Kemal (ATATÜRK) ve Kurtuluş Savaşı (Yeni Belgelerle) 1918 – 1923, Cilt: I-III,> Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2008.

 • SONYEL, Salahi R.; Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I : Mondros Bırakışmasından Büyük Millet Meclisi’nin Açılışına Kadar, > Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1995.

 • ŞAHİNGİRAY, Özel; ATATÜRK’ün Nöbet Defteri (1931 – 1938), Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1955.

 • ŞAHİNGÖZ, Mehmet; “Millî Mücadele Esnasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yapılan Millî Birlik ve Beraberlik Mitingleri”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 32, Temmuz 1995.

 • ŞAPOLYO, Enver Behnan; ATATÜRK ve Seymen Alayı, Ankara Kulübü Yayınları, Ankara, 1972.

 • ŞAPOLYO, Enver Behnan; Kemal ATATÜRK ve Millî Mücadele Tarihi, Üçüncü Baskı, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul, 1958.

 • ŞAPOLYO, Enver Behnan; Mustafa Kemal Paşa ve Millî Mücadele’nin İç Alemi, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1967.

 • ŞAPOLYO, Enver Behnan; Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü ile Basın, > Ankara, Güven Matbaası, 1969.

 • ŞIVGIN, Hale; “Mustafa Kemal’in İlk Savaşı”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 10, Kasım 1987.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; İngiliz Belgeleriyle Sakarya’dan İzmir’e (1921 – 1922), Milliyet Yayınları, İstanbul, 1972.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; İngiliz Belgelerinde ATATÜRK (1919 – 1938), Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1973.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; İngiliz Belgelerinde > ATATÜRK (1919-1938), Cilt: II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1975.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; İngiliz Belgelerinde > ATATÜRK (1919-1938), Cilt: III, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1979.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; İngiliz Belgelerinde > ATATÜRK (1919-1938), Cilt: IV, > Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1984.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; “Vahdettin’in Kaçışı ve Sonu”, Cumhuriyet Gazetesi, 26.11.1973 – 29.11.1973.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; Malta Sürgünleri, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1985.

 • > ŞİMŞİR, Bilal N.; ATATÜRK ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993.

 • > ŞİMŞİR, Bilal N.; ATATÜRK ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt: II-IV, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2001.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.;  Doğunun Kahramanı ATATÜRK, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; ATATÜRK ve Cumhuriyet, İleri Yayınları, İstanbul, 2006.

 • ŞİMŞİR, Bilal N.; Dış Basında ATATÜRK ve Türk Devrimi,> Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1981.

 • TAÇALAN, Nurdoğan; Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken Hasan Tahsin, Aksoy Yayıncılık, İstanbul, 1998.

 • TANSEL, Selahattin; ATATÜRK ve Kurtuluş Savaşı (1919-1922), Türkiye Vakıflar Bankası Yayını, Ankara, 1965.

 • TANSEL, Selahattin; Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt: I-IV, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Cumhuriyet’in 50. Yıldönümü Yayınları, Ankara, 1973-1974.

 • TANSU, Samih Nafiz; Türk İnkılap Tarihi ve Büyük Harp’ten Sonra Avrupa, İkbal Kitabevi, 1938.

 • TANÖR, Bülent; Kurtuluş, Kuruluş, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1998.

 • T.B.M.M. ALBÜMÜ “Dönem I”: (Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 25’inci Yıldönümünü Anış, 23 Nisan 1945), Ankara, T.B.M.M. Basımevi, 1945.

 • TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif; Bilinmeyen Taraflarıyla ATATÜRK, Güler Yayınları, İstanbul, 1959.

 • Tekeli, İlhan – İLKİN, Selim; Cumhuriyet’in Harcı, Modernitenin Altyapısı Oluşurken, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004.

 • TEKELİ, İlhan – İLKİN, Selim; “Kurtuluş Savaşında Talat Paşa ile Mustafa Kemal’in Mektuplaşmaları”, Belleten, T.T.K., Cilt: XLIV, Sayı: 174.

 • TEKELİ, İlhan – İLKİN, Selim; Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Cumhuriyet Merkez Bankası Yayını, Ankara, 1981.

 • TENGİRŞENK, Yusuf Kemal; Vatan Hizmetinde, İstanbul, Bahar Matb., 1967.

 • TERZİOĞLU, Sait Arif; “Atatürk ve Çok Partili Rejim”, Cumhuriyet Gazetesi, 10.11.1963.

 • TEVETOĞLU, Fethi; Millî Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988.

 • TEVETOĞLU, Fethi; “Milliyetçi ATATÜRK”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 37, 1965.

 • TEVETOĞLU, Fethi; “Millî Mücadele’de Mustafa Kemal Paşa – General Harbord Görüşmesi I-IV”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 76, 77, 80, 81, 1969.

 • TEVETOĞLU, Fethi; “Fethi Okyar’ın Günlük Hatıraları”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 82, 1969.

 • TEVETOĞLU, Fethi; ATATÜRK’ün Toplanmamış Yazıları, Belleten, T.T.K., Cilt: I, Sayı: 197, Ağustos 1986.

 • TEVETOĞLU, Fethi; ATATÜRK’le Samsun’a Çıkanlar, ATATÜRK ve Çevresi Yayınları, Ankara, 1971.

 • TEZER, Şükrü; ATATÜRK’ün Hatıra Defteri, Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999.

 • TOROS, Taha; ATATÜRK’ün Adana Seyahatleri, Adana, Seyhan Basımevi, 1939.

 • TOYNBEE, Arnold – KIRKWOOD, Kenneth P.; Türkiye Bir Devletin Yeniden Doğuşu, Çev.: N. Uğurlu – K. Yargıcı, Örgün Yayınevi, 2009.

 • TUNAYA, Tarık Zafer; Türkiye’de Siyasi Partiler (1859-1952), Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1952.

 • TUNAYA, Tarık Zafer; Türkiye’de Siyasi Gelişmeler (1876-1938), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2001.

 • TUNCEL, Bedrettin; ATATÜRK ve 30 Ağustos Zaferi’nin İlk Kutlanışı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,1972.

 • TURAL, Mehmet Akif; ATATÜRK Devrinde İktisadi Yapılaşma ve Celal Bayar, Ankara, 1987.

 • TURAN, Şerafettin; Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı’nın Kuvayı Milliye Hatıraları (1919-1920), Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara, 1967.

 • TURAN, Şerafettin; “Mondros Mütarekesi Ertesinde Mustafa Kemal’in Orduya, Siyasete ve İngilizlerin Tutumuna İlişkin Düşünceleri”, Belleten, T.T.K., Sayı: 182, 1982.

 • TURAN, Şerafettin; ATATÜRK ve Ulusal Dil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1981.

 • TURAN, Şerafettin; ATATÜRK’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999.

 • TURAN, Şerafettin; Türk Devrim Tarihi 3. Kitap (Birinci Bölüm): Yeni Türkiye’nin Oluşumu (1923 – 1938), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1995.

 • TURAN, Şerafettin; Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik Mustafa Kemal ATATÜRK, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2004.

 • TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl; Cumhuriyet Nasıl Kuruldu?, Sel Yayınları, İstanbul, 1955.

 • TÜNAY, Bekir; Gazi’nin Millî Mücadele Destanı II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • Türk Devrim Tarihi; Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayını, Ankara, 1971.

 • TÜRKGELDİ, Ali Fuad; Görüp İşittiklerim, Türk Tarih Kurumu Yayınları , Ankara, 1951.

 • TÜRKGELDİ, Ali Fuad; Mondros ve Mudanya Mütarekeleri’nin Tarihi, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1948.

 • Türk İstiklal Harbi; I. Cilt, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı,  Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1962.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), I. Kısım, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1963.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 2. Kısım, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1965.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 3. Kısım: Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1966.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 4. Kısım, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmi Yayınları, Ankara, 1974.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 5. Kısım, I. Kitap,  Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1972.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 5. Kısım, II. Kitap, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1973.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 6. Kısım, I. Kitap, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1967.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 6. Kısım, II. Kitap, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1968.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 6. Kısım, III. Kitap, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları , Ankara, 1969.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 6. Kısım, IV. Kitap, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1969.

 • Türk İstiklal Harbi; III. Cilt (Doğu Cephesi), Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1965.

 • Türk İstiklal Harbi; IV. Cilt (Güney Cephesi), Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1966.

 • Türk İstiklal Harbi; V. Cilt (Deniz Cephesi ve Hava Harekâtı), Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1964.

 • Türk İstiklal Harbi; VI. Cilt (İç Ayaklanmalar), Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1964.

 • Türk İstiklal Harbi; VII. Cilt (İdari Faaliyetler), Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1975.

 • Türk İstiklal Harbine Katılan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri; Ankara, Genelkurmay Basımevi , 1989.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları; Cilt: I-IV, Ankara, T.B.M.M. Basımevi, 1980.

 • Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl Kurtuluş Savaşımız (1919-1922);  Dışişleri Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1973.

 • Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl Cumhuriyet’in İlk On Yılı ve Balkan Paktı (1923 – 1934); Dışişleri Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1973.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; Mütareke’den Millî Mücadele’ye Mustafa Kemal Paşa 1918 – 1919, Bengi Yayınları, İstanbul, 2010.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; Hareket Ordusu ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; “Atatürkçü Düşünce Sisteminin Kafkasya, Türkistan ve Güneydoğu Asya’daki Ulusların Bağımsızlık Mücadelesine Yansıması ve Günümüzdeki Etkileri”, ATATÜRK 4. Uluslararası Kongresi, Türkistan – Kazakistan (25-29 Ekim 1999), Ankara, 2000.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; “Mustafa Kemal Paşa’nın IX. (III) Ordu Kıtaları Müfettişi Olarak Samsun’a Çıkışı ve Meydana Gelen Gelişmeler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 124, Şubat 2000.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; “Milli Mücadele’de İstanbul Mitingleri”, Askeri Tarih Bülteni, Sayı: 48, Şubat 2000.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; “Ali Rıza Paşa Kabinesi Kuva-yı Milliye İlişkileri”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 46, Mart 2000.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; “Mustafa Kemal Paşa ve Yıldırım Ordular Grup Komutanlığı” ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 47, Temmuz 2000.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; Belgelerle Yunan Mezalimi, Ocak Yayınları, Ankara, 2000.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; Mütareke Döneminde Ordunun Durumu ve Yeniden Yapılanması (1918-1920), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2001.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; Yeni Devletin Şafağında Mustafa Kemal (Ekim 1918-Ocak 1920), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2002.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; Musul Meselesi, Askeri Yönden Çözüm Arayışları (1922-1925), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2003.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; “İstanbul’un İşgali ve İşgal Dönemindeki Uygulamalar (13 Kasım 1918-16 Mart 1920)”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 53, 2003.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; “Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük Taarruz Öncesinde Süvari Kolordusunu Denetlemesi ve Ilgın Manevrasında Süvari Kolordusu”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 58, 2004.

 • ULUBELEN, Erol; İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Aykaç Kitabevi, İstanbul, 1967.

 • ULUĞ, Naşit Hakkı; Emperyalizme Karşı Türkiye (1922-1924), Belge Yayınları Tarih Dizisi: I, İstanbul, 1971.

 • ULUĞ, Naşit Hakkı; Hemşehrimiz ATATÜRK, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1973.

 • ULUĞ, Naşit Hakkı; Siyası Yönleriyle Kurtuluş Savaşı, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1973.

 • ULUĞ, Naşit Hakkı; ATATÜRK Biyografisinin Esasları ve Belgeleri, ATATÜRK Devrimleri Milletlerarası Sempozyumu Bildirileri (10-14 Aralık 1973), İstanbul Üniversitesi Atatürk Devrimleri Enstitüsü Yayını, 1975.

 • UNAT, Faik Reşit; İsmet İNÖNÜ, Ankara Halkevi Yayını, Ankara, 1945.

 • UNAT, Faik Reşit; “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Kuruluşuna Ait Vesikalar”, Tarih Vesikaları Dergisi Cilt: I, Sayı: I-II, 1941.

 • UNAT, Faik Reşit; “ATATÜRK’ün Askerlikten istifası ve Millî Savaşa Millet Ferdi Olarak Başlaması”, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: I, Sayı: 5, 1942.

 • UNAT, Faik Reşit; “Mustafa Kemal Paşa’nın Başkumandanlığa Tayini ve Kendilerine Müşirlik Rütbesiyle Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Bazı Vesikalar”, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 8, 1942.

 • UNAT, Faik Reşit; “Türkiye Devleti’nin Makarr-ı İdaresi Ankara Şehridir”, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 9, 1942.

 • UNAT, Faik Reşit; “ATATÜRK’ün Ankara’ya Gelişi”, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 10, 1942.

 • UNAT, Faik Reşit; “Mustafa Kemal Paşa’ya 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi Sıfatıyla Verilen Vazife ve Salâhiyetlere Dair Bazı Vesikalar”, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 1943.

 • UNAT, Faik Reşit; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Birinci Devresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun Kuruluşuna ve Çalışmalarına Ait Bazı Vesikalar”, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 13, 1944.

 • UNAT, Faik Reşit; “ATATÜRK’ün Biyografisi ile İlgili Bazı Tarih ve Belgeler Hakkında”, Türk Dili Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 137, Şubat 1963.

 • UNAT, Faik Reşit; “Ne Mutlu Türküm Diyene”, Türk Dili Dergisi, Sayı: 146, 1963.

 • US, Asım; Gördüklerim, Duyduklarım, Duygularım (Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerine Ait Hatıralar ve Tetkikler), İstanbul, Vakit Matb., 1964.

 • UYANIKER, Ferhat; Millî Mücadele’de Kadın, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2009.

 • ÜÇOK, Coşkun; Siyasal Tarih (1789-1950), Ankara, Başnur Matb., 1967.

 • ÜNAL, Tahsin; “Harp Okulu Tarihi ve Mustafa Kemal”, Türk Kültürü Dergisi, Kasım 1964.

 • ÜNAL, Tahsin; “Mustafa Kemal ile Cemal Paşa’nın Muhaberatı”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı:13, 1968.

 • ÜNAL, Tahsin; “Mustafa Kemal’in Ataşemiliterliği”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 90, Nisan 1970.

 • ÜNAYDIN, Ruşen Eşref; Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat, İstanbul, 1930.

 • ÜNAYDIN, Ruşen Eşref; ATATÜRK Tarih ve Dil Kurumları (Hatıralar), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1954.

 • ÜNAYDIN, Ruşen Eşref; “ATATÜRK’ün Sofrasında İlk Gece”, Dün ve Bugün Dergisi, Sayı: 38, Temmuz 1956.

 • ÜNAYDIN, Ruşen Eşref; ATATÜRK’ü Özleyiş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • ÜNAYDIN, Ruşen Eşref; ATATÜRK’ün Hastalığı (Profesör Dr. Nihat Reşat Belger’le Mülâkat), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1959.

 • ÜNLER, Ali Nadi; Türk’ün Kurtuluş Savaşı’nda Gaziantep Savunması, İstanbul, 1969.

 • VANDEMİR Baki; “ATATÜRK’ün Cehaletle Mücadelesi”, Yerli Yabancı 80 İmza ATATÜRK’ü Anlatıyor, İstanbul.

 • VANDEMİR Baki; Türk İstiklal Harbi’nde Sakarya’dan Mudanya’ya, Hazırlayan: Hayriye Yalçın, ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006.

 • VELİKOV, Stefan; “Kemal ATATÜRK ve Bulgaristan”, VIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 11-15 Ekim 1976, Kongreye Sunulan Bildiriler Cilt: III, Ankara, 1983.

 • WALDER, David; Çanakkale Olayı, Türkçesi: M. Ali Kayabal, Milliyet Yayınları, III. Baskı, İstanbul, 1971.

 • YAĞIZ, Rahmi;  “ATATÜRK’ün Son Günleri”, İkdam Gazetesi, 14.08.1939 – 22.11.1939.

 • YALMAN, Ahmet Emin; Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt: I-III, İstanbul, Yenilik Basımevi, 1970.

 • YALMAN, Ahmet Emin; Gerçekleşen Rüya, Cumhuriyet’in 15. Yıldönümü Arifesinde Memleket Meselelerine Dair Düşünceler, İstanbul, Tan Matb., 1938.

 • YAZMAN, Aslan Tufan; ATATÜRK’le Beraber (Devrimler-Olaylar-Anılar 1922-1938), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1969.

 • YAZMAN, M. Şevki; Anadolu’nun İşgali, İstiklal Savaşı Nasıl Oldu?, Kamer Yayınları, İstanbul, 1999.

 • YEŞİLÇAYIR, Neşe; “ATATÜRK’ün Yazdırdığı Bazı Notlar”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: IV, Sayı:11, Mart 1988.

 • YETKİN, Gıyas;  Kuruluşundan Bugüne Kadar Edremit’te Olup Bitenler, Balıkesir, Türkdili Matb.,  1957.

 • YILMAZ, Mehmet Serhat; Harf İnkılabı ve Millet Mektepleri 1928-1935 (Kastamonu Örneği), Berikan Yayınevi, Ankara, 2009.

 • Zabıt Cerideleri: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri (1920-1938), Ankara.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 42 = 45