Cumhuriyetin ilk vekilleri – U,V,Y

Cumhuriyetin ilk vekilleri – U,V,Y

1. YASAMA DÖNEMİ / 1920 – 1923

(Urfa, Van, Yozgat)

Ali Saip Bey (URSAVAŞ)URFA

Ali Saip Bey (URSAVAŞ)

Selahiye – 1887, Emin – Leyla – İstanbul Harbiye – Askerlik – Sam 8. Kolordu Subayı, 24. Süvari Alayı ve 10. Kolordu Karargâh Subayı, Beyrut Jandarma Alayı Subayı, Halep Jandarma Alayı Bölük Komutanı, Dirizur Jandarma Alayı Seyyar Müfreze Kumandanı, Kars (Bahçe) Jandarma Komutanı, Kozan Jandarma Kumandanı, Kozan Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu, Urfa Jandarma Kumandanı, Urfa ve Yöresi Kuvâ-yı Milliye Kumandanı – I. Dönem Urfa Milletvekili (Meclis tarafından Musul çevresinde özel görev için izinli sayıldı.) – Konya İstiklal Mahkemesi Üyesi – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 26.09.1939 (332)

Esat Bey (URFA)URFA

Esat Bey (333)

9.Dönem Urfa Milletvekili (Uzun süre Meclis’e gelmediğinden 09.10.1920’de müstafi sayılmıştır.)

 

 

Hacı Hayali Efendi (Salih Hayali YAŞAR)URFA

Hacı Hayali Efendi (Salih Hayali YAŞAR)

Birecik – 1869, Seyh Müslüm – Safiye – Rüstiye, Medrese – Arapça, Farsça – Eğitimci, Ziraatçı – Birecik Rüştiyesi Muallimi, İlk Mektep Müfettişi, Tahrirat Kâtibi ve Karkamış kazılarında Hükümet Komiseri, İttihâd ve Terakkî Fırkası Bölge Müfettişi, Urfa İl Genel Meclisi ve Daimî Encümen Üyesi, Birecik Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu ve Başkanı – I. Dönem Urfa Milletvekili – Evli, 10 Çocuk. Ölüm Tarihi: 22.01.1922 (334)

 

Hacı Mustafa efendi (Urfa)URFA

Hacı Mustafa Efendi (335)

9.Dönem Urfa Milletvekili (Uzun süre Meclis’e gelmediğinden 09.10.1920’de müstafi sayılmıştır.)

 

 

Pozan (Bozan) BeyURFA

Pozan (Bozan) Bey (336)

Suruç – 1891, Şahin – Suruç’ta Aşiret Reisi, Milli Mücadeleye katılarak Urfa, Antep ve El-Cezire Cephesinde görev yaptı – I. Dönem Urfa Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 1968

 

Emin Bey (GİRDİVAN)VAN

Emin Bey (GİRDİVÂN)

Van – 1874, Hurşit – Nigar – Rüştiye – Arapça, Farsça – İdare –Erzurum Mektupçusu – I. Dönem Van Milletvekili (Uzun süre Meclis’e gelmediğinden 06.07.1920’de müstafi sayılmıştır.) – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 21.08.1963

 

Hakkı Bey (UNGAN)VAN

Hakkı Bey (UNGAN)

Van – 1880, Mahmut – Habibe – Van Idadisi – Mülki idare Amiri – Van PTT Merkezi Geçici Memuru, Van Merkezi Başkâtibi ve Müdür Vekili, Başkale Merkez Müdürü, Van Merkez ilçesi Tahrirat Kalemi Kâtibi, Il Özel Saymanlık ve Mektupçuluk Kalemleri Kâtibi, Bitlis il Evrak Kalemi Müdürü, Mektupçu Vekili, Bitlis Vali Vekili – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Van Mebusu – I. Dönem Van Milletvekili – Divân-ı Riyâset Kâtibi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.04.1943

hasan sıddık bey (HAYDARİ)VAN

Hasan Sıddık Bey (337) (HAYDARİ)

Van – 1890, Mehmet – Şemsiye – Farsça, Rusça ve Almanca – Çiftçi, Haydarhanlı Aşireti Reisi – I. Dönem Van Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 09.05.1966 (338)

 

 

Haydar bey (VANER)VAN

Haydar Bey (VANER)

Karadağ/Potgoriçe – 1875, Hacı İbrahim – Pasa – Mülkiye Mektebi – Arapça, Farsça, Fransızca ve Slav Dilleri – Mülki İdare Amiri – Van Vilâyeti Maiyet Memuru, Van Mektupçu Vekili, Resmi Gazete Muharriri, Çölemerik, Adilcevaz, Gevar, Çatak, Metroviçe Kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettisi, Denizli, Kırkkilise (Kırklareli), Maraş ve Urfa Mutasarrıfı, Musul Vali Vekili ve Valisi, Bitlis, Diyarbekir, Van Valisi, Elaziz Vali Vekili, – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Van Mebusu – I. Dönem Van Milletvekili (Milletvekilliğini koruyarak bir süre Konya Valisi olarak görev yaptı.) – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Bekâr, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 26.03.1954

Kamil efendi (VAN)VAN

Kamil Efendi (339)

Van – 1876, Ali – Çiftçi – I. Dönem Van Milletvekili (Meclise gelmeden istifa etmiştir.) – Evli, 2 Çocuk.

 

 

Şeyh masum efendiVAN

Şeyh Masum Efendi (340)

6.Dönem Van Milletvekili – (Uzun müddet Meclis’e katılmadığından 06.07.1920’de müstafi sayılmıştır.)

 

 

Tevfik bey (DEMİROĞLU)VAN

Tevfik Bey (DEMİROĞLU)

Van – 1862, Hacı Yusuf – Mihriban – Ortaokul – Arapça, Farsça, Az düzey Fran sızca – Idare ve Belediyecilik – Bargiri (Muradiye) ilçesi Nüfus Kâtibi, Van Istinaf Mahkemesi Temyiz Azası, Âsar, Erciş ve Adilcevaz ilçelerinde ihale Memuru, Kaymakam Vekili, il Genel Meclis üyesi, Van Belediye Başkanı, Merkez Nüfus Yazımı Kolu Başkanı, Çatak ilçesi Agnam Başmemuru – Çatak Kaymakam Vekili, Van Nüfus Müdürü, Hakkâri Mutasarrıf Vekili – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. Dönem Van Mebusu – I. Dönem Van Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.05.1930 (341)

Ahmet Bey (BAYDAR)YOZGAT

Ahmet Bey (BAYDAR)

Yozgat – 1866, Mehmet Nazif – Emine – Rüştiye – Hukukçu – Yozgat Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Zir İlçesi Müstantik (Sorgu Hâkimi) Yardımcısı, Müstantigi, Ağır Ceza Azası ve Savcısı, Ankara Adliyesinde değişik Mahkemelerde Hâkimlik, Yozgat Belediye Reisi, Yozgat Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu – I. Dönem Yozgat Milletvekili – Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 18.12.1940

Bahri bey (Yusuf bahri tatlı)YOZGAT

Bahri Bey (Yusuf Bahri TATLI)

Akdağmadeni – 1878, İbrahim Hülvi – Fatma – Rüştiye – Çiftçi, İttihâd ve Terakkî Fırkası Üyesi, Reji İdaresi Memuru, Sivas Kongresi Yozgat Temsilcisi, Akdağmadeni Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu Başkanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV . Dönem Yozgat Mebusu – I. Dönem Yozgat Milletvekili – Samsun İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 19.02.1957

Feyyaz Ali Bey (Mehmet Feyyaz ÜST)YOZGAT

Feyyaz Ali Bey (Mehmet Feyyaz ÜST)

Yozgat – 1879, Lütfullah – Nebile – İdadi – İncesu Müstantik (Sorgu Hâkimi) Yardımcısı, Develi Bidâyet Mahkemesi 2. Kâtibi, Kayseri Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Yozgat Bidâyet Mahkemesi Aza Mülazımı, Yozgat Vergi İdaresi Memuru, Evkâf Memuru – I. Dönem Yozgat Milletvekili – Divân-ı Riyâset Kâtibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 19.05.1942

İsmail fazıl paşa (CEBESOY)YOZGAT

İsmail Fazıl Paşa (342) (CEBESOY)

Girit/Kandiye – 1856, İbrahim – Emine – Harbiye, Erkân-ı Harbiye – Fransızca, Rumca – Askerlik, Ferik – Erkân-ı Harbiye Sını’arı Yüksek Riyaziye ve Tabiye-i Cesime Muallimi, İşkodra Fırkası Subayı, Padisah Yaveri, Erzincan 4. Ordu Subayı, Harbiye Mektebi Nazırı, Aydın 14. Redif Fırkası Kumandanı, Suriye Valisi, 6. Redif Müfettişi, 7. Kolordu Komutanı, Izmir Toplu Kuvvetler Komutanı, Harbiye Nezâreti Süvariye Dairesi Başkanı, Sivas Kongresi İstanbul Temsilcisi ve Kongre 2. Başkanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Bozok Mebusu – I. Dönem Yozgat Milletvekili – 1. İcra Vekilleri Heyeti Nâfıa Vekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 19.04.1921

Mehmet Hulusi efendi (Mehmet AKYOL)YOZGAT

Mehmet Hulûsi Efendi (Mehmet AKYOL)

Yozgat – 1888, Bekir – Mevlude – Kayseri Medresesi – Arapça, Farsça – Dersiâm, Yozgat Müftüsü, Yozgat Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu – I. Dönem Yozgat Milletvekili (Yozgat Müftülüğüne atanması nedeniyle 14.03.1921’de istifa etmiştir.) – Evli. Ölüm Tarihi: 22.11.1964

 

Rıza bey (ERSOY)YOZGAT

Rıza Bey (ERSOY)

Akdağmadeni – 1860, Rüstem – Meryem – Rüştiye – Müstantik (Sorgu Hâkimliği) Yardımcısı, Reji İdaresinde Memur, Diyarbekir, Palu ve Divriği’de Müstantik, Akdağmadeni Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu ve Başkanı – I. Dönem Yozgat Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.06.1926

 

Süleyman sırrı bey (İÇÖZ)YOZGAT

Süleyman Sırrı Bey (343) (İÇÖZ)

Yozgat – 1878, Hacı Mehmet – Hatice – Mülkiye İdadisi – Az düzey Fransızca – Mülki İdare Amiri – Sanayi Mektebi Kâtip ve Veznedarı, Mucur, Zir, Hacıbektaş, Salmanlı Nahiye Müdürü, Halce, Koyulhisar ve Darende Kaymakamı – I. Dönem Yozgat Milletvekili (22.08.1921’de Başkanlığa verdiği önerge ile ordu içinde er olarak savaşa katılma isteği Genel Kurulca kabul edildi ve 1. Fırka 11. Alayda Süvari Eri olarak Batı Cephesinden Çekirdeksiz Köy ve Doğatepesi Muharebelerine katıldı.) – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 18.01.1963

***

332 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 28.09.1939 tarihinde vefat ettiği görünmekle birlikte,

26.09.1939 tarihinde saat:18.00’de Adana’daki evinde vefat ettiği ve buna ilişkin 28.09.1939 tarihli Başvekâlet Tezkeresi’nin, 02.10.1939 tarihli 42. Birleşiminde Genel Kurul’a okunduğu özlük dosyası ve tutanaktan görülmüştür.

333 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNİS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

334 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 1922 yılında vefat ettiği görünmekle birlikte, 22.01.1922 tarihinde vefat ettiğine ilişkin Dâhiliye Vekâlet’inin 23.01.1922 tarihli tezkeresinin, 26.01.1922’de Genel Kurul’a okunduğuna ilişkin bilgi Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasından ve tutanaktan görülmüştür.

335 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNİS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

336 TBMM tutanaklarında isminin, hem ”Pozan” hem de Bozan” olarak geçtiği görülmüştür. MERNİS’ten nüfus kaydı çıkarılamamış, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan ve Suriye İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Müdürlüğü’nden getirtilen nüfus cüzdanı suretinin tercümesinde, isminin “Bozan” olarak geçtiği belirlenmiştir.

337 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde –kapalı kayıt– kendisinin soyadı almadığı, ancak özlük dosyasında bulunan Muradiye Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin 20.07.1966 tarihli, 966/127 Esas ve 966/159 sayılı Kararı’nda; ailesinin “Haydari” soyadını taşıdığı görülmüştür.

338 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde –kapalı kayıt– vefat tarihine ilişkin bir kayıt bulunmamakla birlikte, özlük dosyasında bulunan, Muradiye Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin 20.07.1966 tarihli, 966/127 Esas ve 966/159 sayılı Kararı’nda; 09.05.1966 tarihinde vefat ettiği görülmüştür.

339 Özlük dosyasında bulunan; Van Valiliği’nin, 08.08.1941 tarih ve 1404 sayılı yazısı eki Özgeçmişte -kendi beyanı adı ve soyadının, “Kamil GÜNGÜL”, diğer yandan, TBMM Başkanlığı’na hitaben yazdığı, 19.09.1950 tarihli dilekçesi ve eki “Özgeçmişinde ise“Kamil Mendanlı” olarak geçtiği görülmüştür. Ancak, mevcut bilgilere göre MERNİS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

340 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNİS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

341 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 1930 yılında vefat ettiği görünmekle birlikte, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan, Dâhiliye Vekâlet’inin 10.11.1934 tarihli bordrosuna göre, 07.05.1930 tarihinde vefat ettiği belirlenmiştir.

342 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Cebesoy” soyadını taşıdığı görülmüştür.

343 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Süleyman Sırrı”, V.-VIII. Dönemlerinde ise “Sırrı İçöz” olarak kayıtlara geçmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

76 − = 75