Cumhuriyetin ilk vekilleri – İ

Cumhuriyetin ilk vekilleri – İ

YASAMA DÖNEMİ / 1920 – 1923

(İçel, İstanbul, İzmit, İzmir)

ali rıza efendi (ATAIŞIK)İÇEL

Ali Rıza Efendi (ATAIŞIK)

Ibradı – 1865, Velitdin – Ayse – Konya Mut Rüstiyesi ve Konya Medreses i – Mut Kadı Naibi, Mahkeme Baskâtibi, Hassa Kadısı ve Mut Belediye Baskanı, Adana Il Genel Meclisi ve Daimî Encümen Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Silifke Mebusu – I. Dönem Içel Milletvekili – Konya İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.08.1942

 

Hacı Ali efendi (Mulla Ali GÜNEY)İÇEL

Hacı Ali Efendi (171) (Mulla Ali GÜNEY)

Mut/Çömelek Köyü – 1885, Ahmet – Hatice – İstanbul Dâru’l-Fünûn Hukuk Mektebi – Arapça, Farsça – Dersiâm (Ögretim Üyesi) – Tarsus Kadısı ve Kaymakam Vekili – I. Dönem Içel Mil letvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 15.09.1946

 

haydar lütfi bey (haydar ARSLAN)İÇEL

Haydar Lüfti Bey (172) (Haydar ARSLAN)

Silifke – 1885, Lütfü – Saadet – İstanbul Dâru’l-Fünûn Hukuk Fakültes i – Hukuk – Kosova Ili Yenipazar ve Salt Ilçeleri Müddeî-i Umûmi Yardımcısı, Humus ve Hayfa Bidâyet Mahkemesi Baskanı, Beyrut Sulh Hâkimi, Dava Vekili, Müdâfaa-i Hukuk Teskîlât Üyesi – I. Dönem Içel Milletvekili – Evli. Ölüm Tarihi: 20.04.1963 (173)

 

Naim efendi (Mehmet Alim ULUSAL)İÇEL

Naim Efendi (Mehmet Alim ULUSAL)

Anamur – 1874, Ali Rıza – Hatice – Medrese – Dava Vekili – I. Dönem Içel Milletvekili – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 14.01.1938

 

 

Sami bey (Mehmet Sami ARKAN)İÇEL

Sami Bey (Mehmet Sami ARKAN)

Silifke – 1887, Ali Rıza – Ayse – Idadi, Izmir Yüksek Ticaret Okulu terk – Çiftçi ve Tüccar – Ziraatçı, Serbest Ticaret, Milli Mücadeleye katılarak Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetinde görev yaptı – I. Dönem Içel Mil letvekili – Evli. Ölüm Tarihi: 02.12.1963

 

Şevki bey (Ahmet Şevki GÖKLEVENT)İÇEL

Şevki Bey (Ahmet Şevki GÖKLEVENT)

Gülnar – 1886, Hüseyin – Fatma – Lise – Gülnar Tahrirat Kalemi Kâtibi, Ilçe Maliye Tahsildarı, Bidâyet Mahkemesi Mukavelât Muharriri (Noter), Bidâyet Mahkemesi Üyesi, Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Silifke Müdâfaa-i Hukuk Teskîlâtında görev yaptı – I. Dönem Içel Milletvekili – Pozantı İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 6 Çocuk.  Ölüm Tarihi: 12.07.1955

 

Dr Adnan bey (Abdülhak Adnan Adıvar)İSTANBUL

Dr. Adnan Bey (174) (Abdülhak Adnan ADIVAR)

Gelibolu – 1882, Behai – Sabihe – Tıbbiye-i Mülkiye Mektebi, Berlin Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Kürsüsünde Ihtisas – Fransızca, Ingiliz ce, Almanca – Profesör, Tıp ve Ilim Tarihi – Tıbbıye-i Mülkiye Dâhiliye Müderris Muavini, Trablusgarp Savasında Hilâl-i Ahmer Müfettisi ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Genel Sekreteri, Tıp Fakültesi Müdürü, Genel Hastalıklar Müderris Muavini, Sıhhiye Umûm Müdür Vekili, Tabip Binbası, Genel Karargâh Sağlık Müfettis Yardımcısı, Tıp Fakültes i Ögretim Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem İstanbul Mebusu – I. Dönem İstanbul Milletvekili – Büyük Millet Meclisi 2. Reisi – 1. ve 2. Icra Vekilleri Heyeti Sıh hiye ve Muâvenet-i Içtimâiye Vekili – BMM Dısİşleri Temsilcisi – Evli. Ölüm Tarihi: 01.07.1955

 

Ahmet Ferit Bey (TEK)İSTANBUL

Ahmet Ferit Bey (TEK)

İstanbul (175) – 1879, Mustafa Resit – Hanife – Harbiye, Paris Siyasal Bilgiler Okulu – Fransızca, Ingilizce – Askerlik, Ida re, Diplomasi – Surâyı Ümmet Gazetesi sahibi ve Basyazarı, Meb’ûsân Meclisi Baskâtibi, Mülkiye Mektebi Siyasi Tarih Ögretmeni, Ifham Gazetes i sahibi, Yedek Kurmay Yüzbası olarak Balkan savasına katıldı, Kiyef Bassehbenderi – Millî Mesrutiyet Partisi Kurucusu – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. Dönem Kütahya Mebusu, Nâfıa Nazırı, IV. Dönem İstanbul Mebusu – I. Dönem Istan bul Milletvekili (Icra Vekilleri Heyetinin 26.10.1921 tarihli kararıyla Milletvekilligini koruyarak Paris Temsilciligine atandı.) – Muvâzene-i Maliye Encümeni Reisi – 1. ve 2. Icra Vekilleri Heyeti Maliye Vekili, 1. Icra Vekilleri Heyeti Dâhili ye Vekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 25.11.1971

 

Ahmet Mazhar bey (AKİFOĞLU)İSTANBUL

Ahmet Mazhar Bey (AKİFOĞLU)

Gebze – 1891, Ismail – Fatma Nahide – İstanbul Hukuk Mektebi- Maliye, Serbest Ticaret, Gebze Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetinde çalıstı – I. Dönem İstanbul Milletvekili – Divân-ı Riyâset Kâtibi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.10.1968

 

Ahmet Muhtar Bey (MOLLAOĞLU)İSTANBUL

Ahmet Muhtar Bey (176) (MOLLAOĞLU)

Çanakkale (177) – 1870, Hasan Tahsin – Zehra – Mülkiye ve Hukuk Mekteb i – Fransızca, Ingilizce – Diplomasi – Stokholm Elçiligi 2. Kâtibi ve Baskâtibi, Bâbıâli Istisare Muavini, Sadaret Tercümanı, Budapeste Bassehbenderi, Atina Elçisi, Lahey Elçi Vekili, Ukrayna (Kiev) Elçisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem İstanbul Mebusu – I. Dönem İstanbul Milletvekili – (Dönem içinde Ti’is Temsilcisi ve Mosko va Büyükelçisi) Hariciye Encümeni Reisi – Hariciye Vekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 04.07.1934

 

Ahmet Şükrü Bey (Şükrü Oğuz)İSTANBUL

Ahmet Şükrü Bey (Şükrü OĞUZ)

İstanbul – 1881, Mustafa – Memine – Harbiye, Avusturya Ordusu Atıs Okulu – Almanca – Askerlik, Piyade Binbası – Bölük Komutanı, İstanbul Piyade Atıs Okulu Ögretmeni, İstanbul Merkez Kumandanlıgı Askerî Inzibat Subayı, Harbiye Nezâret Yaveri, Sarıkamıs, Çanakkale ve Anafartalar savasında bulundu, Tabur Komutanı, Mebusan Meclisi Muhafız Tabur Komutanı, Hücum Taburu Kurucusu ve Genel Karargâh Hücum Subesi Baskanı, İstanbul ve Havalisi Kuvâ-yı Milli- ye Komutanı, Kocaeli 11. ve 38. Alay Komutanı, Konya 4. Depo Alay Komutanı – I. Dönem İstanbul Milletvekili – Divân-ı Riyâset Idâre Memuru – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Bekâr. Ölüm Tarihi: 22.03.1953

 

Ali Fethi Bey (OKYAR)İSTANBUL

Ali Fethi Bey (OKYAR)

Yugoslavya/Pirlepe – 1881, Ismail – Fatma – Harbiye, Erkân-ı Harbi- ye – Fransızca, Ingilizce – Askerlik, Diplomasi ve Siyaset – Kurmay Yarbay – Edirne Harbiye Ders Nazır Yardımcısı, Selanik Demiryolu Müfettisi, Jandarma Subay Okulu Komutanı, Paris Askerî Atasesi, Çanakkale Bogazı Mürettep Kuvvetler Kurmay Baskanı, Sofya Elçisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân II. Dönem Manas tır, III. Dönem İstanbul Mebusu – Dâhiliye Nazırı (Malta Adasına sürgüne gönderildi.) – I. Dönem İstanbul Milletvekili – 3., 4. ve 5. Icra Vekilleri Heyeti Dâhiliye Vekili, 5. Icra Vekilleri Heyeti Reisi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.05.1943

 

Ali Rıza Bey (BEBEK)İSTANBUL

Ali Rıza Bey (178) (BEBEK)

Sinop – 1881, Ibrahim Ethem – Servet – Harbiye – Askerlik – Binba sı, degisik kıtalarda Subay olarak görev yaptı, Levâzımat-ı Umûmîye Sevkiyat Subesi Müdürü, Tekâlif-i Harbiye Encümeni Memuru, Sevk iyat Müdürü, Harbiye Nezâreti Merkez Müesseseleri Teftis Kurulunda çalıstı, Anadolu Ajansında çalıstı, Millî Müdâfaa Vekâleti Levâzım Dairesi Baskan Yardımcısı, Ihzarat ve Tedarikat Baskanı, Sakarya Savası Kırsehir Menzil Müfettisi – I. Dönem İstanbul Milletvekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 22.02.1935

 

hacı Arif bey (Hacı MARLALI)İSTANBUL

Hacı Arif Bey (Arif MARLALI)

Akseki – 1858, Halil Kâmil – Ayse Sıddıka – Rüstiye ve Husûsî – Fransızca, Arap ça, Farsça – Adliye Nezâreti Ilâmat-ı Nizamiye Icara Dairesi Bas Muavini, Üsküdar Livası Idare Heyeti ve Belediye Meclisi Üyesi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Baskanı – I. Dönem İstanbul Milletvek ili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 02.05.1938

 

Hüseyin Hüsnü Efendi (IŞIK)İSTANBUL

Hüseyin Hüsnü Efendi (IŞIK)

Gebze – 1879, Selim – Emine – Fatih Medresesi – Arapça – Ilmiye – Müderris, Gebze Müftüsü, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Gebze Subesi Kurucusu ve Baskanı – I. Dönem İstanbul Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 24.02.1961

 

Neşet bey (Mehmet Neşed ÖZERCAN)İSTANBUL

Neşet Bey (Mehmet Neşed ÖZERCAN)

İstanbul – 1880, Saffet – Fatma – Mülkiye Idadisi – Az düzey Fransızca – Idare – Dâhiliye Nezâreti Muhasebe Kalemi Kâtibi, Emniyet-i Umûmîye Müdürlügü Sicil Memuru, Memurin Müdürü, Simenli Kaymakamı, Cisr-i Mustafapasa Kaymakamı, Asâir ve Muhacirîn Müfettisi, Süveyde Kaymakamı, Gerek Mutasarrıf Vekili ve Izmit Mutasarrıfı – I. Dönem İstanbul Milletvekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.07.1944

 

Numan Usta (USTALAR)İSTANBUL

Numan Usta (179) (USTALAR)

Romanya/Köstence – 1885, Abdulmecit – Emine – Sanayi Idadisi -Fransızca – Imalâtı Harbiye Fisek Fabrikaları Teknik İşleri Kontrol Sefi, Osmanlı Sanatkar Cemiyeti Kurucusu ve Musul Kâtibi – Ittihâd ve Terakkî Fırkası Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem İstanbul Mebusu (Ingilizler tarafından tutuklanarak Malta adasına sürgüne gönderildi.) – I. Dönem İstanbul Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.01.1934

 

Cumhuriyetin ilk vekilleriİSTANBUL

Salâhattin Bey (180)

Zekeriya – Izmir Ittihadı Terakki Lisesi Müdürü, Eskise hir Maârif Müdürü – I. Dönem İstanbul Milletvekili. Ölüm Tarihi: 18.04.1921

 

 

Enver bey (Ali ENver TEKAND)İZMİR

Enver Bey ( Ali Enver TEKÂND)

Rodos – 1887, Mehmet Esad – Raside – Mülkiye Mektebi – Fransızca, Ingilizce – Egitim ve Sigortacılık – Izmir Ittihadı Terakki Mektebi Tarih Ögretmeni ve Müdürü, Vilâyeti Umûmî Meclisi Izmir Daimî Encümen Azası – I. Dönem Izmir Milletvekili – (Italya ve Almanya’da görev yaptı) – Divân-ı Riyâset Kâtibi – Evli. Ölüm Tarihi: 06.02.1961

 

Hacı süleyman efendi (Süleyman Bilgen)İZMİR

Hacı Süleyman Efendi (181) (Süleyman BİLGEN)

Nazilli – 1855, Halil – Hatice – Medrese – Arapça, Farsça, Fransızca, Rumca – Ilmiye – Nazilli Medresesinde Müderris – Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu, Sivas Kongresi Temsilcisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. Dönem Aydın Mebusu (Istifa: 21.03.1909) – I. Dönem Izmir Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.10.1923

 

Mahmut Esat Bey (BOZKURT)İZMİR

Mahmut Esat Bey (BOZKURT)

Kuşadası – 1892, Hasan – Hatice Mekkiye – İstanbul Hukuk Fakültesi, İsviçre Fribourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi, aynı Fakültede Hukuk Doktorası – Fransızca – Hukuk Doktoru – Çiftçi, Ege Bölgesi Kuvâ-yı Milliye Teskîlâtı Üyesi – I. Dönem Izmir Milletvekili – 4. ve 5. Icra Vekilleri Heyeti Iktisat Vekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli. Ölüm Tarihi: 21.12.1943

 

Dr Mustafa Bey (BENGİSU)İZMİR

Dr. Mustafa Bey (BENGİSU)

Ödemis – 1880, Ali – Havva – İstanbul Askerî Tıbbiye, Gülhane’de Uzmanlık Egitimi – Fransızca, Italyanca – Göz ve Harici Hastalıklar Mütehassısı – Trablusgarp Fırkası ve Bingazi’de Askerî Tabip, Hareket Ordusu Fırka Tabîbi, Yemen Seferi Kıtası Tabîbi, Mürettep 3. Fırka ve Anafartalar Grubu Tabîbi, Kudüs Menzil Hastaneleri Bastabîbi, 12. Kolordu 23. Fırka Bastabîbi – I. Dönem Izmir Milletvekili (Müstafi: 08.08.1921) – Harp Liyakat Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.02.1942

 

Refet Paşa (İbrahim Refet BELE)İZMİR

Refet Paşa (182) (İbrahim Refet BELE)

İstanbul – 1881, Mehmet Servet – Emine – Harbiye, Erkân-ı Harbiye – Fransız ca, Almanca – Askerlik, Tümgeneral – Edirne Jandarma Alay Komutanı, 2. Ordu Kurmay Müfettisi, 4. Ordu Haber Alma Subesi Müdürü, 10. ve 3. Tümen Kumandanı, Kudüs Menzil Müfettisi, 53. Tümen Komutanı, 22. Kolordu Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, 3. Kolordu Komutanı, Erzurum Kongresi Hey’et-i Temsîliye Üyesi, Aydın Kuvâ-yı Milliye Komutanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Izmir Mebusu (Rahatsızlıgını ileri sürerek Meclis’e katılmamıstır.) – I. Dönem Izmir Milletvekili – Güney Cephesi Komutanı, 1. Icra Vekilleri Heyeti Dâhiliye Umûru Vekili, 3. Icra Vekilleri Heyeti Müdâfaa-i Milliye Vekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Bekâr. Ölüm Tarihi: 02.10.1963

 

Reşit bey (İZMİR)İZMİR

Reşit Bey (183)

25.Dönem Izmir Milletvekili (25.04.1920 tarihli seçim tutanagı, 15.05.1920 tarihinde Büyük Millet Meclisinde okunarak kabul edilmis olmasına ragmen üye defterinde Meclise katıldıgı hakkında bir kayıt mevcut degildir. 22.08.1920’de Büyük Millet Meclisinde okunan Birader-i Asım imzalı telgra’a öldügü bildirilmiştir.) Ölüm Tarihi: 22.08.1920

 

Tahsin Bey (Hasan Tahsin UZER)İZMİR

Tahsin Bey (184) (Hasan Tahsin UZER)

Selanik – 1879, Ibrahim – Hatice – Mülkiye Terk – Mülki Idare Amiri – Pürsıçan ve Agmuz Nahiye Müdürü, Gevgiri, Florine Kesendire, Selanik Merkez Ilçesi Kaymakamı, Drama Sancagı Mutasarrıfı, Beyoglu Mutasarrıfı, Van, Erzurum, Suriye Valisi, Aydın Valisi, Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Izmir Mebusu (İngilizler tarafından tutuklanarak Malta adasına sürgüne gönderildi.) – I. Dönem Izmir Milletvekili – Fahri Suvari Teğmenligi Tevcih ve Altın Liyakat Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.12.1939 (185)

 

Yunus Nadi Bey (ABALIOĞLU)İZMİR

Yunus Nadi Bey (186) (ABALIOĞLU)

Kızıldere (187) – 1879, Halil – Ayse – Mekteb-i Sultânî, Hukuk Mektebi terk – Fransızca – Hukuk, Ekonomi, Gazetecilik – Malûmat, Ikdam, Diyarbakır, Ankara ve Manisa Tasbir-i Efkâr Gazetelerinde çalıstı, Selanik’te Rumeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Tasvir-i Efkâr Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Basyazarı, Yenigün Gazetesi sahibi, Yazar – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân II. ve III. Dönem Aydın, IV. Dönem Izmir Mebusu – I. Dönem Izmir Milletvekili – İktisat, İrşad, Kanûnî Esâsî Hariciye ve Hariciye Encümenleri Reisi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 28.06.1945

 

Fuat Bey (ÇARIM)İZMİT

Fuat Bey (ÇARIM)(188)

Halep – 1892, Çarım Rasit – Hohos Zeynep – Mülkiye Mektebi – Fransızca, Italyanca, Arapça – Diplomasi – Idare – İzmir Bornova Nahiye Müdürü, Karesi Sancagı Hukuk İşleri Müdürü, Gönen ve Adapazarı Kaymakamı, Kuvâ-yı Milliye Teskîlâtında görev yaptı – I. Dönem Izmit Milletvekili (Moskova ve Kazan Başşehbendirligine atanması nedeniyle istifa: 24.07.1922) – Kırmızı-YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Bekâr. Ölüm Tarihi: 09.04.1972

 

Hafız Abdullah Efendi (TEZEMİR)İZMİT

Hafız Abdullah Efendi (TEZEMİR)

Adapazarı – 1871, Emir Ali – Nefiye – Fatih Medresesi – Arapça, Farsça, Rusça – Müderris – Adapazarı Emniyet Bankası Müdürü, Serbest Ticaret – I. Dönem İzmit Milletvekili – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.11.1940

 

Halil İbrahim Efendi (GÜRSOY)İZMİT

Halil İbrahim Efendi (189) (GÜRSOY)

İznik – 1859, Ali – Ayse – Rüstiye – Belediye Baskanı ve Encümen Üyesi, Izmit Livası Genel Meclis Üyesi – Çiftçi, Serbest Ticaret – I. Dönem İzmit Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 19.07.1926

 

 

İZMİT

Hamdi Namık Bey (GÖR)

Delreibalâ – 1881, İbrahim – Fatma – Mülkiye Mektebi – Arnavutça, Bulgarca – Mülki Idare Amiri- Mürefte, Iskeçe ve Dimetoka Tahrirat Kâtibi, Nahiye Müdürü, Humus Sancagı, Dedeagaç, Sinop ve Mentese Tahrirat Müdürü, Menteşe Sultânîsi Farisi Öğretmenlği, Karesi Tahrirat Müdürü, Bab, Çesme ve Geyve Kaymakamı – I. Dönem İzmit Milletvekili- Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 19.02.1957

 

Sırrı bey (Hüseyin Sırrı BELLİOĞLU)İZMİT

Sırrı Bey (Hüseyin Sırrı BELLİOĞLU)

Kıbrıs/Lefkosa – 1876, Nuri – Ayse – Mülkiye Mektebi terk – Az düzey Fransız ca ve Rumca – Idare, Iktisat – Tüccar – Nâfıa Kâtibi, Kastamonu Belediyesi Sandık Emini, Belediye Baskâtibi, Zonguldak, Mudurnu, Düzce ve Adapazarı Kaymakamı, Amare, Kerbela ve Amasya Mutasarrıfı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem İzmit Mebusu – I. Dönem Izmit Milletvekili – Hariciye Encümeni Reisi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 28.09.1958

 

Tahir Bey (BARLAS)İZMİT

Tahir Bey (190) (BARLAS)

İstanbul – 1886, Ali – Refia – Mülkiye Mektebi Idadisi – Anamur Ilçesi Mal Müdür Vekili, Islahiye Mal Müdürü, Erzurum Defterdarlığı Tahsilat Müdürü, Tutak ve Bayburt Kaymakam Vekili, Erzurum Muhasebe Mümeyyizi, Pasinler, Hınıs, Malazgirt, Arapgir, Tasköprü, Pasinler ve Adapazarı Kaymakamı – I. Dönem İzmit Milletvekili (Bayazıt Mutasarrıflıgına atanması nedeniyle 27.12.1920’de Milletvekilliginden istifa etmis sayılmasına karar verildi.) – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.07.1953

 ***

171 Mazbata ve tutanaklarda “Hacı Ali”, İsim Defteri’nde Hacı Ali Sabri” olarak kayıtlara geçmiştir.

172 TBMM’nin; I. döneminde “Haydar Lütfi”, VIII. Döneminde ise “Haydar Arslan” olarak kayıtlara geçmiştir. Mazbatası; I. Dönem “Ali Haydar” adına düzenlenmiş, aynı dönem tutanaklarına “Ali Haydar” olarak da geçtiği görülmüştür.

173 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 30.04.1963 tarihinde vefat ettiği görünmektedir. Ancak, özlük dosyasında bulunan –İçel Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş– vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 20.04.1963’te vefat ettiği görüldüğünden, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun da aynı tarihi kullandığı belirlendiğinden, burada geçen tarih esas alınmıştır.

174 TBMM’nin; I. ve II. Dönemlerinde “Adnan”, VIII. Döneminde ise “Adnan Adıvar” olarak kayıtlara geçmiştir. Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde adı ve soyadını “Abdülhak Adnan Adıvar” olarak beyan ettiği görülmüş, esi Halide (Edip) Adıvar’ın nüfus kaydına düşülen evlilik vukuatında ise “Abdullah Adnan” olarak isminin geçtiği belirlenmiş, ancak MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır.

175 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde, Doğum yeri olarak “Bursa” görünmektedir.

176 TBMM’nin; I. ve II. Dönemlerinde “Ahmet Muhtar”, IV. Döneminde ise “Muhtar” olarak kayıtlara geçmiştir.

177 Doğum yeri, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “İstanbul” olarak görünmekle birlikte, özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan kayıtlarda, kendisinin “Çanakkale” olarak beyanda bulunduğu belirlenmiş ve beyanı esas alınmıştır.

178 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Bebek” soyadını taşıdığı görülmüştür.

179 Tutanak kayıtlarında “Numan” Bey olarak da geçmektedir.

180 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır. Albümün ilk baskısında kullanılan fotoğraf, TBMM Arşivinde bulunan I. Dönem Fotoğraf Albümünden alınmış ise de, fotoğrafın Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân 4. Dönem İstanbul Mebusu Prof. Ahmet Selâhattin Bey’e ait olduğu belirlenmiş, bu nedenle fotoğraf ikinci baskıdan çıkarılmıştır.

181 MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamış, ancak esi ve çocuklarının nüfus kaydına ulaşılabilmiştir. Ailesinin “Bilgen” soyadını aldığı görülmüştür.

182 TBMM’nin; I. ve II. Dönemlerinde “Refet Pasa”, V.-VIII. Dönemlerinde ise “Refet Bele” olarak kayıtlara geçmiştir.

183 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

184 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Tahsin”, V. Döneminde ise “Tahsin Uzer” olarak kayıtlara geçmiştir.

185 Cumhuriyet Gazetesi’nin 4 Aralık 1939 tarihli nüshasında yayınlanan habere göre, 3 Aralık 1939 tarihinde vefat ettiği belirlenmiş, TBMM kayıtları ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgelerde de aynı tarihin geçtiği göz önüne alınarak, bu tarih esas alınmıştır. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 05.12.1939 tarihinde vefat ettiği görünmektedir.

186 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin ve esinin “Abalıoğlu” soyadını taşıdığı, çocuklarının ise “Nadi” soyadını aldıkları görülmüştür.

187 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde, Doğum yeri olarak “Fethiye” görünmektedir.

188 Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında, kendisine ait vukuatlı nüfus kayıt örneği ile nüfus cüzdan örneği bulunmasına karsın, MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır. Soyadının, vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “Çarım”, nüfus cüzdanı örneğinde ise “Carım” olarak geçtiği görülmüş, burada vukuatlı nüfus kayıt örneği esas alınmıştır.

189 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Gürsoy” soyadını taşıdığı görülmüştür.

190 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde – İstanbul/Üsküdar Nüfus Kütüğü-kendisinin, esinin ve çocuğunun üzerinde soyadı görünmediği, ancak, Kars Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 05.07.1991 tarihli vukuat nüfus kayıt örneğinde – kapalı kayıt – ailenin “ Barlas” soyadını taşıdığı görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 + 2 =