Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri İngilizce

Atatürk'ün bütünleyici ilkeleri İngilizce

Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri İngilizce

Atatürk’s Supplementary (Complementary) Principles

Although Atatürk’s principles are classified under 6, all of them are parts must be considered as a whole and all the volunteers of Atatürk must know and believe, live and support all of them.  Not to believe even one of them is not to believe all. And then one cannot be regarded as volunteer of Atatürk.

Her ne kadar Atatürk ilkeleri altı başlık altında sınıflandırılsa da, o ilkelerin hepsi bir bütün olarak düşünülmeli ve tüm Atatürk sevdalıları bunların tamamını bilmeli ve inanmalı, yaşamalı ve desteklemelidir. Bunlardan birine bile inanmamak hepsine inanmamak demektir. Ve o zaman kişi Atatürkçü sayılamaz.

The supplementary principles of Atatürk are binding and complementary issues which are not written and produced but borned from the apllications of the main principles.

Atatürk’ün tamamlayıcı, bütünleyici ilkeleri, yazılı olmayan veya üretilmemiş ancak ana ilkelerin uygulanmasından doğmuş bağlayıcı, bütünleyici ilkelerdir.

All these certain supplementary issues are related with being independence, sovereign, native, national, and all these principles are, again,  parts of democracy, secularism, rationalism, civilization and Turkishness. And while carriying out all these, principles are related with loving mankind and whole Nation and high tolerance.

Tüm bu ilkeler bağımsızlıkla, egemenlikle, yerli ve milli olmakla alakalıdır ve tüm bu ilkeler yine demokrasi, laiklik, akılcılık, çağdaşlaşma ve Türklüğün parçalarıdır. Tüm bunlara ek olarak bu ilkeler insanlığı ve bütün ulusu sevmekle ve yüce hoşgörü ile alakalıdır.

As seen these supplementary principles are both helper of main ones and also these are parts of the common humanity values. That’s why, these must be accepted just like the main ones.

Görüldüğü gibi bu tamamlayıcı ilkeler hem ana ilkelerin yardımcısı hem de yüksek insanlık değerlerinin parçalarıdır. Bu nedenle ana ilkeler gibi bu tamamlayıcı ilkeler de kabul edilip benimsenmelidir.

Below, supplementary principles are faithfully listed as regarded to the common acceptance.

Aşağıda, genel kabule göre tanzim edilmiş tamamlayıcı ilkelerin tam listesi mevcuttur.

  1. National sovereignty (Milli egemenlik)

This principle is the main, target and indispensable of all. It supports especially Republicanism. National sovereignty principle means nation to chose her managers and appoint her future herself freely. The source of sovereignty based on national willpower. If there is no national willpower, that means all other supplementary and main principles are futile, short-lived and fake.

Bu ilke tüm ilkelerin esası, hedefi, vazgeçilmezidir. Bu ilke Cumhuriyetçilik ilkesini destekler. Milli egemenlik ilkesi milletin kendi yöneticilerini kendisinin ve hür olarak seçmesi ve geleceğine yön vermesi demektir. Egemenliğin kaynağı milli iradedir. Milli irade yoksa tüm tamamlayıcı ve ana ilkeler beyhude, kısa ömürlü ve sahte demektir.

  1. National independence (Milli bağımsızlık)

This principle is related with nations survivability and means being free, independence and self-contained in every kind of issues of the nation. This concept includes economy, politics, art, Agriculture, industry, sports, education etc. It also needs to refuse all pressures and constricts. At the same time this principle requires to be brave enough to appoint her future herself. It is unacceptable to leave this rule even temporary or partly and therefore this is one of the vital principles. Essentially this principle is related with Nationalism and can be summarized with sayings of Atatürk “either independence or death”.

Bu ilke ulusun bekasıyla alakalıdır ve ulusu ilgilendiren tüm alanlarda hür ve bağımsız olmak ve kendi kendisine yetmek demektir. Bu prensip ekonomiyi, siyaseti, sanat, tarım, endüstri, spor, eğitim gibi tüm alanları kapsar. Bu ilke aynı zamanda tüm baskı ve sınırlamaları da reddetmeyi gerektirir. Aynı zamanda bu ilke, milletin geleceğini kendisi tayin edecek kadar cesur olmasını gerektirir. Bu ilkenin geçici veya kısmen terki kabul edilemez ve bu yüzden bu ilke hayati ilkelerden birisidir. Esasen bu ilke Milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır ve Atatürk’ün “Ya istiklal ya ölüm” özdeyişiyle özetlenebilir.

  1. National unity and solidarity, integrity (Milli birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü)

All of the principles’ aim is being one and powerful, developing and progressing, sharing the same future, living the happiness and griefs all together. This principle, while related with Nationalism, requires and realizes, living together in free motherland, collaborating, keeping common ideals, loving each other and keeping integrity of homeland.

Tüm ilkeler, bir ve güçlü olmayı, ilerleme ve gelişmeyi, bir bütün olarak aynı geleceği, mutluluk ve kederleri paylaşmayı amaçlar. Bu ilke, Milliyetçilikle alakalıyken, vatan topraklarında birlikte yaşamayı, işbirliğini, ortak hedeflerin muhafaza edilmesini, birbirini sevmeyi ve vatanın bütünlüğünü muhafaza etmeyi ister ve gerçekleştirir.

  1. Peace at home, peace in the World (Yurtta barış, dünyada barış)

This principle means to prefer, support and follow peace but this doesn’t mean despite everything. The main issue is being independent and sovereign and if the peace can guarantee this, only then all the peace efforts can be supported. And this independent must be not only in military issues but also in every issues of the nation like art, sport, industry etc. This principle requires to be ready, powerful, informed and volunteer to defense the country and at the same time requires to be prepared against not only in motherland but also abroad. The final aim of this principle is the peace to be applicable all around the World.

Bu ilke barışı tercih etmek, desteklemek ve takip etmek demektir ama bu her şeye rağmen değildir. Esas unsur bağımsız ve egemen olmaktır ve barış bunu garantilerse ancak o zaman barış çabaları desteklenebilir. Ve bu bağımsızlık sadece askeri alanda değil aynı zamanda sanat, spor, sanayi gibi milleti ilgilendiren tüm alanlardadır. Bu ilke ülke savunmasında hazır, güçlü, bilgili ve istekli olmayı gerektirir ve aynı zamanda sadece yurt içine değil yurt dışına da karşı hazır olmayı gerektirir. Bu ilkenin nihai amacı barışın dünyanın her yerinde uygulanabilir olmasıdır.

  1. Rationalism and scientific (Akılcılık ve bilimsellik) (Scientificism and Rationalism)

Leaving ruthless beliefs, superstitions, blinded habits and negative approaches to the mind, instead accepting modern and scientific works based on the law (nature) of life and the legitimacy based on the power are the basics of this principle. It also means accepting objectively mind and knowledge as  guides  to life. It is especially related with Secularism because the huge obstacles in front of the brains are religious ones. Truths emerge from the rationalism, modern sciences helps dominance of scientific ideas. Revolutions were performed by rationalism and scientific. All of the law, education, economic and social life were organized by under the leadership of mind and science.

Köhne inanış, batıl inanç, körelmiş alışkanlıklar ve akla ters yaklaşımları terk, bunun yerine hayatın doğasından kaynaklanan modern ve bilimsel çalışmalar ile güce dayalı meşruluğu kabul bu ilkenin temelleridir.  Bu aynı zamanda objektif akıl ve bilimi hayata rehber edinmeyi kabul etmek demektir. İlke özellikle laiklikle alakalıdır çünkü akılların önündeki en büyük engeller dini olanlardır. Gerçekler akılcılıkla ortaya çıkar, Modern bilimler bilimsel fikirlerin egemen olmasına yardım eder. İnkılaplar akılcılık ve bilimsellikle yapılmıştır. Tüm Yasalar, eğitim, ekonomik ve sosyal hayat akıl ve bilimin önderliğinde teşkil edilmiştir.

  1. Modernity and westernization (Çağdaşlık ve batılılaşma)

This principle means, by keeping national culture, individuality, spirit and history, struggle to be modern and civilized. The critical issue under this subject is this modernization must be native, harmless, friendly. Otherwise losing native individuality but gaining technology and foreign copy cultures can’t be accepted. This principle is especially related with Reformism. Reformism requires both personal and national reforms. Hence, all institutions, state bodies and citizens must be volunteer to advance on the road of civilization just to be protected against being slave or prisoner to other nations and cultures.

Bu ilke milli kültür, benlik, ruh ve tarihi muhafaza ederken, modern ve medeni olmaya çalışmayı ifade eder. Bu başlık altındaki en kritik konu medenileşmenin yerli, zararsız, dostane olmasıdır. Aksi takdirde milli benliği kaybetmek ama teknolojiye ve yabancı kopya kültürlere sahip olmak kabul edilemez. Bu ilke aslen inkılapçılık ilkesiyle bağlantılıdır. İnkılapçılık hem ferdi hem devlet çapında reformları gerektirir. Yani, tüm kurumlar, devlet organları ve vatandaşlar diğer devlet ve kültürlere köle veya esir olmamak için medeniyet yolunda ilerlemeye gönüllü olmalıdır.

  1. Love of human and humanity (İnsanı ve insanlığı sevmek) (Humanitarianism)

Tolerance means complaisance, humility and sobriety. These are also the main orders of all religions. To forgive small faults, always be calm, respect other ideas, solve problems by talking are the basics of this principle. This rule is also necessary between single person and the people or government. This principle doesn’t mean forgive endlessly. Unlikely, punishing crimes is vital, but on the other hand pity is the supreme morality. Loving human and humanity based on the fondness. And this is the fundamental of society. The Turkish revolution is hümanist and it adopts loving humanity as a basic rule. Therefore, revolutions are long lasting and comprehensive. And that’s why, revolutions are adopted in a very short time by all the nation.

Tolerans, hoşgörü, tevazu ve itidal demektir. Bunlar aynı zamanda tüm dinlerin de temel emirleridir. Küçük hataları affetmek, daima sakin olmak, diğer fikirlere saygı göstermek, meseleleri konuşarak çözmek bu ilkenin temelleridir. Bu kaide aynı zamanda tek fert ve toplum veya devlet arasında da gereklidir. Bu ilke sınırsız affetmek değildir. Aksine suçları cezalandırmak hayatidir, fakat diğer taraftan merhamet yüce ahlaktır. İnsanı ve insanlığı sevmek şefkat tabanlıdır. Ve bu toplumun temelidir. Türk inkılabı uzun ömürlü ve kapsamlıdır. Ve bu nedenle devrimler kısa zamanda tüm ulusça kabullenilmiştir.

Bakınız; Atatürk İlkeleri İngilizce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

49 + = 51