Cumhuriyetin ilk vekilleri – T

Cumhuriyetin ilk vekilleri – T

1. YASAMA DÖNEMİ / 1920 – 1923

(Tokat, Trabzon)

 

Hamdi bey (Ahmet Hamdi MÜTEVELLİOĞLU)TOKAT

Hamdi Bey (Ahmet Hamdi MÜTEVELLİOĞLU)

Tokat – 1887, Mehmet Enver – Müslime – Tokat Rüştiyesi – Ticaret ve Ziraat – I. Dönem Tokat Milletvekili – Bekâr. Ölüm Tarihi: 25.04.1932

 

 

hoca fehmi efendiTOKAT

Hoca Fehmi Efendi (314)

1.Dönem Tokat Milletvekili (Mazeret Beyan ettiğinden Meclis’e katılmamıştır, yerine Mustafa Vasfi Bey seçilmiştir.)

 

 

İzzet bey (GENCA)TOKAT

İzzet Bey (GENCA)

Tokat – 1863, Ömer – Sündüs – Tarım ve Ticaret – Belediye Reisi, Meclisi İdare Azası, Çiftçi – I. Dönem Tokat Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 31.03.1923 (315)

 

 

Mustafa Vasfi Bey (Hacı Mustafa SÜSOY)TOKAT

Mustafa Vasfi Bey (Hacı Mustafa SÜSOY)

Tokat – 1876, Osman – Nefise – Tokat Rüştiyesi – Askerlik – Piyade Binbaşı, Çatalca Ordusu Ürgüp Taburu Bölük Komutanı, Karargâh Subayı – I. Dönem Tokat Milletvekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 11.10.1934 (316)

 

Nazım bey (ÖZTELLİ)TOKAT

Nazım Bey (317) (ÖZTELLİ)

Erzincan – 1871, Kamil – Fatma – Mülkiye Mektebi – Mülki idare Amiri – Seraskerlik Muhasebe Kalemi Kâtibi, Bâb-ı Âlî Mühimme Kalem i Kâtibi, Adana, İşkodra ve Yanya Vilâyetleri Mektupçusu, ittihâd ve Terakkî Cemiyeti Üyesi, Halk istirakiyyûn Fırkası Kurucu Üyesi, Ergiri, Haman Mutasarrıfı, Van Vali Vekili, Harput (Elaziz) Vali Vekili ve Valisi – I. Dönem Tokat Milletvekili (BMM’nin 12.05.1921 tarih ve 124 sayılı kararla iskât edilmiştir.) – Büyük Millet Meclisi Şube Başkanı – Dâhiliye Encümeni Reisi, 1. icra Vekilleri Heyeti Dâhiliye Umûru Vekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.07.1935

 

Rifat bey (Mehmet Rifat ARKUN)TOKAT

Rifat Bey (Mehmet Rifat ARKUN) (318)

Tokat – 1872, Ahmet – Naziye – Tokat Rüştiyesi – Mülki Idare Amiri – Liva Muhasebe Kalemi Kâtibi, Tokat ve Amasya Tahrirat ve Liva idare Heyeti Kâtibi, Isparta, Amasya ve Çorum Tahrirat Müdürü, Tokat Belediye Başkanı, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi, Erzurum Kongresi Tokat Temsilcisi – I. Dönem Tokat Milletvekili – Büyük Millet Meclisi 1. Şube Başkanı – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.01.1945

 

Şeyh Şükrü efendi (Mehmet Şükrü KESKİN)TOKAT

Şeyh Şükrü Efendi (Memet Şükrü KESKİN)

Sivas – 1880, Mehmet – Mevlüde – Medrese – Arapça – Ticaret – Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi ve Belediye Reisi – I. Dönem Tokat Milletvekili (Meclis’e gelmeden 04.05.1920 tarihinde istifa etmiş, yerine Hoca Fehmi Efendi gelmiştir.) – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.09.1948

 

Ali Şükrü bey (DORUKER)TRABZON

Ali Şükrü Bey (DORUKER)

İstanbul (319) – 1884, Ahmet – Sadberk – Bahriye Mektebi – Askerlik, Güverte Yüzbaşısı Mesudiye Zırhlısı Seyir Subayı Yardımcısı, Deniz kurmay Başkanlığı Subayı, Sultânîye, Orhaniye Gemileri, Yarhisar Torpidosu ve Nevşehir Gambotu Seyir Subayı, Deniz Müzesi görevlisi – Tan Gazetesi sahibi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Trabzon Mebusu – I. Dönem Trabzon Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.03.1923 (320)

 

Celaleddin Bey (Celal PİLATİN)TRABZON

Celâleddin Bey (321) (Celâl PİLATİN)

Trabzon – 1867, Ali – Hatice – Rüstiye ve Medrese, Paris ve İskenderiye’de Yabancı Dil Egitimi – Arapça, Farsça, Fransızca – Lisan Öğretmeni, Tüccar – Samsun ve Amasya Mekteb-i Sultânîsi Fransızca Öğretmeni, Serbest Ticaret, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – I. Dönem Trabzon Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 11.02.1929

 

Faik Bey (Ahmet Faik AYBAY)TRABZON

Faik Bey (Ahmet Faik AYBAY)

Trabzon – 1865, Ali – Rayika – Trabzon Rüştiyesi – Hukukçu – Lazistan Bidâyet Mahkemesi Savıcı Yardımcısı, Mus Bidâyet Mahkemesi Ceza Dairesi Baskanı, Vize Bidâyet Mahkemesi Başkanı, Tokat Bidâyet Mahkemesi Ceza Dairesi Baskanı, Erzurum ve Konya Bidâyet Mahkemes i Savcı Yardımcısı, Kastamonu, Hüdavendigâr Bidâyet Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanı, Kastamonu ve Adana istinaf Müddeî-i Umûmîsi (Savcısı), Sivas istinaf Mahkemesi Ceza Dairesi Reisi, Samsun Tasviye Encümeni Üyesi, Temyiz Mahkemesi Azası – I. Dönem Trabzon Milletvekili (Temyiz Azalığını tercih etmesi nedeni ile 04.10.1920 Milletvekilliğinden istifa etmiştir.) – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.01.1930

 

Hafız mehmet Bey (Mehmet Ahmet BAŞTIMAR)TRABZON

Hafız Mehmet Bey (322) (Mehmet Ahmet BAŞTIMAR)

Sürmene – 1874, Ahmet – Behiye – İstanbul Hukuk Mektebi – Az düzey Fransızca – Dava Vekili – Samsun Bidâyet Mahkemesi Ceza Hâkimi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân II. ve III. Dönem Trabzon Mebusu – I. Dönem Trabzon Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 13.07.1926 (323)

 

Hamit Bey (TRABZON)TRABZON

Hamit Bey (324)

Rodos – 1878, Mehmet Ali – Mülkiye Mektebi – Fransızca, Italyanca, Ispanyolca Rumca ve Bulgarca – Mülki idare Amiri, Merkezi Rodos’ta bulunan Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz Adaları) Vilâyeti Maiyet Memuru, Karacaabat, Köprülü Kaymakamı ve Selanik Il Haber Alma Encümeni Memuru, ittihâd ve Terakkî Cemiyeti Üyesi, Tokat Mutasarrıfı, Biga (Çanakkale) Mutasarrıfı, Mülkiye Müfettişi, Diyarbekir Valisi, Dâhiliye Nezâreti Teftiş Kurulu Başkan Vekili, Dâhiliye Nezâreti Müsteşarı, Samsun Mutasarrıfı ve Trabzon Valisi – I. Dönem Trabzon Milletvekili (Trabzon Valiliğini tercih etmesi nedeni ile 21.10.1920’de Milletvekilliğinden istifası Genel Kurulda kabul edilmiştir.) – Büyük Millet Meclisi 5. Şube, Dâhiliye, Kanun-i Esasi Encümenleri Reisi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 09.06.1928

 

Hasan bey (Hasan Hüsnü SAKA)TRABZON

Hasan Bey (325) (Hasan Hüsnü SAKA)

Trabzon – 1885, Yunus – Emine – Mülkiye Mektebi, Paris Siyasal Bilgiler Okulu Diploması Subesi – Fransızca – Ögretim Üyesi, Maliye Nezâreti Varidat Umûm Müdürlügü, Temettü Temyiz Encümeni 1. Mümeyyizi, Hukuk Mektebi Umûmî Iktisat Ögretmeni, Eskisehir Bölge Iktisat Müdürü, Mülkiye Mektebi iktisat Ögretmeni, iaşe Umûm Müdürlüğü Teftiş Heyeti Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Trabzon Mebusu – I. Dönem Trabzon Milletvekili – 3. Icra Vekilleri Heyeti Maliye ve iktisat Vekili, Rusya-Türkiye Ticaret Muayedesi Encümeni Üyesi, Lozan Barıs Konferansı Türk Delegesi Üyesi – Yazar – Evli, 3 Çocuk.  Ölüm Tarihi: 29.07.1960

 

Hüsrev Bey (GEREDE)TRABZON

Hüsrev Bey (GEREDE)

Edirne – 1884, Mehmet Alipasa – Fatma Mahinur – Harbiye, Erkân-ı Harbiye – Fransızca, Almanca – Asker lik, Diplomasi – 7. Fırka Kurmay Subayı, Atina Elçiligi Askerî Ataşesi, Genel Karargâh 2. Haber Alma Subesi Subayı, Gümüs Liyakat ve İmtiyaz Madalyaları sahibi, 1. Kafkas Kolordusu Kurmay Başkanı, 25. Kolordu Kurmay Baskanı, 9. Ordu Müfettişliği Kurmay Subayı, Hey’et-i Temsîliye Başkâtibi  Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Trabzon Mebusu – I. Dönem  Trabzon Milletvekili – Londra Konferansı TBMM Delegasyonu Üyesi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.03.1962

 

İzzet bey (Mehmet İzzet EYÜBOĞLU)TRABZON

İzzet Bey (326) (Mehmet İzzet EYÜBOGLU)

Trabzon – 1862, Izzet Ali Galip – Asiye – Trabzon Rüştiyesi – Fransızca – Mülki Idare Amiri – İl Genel Meclisi Kalemi Kâtibi ve Başkâtibi, Genel Meclis Savcısı, İl Basımevi Müdürü ve İl İhsâiyyat İşleri Memuru, Görele, Tirebolu, Ordu, Giresun Kaymakamı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I., II. ve III. Dönem Trabzon Mebusu – Trabzon Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu, Erzurum Kongresi Trabzon Temsilcisi – I. Dönem Trabzon Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.05.1920 (327)

 

Nebizade Hamdi bey (Ahmet Hamdi ÜLKÜMEN)TRABZON

Nebizade Hamdi Bey (328) (Ahmet Hamdi ÜLKÜMEN)

Yunanistan/Serez (329) – 1888, Mazhar Nebi – Hayriye Şerife – Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Fransızca, İtalyanca – Hukuk ve Matbuat, Muharrir – I. Dönem Trabzon Milletvekili – Kastamonu İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.02.1969

 

Recai Bey (Mehmet Ricai BAYKAL)TRABZON

Recai Bey (Mehmet Ricai BAYKAL)

Ordu – 1883, Arif – Gülüsan – Bahriye Mektebi – İngilizce – Askerlik, Bahriye Subayı, Yüzbaşı – Mesudiye Zırhlısı Güverte Subayı, Reşadiye Zırhlısı Bölük Subayı, Bahriye Mektebi Sınır Subayı, Deniz Yeni Erat Okulu Bölük Subayı, Ordu Müdâfaa-i Hukuk Teşkîlât Kurucusu – I. Dönem Trabzon Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.12.1933 (330)

 

Sabri bey (NEMLİOĞLU)TRABZON

Sabri Bey (331) (NEMLİOĞLU)

Trabzon – 1865, Ahmet (Mahmut) – Hasbiye – Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Kurucu Üyesi – I. Dönem Trabzon Milletvekili (İstifası 23.09.1920’de tebliğ edilmiş, yerine Celal Bey seçilmiştir.) – Evli, 4 çocuk. Ölüm Tarihi: 18.03.1938

 

***

314 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNİS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

315 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 01.04.1923 tarihinde vefat ettiği görünmekle birlikte, Hariciye Vekâletinin 1 Nisan 1923 tarihli telgrafında yer alan, 31.03.1923 tarihinde vefat ettiğine ilişkin bilginin, 03.04.1923 tarihli oturumunda Genel Kurul’a okunduğu tutanaktan görülmüştür. Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun yayınında görünen vefat tarihinin -21 Mart 1923- kayıtlara sehven geçtiği düşünülmüştür.

316 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 10.10.1934 tarihinde vefat ettiği görünmekle birlikte, Ankara Numune Hastanesinde tedavide iken, 11.10.1934 tarihinde saat:03.30’da vefat ettiğine ilişkin 20.10.1934 tarihli Başvekâlet Tezkeresi’nin, 25.10.1934 tarihli oturumunda Meclise okunduğu tutanaktan ve özlük dosyasından görülmüştür.

317 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “Öztelli” soyadını taşıdığı, özlük dosyasında bulunan özgeçmişte ise, önce “Resmor” sonrasında “Öztelli” soyadını aldığının beyan edildiği görülmüştür. Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun yayınında ailesinin “Resmor” soyadını aldığı belirtilmiştir.

318 Tokat Merkez İlçe’de bulunan, bir diğer nüfus kaydında –kapalı kayıt– adı ve soyadının “Memet Rifat Ögüdür” olarak geçtiği görülmüştür.

319 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde Doğum yeri “İstanbul” olarak geçerken, özlük dosyasında ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında “Trabzon” olarak geçtiği görülmüştür.

320 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 10.04.1923 tarihinde vefat ettiği görünmekle birlikte, Meclis’in 29.03.1923 tarihli oturumunda; Ali Şükrü’nün iki gündür kayıp olduğu hakkındaki konuşmaların tutanak kayıtlarına geçtiği görülmüştür. Bilâhare, İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey’in, Meclis’in, 02.04 1923 tarihli oturumunda yaptığı konuşmada, Ali Şükrü’nün Köşk Müfreze Komutanı Osman tarafından öldürüldüğüne ilişkin Genel Kurul’a bilgi verdiği, tutanak kayıtlarından belirlenmiştir.

321 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde; kendisi, esi, annesi ve kardeşinin “Pilatin”, dört erkek çocuğunun ise “Aykar” soyadını aldığı görülmüştür.

322 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, kendisi, esi ve bir oğlunun -üç kisi de soyadı kanunundan önce vefat etmiş görünüyor- “Baştımar” soyadını, diğer iki oğlu ve bir kızının ise “Engin” soyadını taşıdıkları görülmüştür. Diğer taraftan, Trabzon Sürmene İlçesi Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 05.06.1991 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneğinde adının “Hacıyakupzade Mehmet Ahmet” olarak geçtiği, kendisi, esi ve bir oğlunun soyadının bulunmadığı, diğer üç çocuğunun ise yine “Engin” soyadını taşıdığı belirlenmiştir.

323 Atatürk’e suikast girişimi olayında ilgili görülmesiyle tutuklanarak, Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından yapılan yargılaması sonucu ölüm cezasına çarptırıldığı ve “13.07.1926” tarihinde idam edildiği, özlük dosyasından görülmüştür. MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneği ile Sürmene Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 05.06.1991 tarihli Nüfus Kayıt Örneğinde ise, “15.04.1926” tarihinde vefat ettiği vukuata düşülmüştür.

324 MERNİS’ten nüfus kaydına ulaşılamamış, ancak kızı Nilüfer Erokay’ın nüfus kaydı çıkarılabilmiş, bu kayıtta isminin “Hamit” olarak geçtiği görülmüştür.

325 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Hasan”, V.-IX. Dönemlerinde ise “Hasan Saka” olarak kayıtlara geçmiştir.

326 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Eyüboğlu” soyadını taşıdığı görülmüştür.

327 Beraberindeki Milletvekili arkadaşlarıyla Ankara’ya gitmek üzere Çarşamba’dan yola çıktıktan bir süre sonra eşkıya tarafından çevrilerek, Gümüşhane Milletvekili Ziya Bey ile birlikte şehit edildiği, Trabzon Müdafaa-i Hukuk Başkanlığının olayla ilgili 08.05.1920 tarihli telgrafının Meclis’in 13.05.1920 tarihli birleşiminde okunduğu tutanaktan görülmüştür.

328 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Nebizade Hamdi”, V. ve VI. Dönemlerinde ise “Hamdi Ülkümen” olarak kayıtlara geçmiştir.

329 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde Doğum yeri olarak “Siroz” görünmektedir. Özlük kayıtları ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında geçen Doğum yeri esas alınmıştır.

330 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 15.03.1933 tarihinde vefat ettiği görünmekle birlikte, 12.12.1933 tarihinde Sisli Çocuk Hastanesinde vefat ettiğine ilişkin 24.01.1934 tarihli Başvekâlet Tezkeresi, özlük dosyasından görülmüştür.

331 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Nüfus kaydı, 2. Baskı öncesi MERNİS’ten çıkarılabilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

4 + = 13