Cumhuriyetin ilk vekilleri – A

Cumhuriyetin ilk vekilleri – A

1. YASAMA DÖNEMI / 1920 – 1923

(Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Ayıntap (Gaziantep))

Abdullah Faik efendi (Abdullah Çopuroğlu)ADANA

Abdullah Faik Efendi (1)(Abdullah Çopuroglu)

Abdullah Faik Efendi (Abdullah Çopuroğlu) Aşağıyirikler – 1857, İbrahim – Zeynep – Karaisalı Rüştiyesi ve Kayseri Medresesi – Arapça – Müderris – Karaisalı Mahkemesi Üyesi ve Naib Vekili, Karaisalı Müftüsü, Adana Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. ve II. Dönem Adana Mebusu – I. Dönem Adana Milletvekili – Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.07.1939

dr eşref bey (akman)ADANA

Dr. Eşref Bey (AKMAN)

Yanya-Libohova/Yunanistan (2) – 1862, Süleyman Hilmi – Bedriye – İstanbul Mektep-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane – Fransızca, Rumca, Arnavutça, Slavca – Tabip – Hariciye Uzmanı Operatör Tabip, Kosova İştip İlçesi Belediye Tabibi, Üsküp Belediye Tabîbi, Adana Il Sağlık Müfettişi ve Sıhhiye Müdürü, Adana Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – I. Dönem Adana Milletvekili – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 02.03.1938

İbrahim Bey AdanaADANA

İBRAHİM BEY (3)

Gazeteci – Teceddüt haftalık siyasi gazetesi ve Çıngırak karikatürlü mizah gazetesi yayımcısı, Belediye Meclisi Azası, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kilikya Merkez Heyeti Azası – I. Dönem Adana Milletvekili (Cepheyi tercih etmiş, Meclis’e gelmeden istifa etmiştir.)

 

Mehmeh hamdi Efendi (Mehmet İzgi)ADANA

Mehmet Hamdi Efendi (4) (Mehmet IZGI)

Rumkuş Köyü – 1878, Hacı Hüseyin – Ümmügülsüm – Konya Karatay Medresesi – Arapça, Farsça – Fıkıh – Serbest Ticaret, Çiftçi, Fahri İmam-Hatip ve Müftü Yardımcısı, İl Genel Meclisi ve Mahkeme Azası – I. Dönem Adana Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.01.1959

 

Tevfik Bey (Adana)ADANA

Tevfik Bey (5) TEVFİK GÜLEKLİ

Adana Vilâyeti Daimî Encümen Azası ve Adana Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Yürütme Kurulu Azası – I. Dönem Adana Milletvekili (Meclise gelmeden istifa etmiştir.)

 

Zamir Bey (Damar ARIKOĞLU)ADANA

Zamir Bey (6)(7) (Damar ARIKOGLU)

Zamir Bey (Damar ARIKOĞLU) Adana – 1887 – Süleyman – Elif – Husûsi – Almanca – Ticaret ve Ziraat – İttihâd ve Terakkî, Donanma, Fukara Perver Cemiyetleri Azası, Maârif İlk Tedrisat İdâre Heyeti Azası, Ziraat Odası Azası, İttihâd ve Terakkî Cemiyeti Merkez Heyeti Azası, Adana Vilâyeti Umûmî Meclis Azası, Şehit Ailelerine Yardım Cemiyeti Kurucusu, Kilikya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti İdare Heyeti Azası – I., II., III. ve IV. Dönem Adana, V., VI. ve VII. Dönem Seyhan Milletvekili – I. Dönem İktisat Encümeni Reisi, III. Dönem Ziraat Encümeni Reisi – Müdâfaa-i Hukuk Grubu Üyesi – Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.04.1969

Zekai Bey (Aziz Zekai Apaydın)ADANA

Zekâi Bey (8) (9) (Aziz Zekâi APAYDIN)

Bosna/Graveşka Köyü – 1877, Hacı Salih – Şefika – Mekteb-i Mülkiye – Fransızca, Rusça – İktisat, İdare ve Diplomasi – İzmir Vilâyeti Maiyet Memuru, Aydın Mektebi İdadisi Müdürü, Karacasu Kaymakam Vekili, Volçetrin, Planga, Uşak, Eskişehir ve Beykoz Kaymakamı, İçel, Mersin, Kayseri ve Eskişehir Mutasarrıfı – I. Dönem Adana, II. Dönem Aydın (İstifa: 18.10.1924’te Londra Elçiliğine atanması nedeniyle.), III., IV. ve V. Dönem (Moskova Sefaratine atanması nedeni ile İstifa: 28.06.1935) Diyarbekir (Diyarbakır) Milletvekili – Eskişehir İstiklâl Mahkemesi Üyesi, Londra Konferansı TBMM Hükümeti Murahhassı, Suriye ile Gümrük Muâhedesi akdine memur Murahhasa Heyeti Reisi, 1. ve 2. Lozan Konferansları Murahhasa Heyeti Müşaviri – II. Dönem Hariciye Encümeni Başkanı, 2. Hükümet Ziraat, 6. Hükümet Nâfıa, 6. ve 7. Hükümet Millî Müdâfaa Vekili, Londra Elçisi, Moskova Büyükelçisi, V. Dönem Arzuhal Encümeni Reisi – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.04.1947

Ali Bey (Ali Rıza Topçu)AMASYA

Ali Bey (Ali Rıza TOPÇU)

Amasya – 1868, Halil – Leyla – Amasya Rüştiyesi – Arapça, Farsça – Ziraatçı – Çiftçi, Husûsî Muhasebe Müdürü, Meclis Umûmî Vilâyet Azası, Amasya Belediye Reisi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucu Azası – I. Dönem Amasya Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 02.03.1935

 

Ali Rıza Efendi (ÖZDARENDE)AMASYA

Ali Rıza Efendi (ÖZDARENDE)

Gümüşhacıköy – 1876, Mustafa Tevfik – Şerife – Gümüşhacıköy Rüştiyesi, Amasya Sultan Bayazıt Veli Medresesi – Arapça, Farsça – İlmiye – Müderris, Müftü – Kaymakam Vekili, Sivas Vilâyeti Meclis-i Umûmîsi Amasya Azası, Gümüşhacıköy Müftüsü – I. ve II. Dönem Amasya Milletvekili – I. Dönem Şer’iye ve Evkâf Encümeni Reisi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.03.1952

dr asım bey (sirel)AMASYA

Dr. Asım Bey (SIREL)

Merzifon – 1876, Yunus – Şerife – İstanbul Askerî Tıbbiye Mektebi – Fransızca – Emrazı Dâhiliye Uzmanı – Tabip Kolağası – Gülhane Hastanesi’nde İhtisas, Dersim 76. Alay 1. Taburu, Samsun Kale, Erzincan 32. Topçu Alayı, 3. Ordu Sıhhiye Müfettişliği ve Trabzon Askerî Hastanesi Tabîbi, Ankara 5. Kolordu Tabipliğinden istifa, İhtiyat Subayı olarak Depo Taburları Tabîbi, 32. Fırka Sıhhiye Bölüğü, Ünye ve Sivas Askerî Hastaneleri Baştabîbi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân III. Dönem Amasya Mebusu – I. Dönem Amasya, III., IV. ve V. Dönem Samsun Milletvekili – I. Dönem Sıhhiye ve Muâvenet-i İçtimâiye Encümeni Reisi – Bekâr, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 11.05.1943

Bekir Sami Bey (Bekir KUNDUK)AMASYA

Bekir Sami Bey(10) (Bekir KUNDUK)

Çerkezistan (11) – 1864, Musa – Kevser – Mekteb-i Sultânî, Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi – Fransızca, Farsça, Az düzey Ingilizce ve Italyanca – Idare ve Diplomasi – Trablusgarp Mektupçusu, Cebeligarbi ve Halep Valisi, Millî Ahrâr Fırkası Kurucu Üyesi, Doğu Anadolu, Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Hey’et-i Temsîliye Üyesi, Sivas Kongresi Delegesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Amasya Mebusu – I. Dönem Amasya Milletvekili – Muvakkat Icra Encümeni Azası, I. ve 2. Icra Vekilleri Heyeti Hariciye Vekili – Hariciye Encümeni Reisi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 16.01.1933

Hamdi Bey (Ahmet Hamdi APAYDIN)AMASYA

Hamdi Bey (12) (Ahmet Hamdi APAYDIN)

Erzurum – 1862, Hasan – Meryem – Amasya Rüştiyesi – Arapça, Farsça – Askerlik, Süvari Teğmeni – Amasya Tahrirat Kalemi Kâtibi, 4. Ordu 23. Süvari Alayı ve 6. Ordu 30. Süvari Alayı Bölük Takım Subayı, Padişahın Sultansuyu Çiftliği Kâtibi, Amasya Sancağı Sağlık Encümeni Fahri Üyesi, Padişah Çiftlikleri Genel Muhasebe Memuru, Şefkat-i İslamiye Cemiyeti ve Amasya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucu Üyesi – I. Dönem Amasya Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 28.10.1936

Mehmet Ragıp Bey (TOPALA)AMASYA

Mehmet Ragıb Bey (TOPALA)

Amasya – 1876, Muhittin – Fatma – Amasya Rüştiyesi ve Medrese – Arapça, Farsça – Amasya Bidâyet Mahkemesi Mukavelât Muharrirliği Kâtibi, Mukavelât Muharriri Vekili, Osmancık ve Mecitözü İlçeleri Bidâyet Mahkemesi 2. Kâtibi, Amasya Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Başkâtibi, Üye Yardımcısı ve Üyesi – I. Dönem Amasya Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 09.12.1958

Ömer Lütfi Bey (YASAN)AMASYA

Ömer Lütfi Bey (YASAN)

Merzifon – 1879, Salih-Emine – Harbiye – Fransızca – Askerlik, Erkân-ı Harp Miralayı – Kuleli Askerî İdadisi ve Tıbbiye İdadisi Ders Nazırı, Erzurum III. Ordu Menzil Müfettişi, Yıldırım Orduları Grubu İdare Başkanı, Harp Kömür Şubesi Müdürü – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Amasya Mebusu – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsânı İdâre Memuru – I. Dönem Amasya Milletvekili – Milli Müdâfaa Vekâleti Askerî Levâzım Umûmîye Reisi, Nâfıa Encümeni Reisi – Yerli ve Yabancı birçok savaş madalyası sahibi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.03.1956

Ahmet Rüstem BeyANKARA

Ahmet Rüstem Bey (13)

Midilli – 1863, Sadettin Nihat Paşa – Avusturya Lemberg Siyasal Bilgiler Okulu – Fransızca, İngilizce, Lehçe, Almanca, Arapça, Farsça – Bulgaristan Komiserliği Fransızca Kâtibi, Çeşitli Elçiliklerde Kâtip, Başkâtip ve Müsteşarlık, Washington Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Karadağ (Çetine) Elçisi, Washington Sefiri, Sivas Kongresi Hey’et-i Temsîliye Danışman Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Ankara Mebusu – I. Dönem Ankara Milletvekili (İstifa: 08.09.1920) Ölüm Tarihi: 1935

Hacı ATıf Efendi (TAŞPINAR)ANKARA

Hacı Atıf Efendi (TAŞPINAR)

Ankara – 1858, Mehmet – Ayşe – Ankara Rüştiyesi, Medrese – Arapça – Müderris – Medrese’de Müderrislik, Şer’iye Mahkemesi Hâkimi, İstinaf Mahkemesi Üyesi, İl Genel Meclis Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Ankara Mebusu – I. Dönem Ankara Milletvekili (Ankara Müftülüğüne atanması nedeniyle İstifa: 29.03.1923) – Şer’iye ve Evkâf Encümeni Reisi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.09.1926

Hilmi Bey (Mustafa Hilmi ÇAYIRLIOĞLU)ANKARA

Hilmi Bey (Mustafa Hilmi ÇAYIRLIOĞLU)

Beypazarı – 1867, Mustafa – Fatma – Husûsî – Çiftçi ve Tüccar – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân III. ve IV. Dönem Ankara Mebusu – I. ve II. Dönem Ankara Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.04.1929

 

Mustafa Kemal Paşa (ATATÜRK)ANKARA

Gazi Mustafa Kemal Paşa (ATATÜRK)

Selanik – 1881, Ali Rıza Bey – Zübeyde Hanım – Harbiye, Erkân-ı Harbiye – Fransızca – Askerlik, Mareşal – Vilâyeti Şarkiye Müdâfaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şube Başkanı, Erzurum ve Sivas Kongreleri Başkanı, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı – Cumhuriyet Halk Partisi (Halk Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkası) Kurucu Üyesi ve Genel Başkanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Erzurum Mebusu (Rahatsızlığını ileri sürerek Meclis’e katılmadı ve 23.02.1920 tarihi itibariyle izinli sayıldı.) – I., II., III., IV. ve V. Dönem Ankara Milletvekili – Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Grubu Kurucusu ve Başkanı, Büyük Millet Meclisi Reisi, Muvakkat ve 1. İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Başkumandan – II. Dönem TBMM Başkanı – Cumhurbaşkanı – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası ile Gazi ve Mareşallik unvanlarının sahibi – Bekâr. Ölüm Tarihi: 10.11.1938

Ali Fuat Paşa (CEBESOY)ANKARA

Ali Fuat Paşa (CEBESOY)

İstanbul – 1882, İsmail Fazıl – Hatice Zekiye – Harbiye ve Erkân-ı Harbiye – Fransızca, Almanca – Askerlik ve Diplomasi, Mirliva – Mevki Komutanı, 3. Süvari Tümeni Kurmayı, Roma Sefareti Ataşemiliteri, Yanya Kolordusu Erkân-ı Harp Reisi, 8. Kolordu Erkân-ı Harp Reisi, 23., 25., 14. ve 5. Fırka ve 20. Kolordu Komutanı, 2. Ordu Müfettişi Vekili, Batı Anadolu Kuvâ-yı Milliye Başkomutanı – Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kurucusu – I. ve II. Dönem Ankara, IV. Dönem (Ara Seçim) (Batı Cephesi Komutanı, Moskova Büyükelçisi, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Grubu Başkanı), V., VI., VII. ve VIII. Dönem Konya, IX. Dönem Eskişehir, X. ve XI. Dönem İstanbul Milletvekili – I. Dönem Büyük Millet Meclisi Reis Vekili, VIII. Dönem TBMM Başkanı – II. Dönem 2. Ordu Müfettişi – VIII. ve IX. Dönem Milli Savunma Komisyonu Başkanı – 12. ve 13. Hükümet Nâfıa, 14. Hükümet Münâkalât Vekili – Birçok savaş madalyası ile Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Bekâr. Ölüm Tarihi: 10.01.1968

Ömer Mümtaz Bey (TANBİ)ANKARA

Ömer Mümtaz Bey (TANBİ)

Kafkasya – 1859, İsmail – Zehra – Ankara Rüştiyesi – Polislik, Mülki İdare Amiri – Ankara Vilâyeti İki. Komiseri ve Başkomiseri, Mamuratü’l-Azîz (Elaziz) ve İstanbul Samatya Başkomiseri, Konya Polis Müdürü, İstanbul Polis Meclisi Başkanı, Kütahya, Yozgat ve Lazistan Mutasarrıfı. Sivas Kongresi Ankara Delegesi, Hey’et-i Temsîliye Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân III. ve IV. Dönem Ankara Mebusu – I. ve II. Dönem Ankara Milletvekili – Bekâr, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.02.1925

Şakir Bey (KINACI)ANKARA

Şakir Bey (KINACI)

Ankara – 1875, Hacı Abdülkerim – Kamile – Rüştiye – Tüccar – Serbest Ticaret, Ankara Ticaret Odası Üyesi ve Başkanı, Ankara Belediye Meclisi Azası, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Azası, Türkiye İş Bankası Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi – I., II., III., IV., V. ve VI. Dönem Ankara Milletvekili – Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.05.1940

 

Şemsettin Efendi (BAYRAMOĞLU)ANKARA

Şemsettin Efendi (BAYRAMOĞLU)

Ankara – 1884, Mehmet Tayip – İffet – Medrese – Ankara Vilâyeti Daimî Encümen Üyesi, Hacı Bayram-ı Veli Postnişini, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – I. Dönem Ankara Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 25.01.1945

 

Mustafa Bey (EBRİŞİMOĞLU)ANTALYA

Mustafa Bey (EBRİŞİMOĞLU)

Antalya – 1875, Yusuf – Fatma – Rüştiye – Antalya Liva İdare Heyeti Kâtibi ve Başkâtibi, İdare Azası, Daimî Encümen Azası, Antalya Belediye Başkanı, Antalya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu ve Başkanı – I. Dönem Antalya Milletvekili – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 11.06.1944

 

Rasih Efendi (Mehmet Rasih Kaplan)ANTALYA

Rasih Efendi (Mehmet Rasih KAPLAN)

Fakılar – 1883, Mehmet Tahir – Tevhide – Konya Ziyaiye ve İrfaniye Medreseleri, Mısır Camiü’l-Ezher ve Kahire Dâru’l-Fünûn Edebiyat ve İçtimâiyyât Medreseleri – Arapça – İçtimâiyyât ve Hukuk – Konya İl Genel Meclisi Antalya Üyesi, Akseki Maârif Encümeni Başkanı, Antalya Liva Daimî Encümen Üyesi – I., II. III., IV., V., VI. ve VIII. Dönem Antalya, VII. Dönem Maraş Milletvekili – Eskişehir İstiklâl Mahkemesi Üyesi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 13.11.1952

Halil İbrahim Bey (ÖZKAYA)ANTALYA

Halil İbrahim Bey (ÖZKAYA)

Antalya – 1892, Mehmet – Nimet – Dâru’l-Fünûn Hukuk Şubesi – Fransızca – Hukuk ve İktisat – Çanakkale Savaşı ve Kafkas Harekâtı Subayı, Dava Vekili, Antalya Dâru’l-Muallimîni (Erkek Öğretmen Okulu) Tarih-Coğrafya Öğretmeni, Antalya İhtiyat Zabitan ve Münevveran Cemiyeti Reisi, Antalya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi, Muhtelif Tahkik Komisyonları Azalığı, El-Cezire Cephesi İstiklâl Mahkemesi Müddeî-i Umûmîsi (Savcısı) – I. Dönem Antal ya Milletvekili – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.01.1972

Ali Vefa Bey (SEYHANLI)ANTALYA

Ali Vefa Bey (SEYHANLI)

Kıbrıs/Magosa – 1873, Mehmet Naim – Meliha – Mülkiye Mektebi – Az düzey Fransızca, Arapça ve Rumca – Suşehri, Mecitözü, İslahiye, Çerkeş, Maan, Salt, Menemen, Finike ve Korkuteli Kaymakamı – I. Dönem Antalya Milletvekili – Evli. Ölüm Tarihi: 21.09.1953

 

Hasan Tahsin Bey (Hasan SÜRENKÖK)ANTALYA

Hasan Tahsin Bey (Hasan SÜRENKÖK)

Antalya – 1869, Cafer Ali – Ayşe – Antalya Rüştiyesi – Az düzey Arapça – Aksaray, Akseki, Burdur ve Erzurum Merkezleri Posta ve Telgraf Müdürü, Erzurum Posta ve Telgraf Başmüdür Vekili, Memuriyet Sicil Müdürlüğü Muamelât Şubesi Kâtibi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – I. Dönem Antalya Milletvekili – Posta ve Telgraf Encümeni Reisi – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.09.1930

Hamdullah Suphi Bey (TANRIÖVER)ANTALYA

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER

İSTANBUL – 1886, Abdullatif Suphi – Galatasaray Lisesi – Fransızca – Eğitim ve Diplomasi – Darülfünun Müderrisi, Bükreş Büyükelçisi – Os.M.M. 4 üncü Dönem Antalya – I inci Dönem Antalya, II, III, VIII ve X uncu Dönem İstanbul, VII nci Dönem İçel, IX uncu Dönem Manisa Milletvekili – Muvakkat İcra Encümeni Maarif Vekili – Evli, 2 Çocuk. Vefatı: 11.06.1966

Hilmi Bey (Ardahan)ARDAHAN

Hilmi Bey

Artvin – 1885, Mustafa – Harbiye – Askerlik – Emekli Yüzbaşı, Serbest Ticaret, İttihâd ve Terakkî Cemiyeti Merkezi Umûmî Azası – I. Dönem Ardahan Milletvekili. Ölüm Tarihi: 27.08.1926

 

Osman Server Bey (Server AHİSKAATABEKOĞULLARI)ARDAHAN

OSMAN SERVER AHISKAATABEKOĞULLARI

Gürcistan/Ahıska – 1886, Feyzullah – Zeynep – Almanya Freiburg Yüksek Maden Mühendis Mektebi, Breslau Yüksek Ziraat Mektebi ve Petersburg Hukuk Fakültesi – Rusça, Almanca, Fransızca, Az düzey Ingilizce – Hukuk Doktoru, Maden ve Ziraat Mühendisi (Isgal güçlerine karsı milis kuvvetlerinde yer aldı.) – I. Dönem Ardahan Milletvekili – Bekâr. Ölüm Tarihi: 13.12.1962

Cami Bey (Abdülkadir Cami Baykurt)AYDIN

Cami Bey (Abdülkâdir Cami BAYKURT)

İstanbul – 1877, Hacı Mehmet Münir – Ayşe – Harbiye – Askerlik – Vali Yaveri, İhtiyat Kolağası, Yazar – Millî Meşrutiyet Fırkası Kurucusu, Sulh ve Selamet Millî Ahrâr Fırkaları Kurucu Üyesi, Millî Ahrâr Fırkası Genel Sekreteri, Felah-ı Vatan Grubu Başkanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. ve II. Dönem Fizan, IV. Dönem Aydın Mebusu – I. Dönem Aydın Milletvekili (Divân-ı Riyâset kararı ile 21.10.1922’de Genel Kurul’da görüşülerek istifa etmiş sayılmasına karar verildi.) – Muvakkat İcra Vekilleri Heyeti Üyesi, 1. İcra Vekilleri Heyeti Dâhiliye Umûru Vekili – Ankara Hükümeti Roma Temsilcisi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 04.11.1949

Emin efendi (erkut)AYDIN

Emin Efendi (ERKUT)

Bozdoğan – 1873, Abdullah – Zeliha – Bozdoğan Rüştiyesi, İstanbul Fatih Medresesi – Arapça, Farsça – Dere Camii Medresesi Müderrisi, Bozdoğan Müftüsü – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Aydın Mebusu – I. Dönem Aydın Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.12.1929

 

dr mazhar bey (germen)AYDIN

Dr. Mazhar Bey (GERMEN)

Aydın – 1884, Hacı Mehmet Emin – Nihat – İstanbul Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane – Fransızca – Tabip – Sağlık Müfettişi – Balıkesir Livası, Fırat Nahiyesi Tabibi, Soma Belediye Tabibi, Soma Redif Taburu Tabibi, Gelibolu Muharebesi Mevki Hudut Taburları Tabibi, 11. Fırka Topçu Alayı ve 1. Ordu Menzili Nokta Tabibi, 5. Ordu Menzil Baştabip Muavini, Sıhhiye Dairesi Müfettişi, Uzunköprü ve Karapınar Nokta Tabibi, Menzil, Nakil, Mecruhiye (Yaralı) Katarları ile Efradı Sıhhiye Deposu Baştabibi, Eskişehir Askerî Hastanesi Baştabîbi, Aydın Kuvâ-yı Milliye Teşkîlâtı Kurucusu – I., II., III., IV., V., VI., VII. ve VIII. Dönem Aydın Milletvekili – II. Dönem Divân-ı Muhasebât Encümeni Başkanı – VI. Dönem TBMM Başkanvekili – IV. Dönem Parlamentolar Türk Grubu Kurucu Üyesi – 3. Hükümet Sıhhiye ve İçtimâ-î Muâvenet Vekili – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.11.1967

Esat efendi (Mehmet esat ileri)AYDIN

MEHMED ESAD İLERİ

Esat Efendi (Mehmet Esat İLERİ), Yunanistan/Gümülcine – 1882, Mehmet Hilmi – Penbe – Medrese – İdadi ve Medrese Öğretmeni, Vaiz, Batı Trakya Derneği Kurucusu, Aydın Sultânîsi Ulumu Diniye Öğretmeni ve Millî Ordu Fahri Müftüsü – I. Dönem Aydın ve II. Dönem Menteşe Milletvekili – II. Dönem İrşat Encümeni Reisi – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 15.04.1957

Tahsin bey (Hasan tahsin SAN)AYDIN

HASAN TAHSİN SAN

Tahsin Bey (Hasan Tahsin SAN), Selanik/Katru – 1865, Ali – Fitnat – Rüştiye – Rumca – İdare – Mahkeme Başkâtibi, Mukavelât Muharriri (Noterlik), Polis Komiseri, Götüryü, Mihaıl, Bozdoğan, Nif, Kuşadası, Urfa, Bulanık ve Çal Kazaları Kaymakamı – I., II., III., IV. ve V. Dönem Aydın Milletvekili – III. Dönem Divân-ı Muhasebât Encümeni Reisi – Evli. Ölüm Tarihi: 21.11.1951

Cumhuriyetin ilk vekilleriAYDIN

SADIK ÜNVER

Sadık Bey (SULTANOĞLU) Nazilli – 1874, Halil – Fatma – İlkokul – Ticaret – İl Genel Meclis Üyesi, Nazilli Belediye Başkanı – I. Dönem Aydın Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.12.1920

 

Ahmet Şükrü efendi (Ahmet Yavuzyılmaz)AYDIN

AHMET ŞÜKRÜ YAVUZ YILMAZ

 Ahmet Şükrü Efendi (Ahmet YAVUZYILMAZ) Sarayköy – 1865, Salih – Dudu – Şehzade Medresesi – Arapça – Selanik-Karaferye Vaizi, Saray köy Müftüsü, Sarayköy Belediye Reisi, Liva İdare Heyeti Üyesi, Alaşehir Kongre Üyesi – I. Dönem Aydın Milletvekili (Sarayköy Müftülüğünü tercih etmesi nedeniyle İstifa: 22.11.1920) – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 15.01.1935

Abdurrahman Lami Efendi (ersoy)AYINTAB (GAZİANTEP)

Abdurrahman Lami Efendi (ERSOY)

Kilis – 1875, Tavhir – Hafıza – Medrese – Arapça, Fars ça – Kilis Ser’iye Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Ergani, Maras, İstanbul Kartal ve Trablussam Evkâf Memuru, Halep Evkâf Muhasebe Baskâtibi, Antep Evkâf Memuru, Antep Sultânîsi Ögretmeni – I. Dönem Ayıntab (Gaziayıntab-Gaziantep) Milletvekili – Evli. Ölüm Tarihi: 09.07.1930 (32)

 

Ali cenani bey (Mehmet Ali Cenani)AYINTAB (GAZİANTEP)

Ali Cenani Bey (Mehmet Ali CENANİ)

İstanbul (33)- 1872, Rasim – Hadice – Askerî Rüstiye, Antep Amerikan Koleji – Fransız ca, Arapça, Farsça – Tarım ve Çiftçilik – Ittihâd ve Terakkî Fırkası Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. ve II. Dönem Halep, III. ve IV. Dönem Antep Mebusu (Ingilizler tarafından tutuklanarak Malta Adasına sürgüne gönderildi, 1 yıl esir kaldı.) – I. Dönem Ayıntab (Gaziayıntab-Gaziantep) Milletvekili – Muvâzene-i Maliye Encümeni Reisi, Müdâfaa-i Hukuk Grubu Yönetim Kurulu 2. Başkan Vekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.12.1934 (34)

Hafız şahin efendi (Hafız mehmet şahin)AYINTAB (GAZİANTEP)

Hafız Şahin Efendi (35) (Hafız Memet ŞAHİN)

Gaziantep – 1877, Memik – Ayse – Antep Numune Rüstiyesi ve Nikay ip Medresesi – Nikayip Medresesi Müderrisi, Ayıntab (Gaziayıntab- Gaziantep) Eytam Müdürü, Milli Mücadelede Antep savunmasında görev aldı – I. Dönem Ayıntab (Gaziayıntab-Gaziantep) Milletvekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 13.07.1959

Kılıç Ali Bey (ALİ KILIÇ)AYINTAB (GAZİANTEP)

Kılıç Ali Bey (36) (Ali KILIÇ)

İstanbul – 1890 (37), Tevfik – Demsaz – İstanbul Gedikli Küçük Zabit Mektebi – Askerlik – I. Dünya Savasında 1. Ordu 1. Alayı Subayı, Çanakkale Muharebeleri Gazisi, Kafkas Islam Ordusu Komutanı Yaver i, Maras ve Antep Havalisi Kuvâ-yı Milliye Komutanı – I. Dönem Ayıntab (Gaziayıntab-Gaziantep) Milletvekili – Fırka Kumandanı Yetkisiyle Yozgat Livası Sıkıyönetim Amiri, Ankara İstiklal Mahkemes i Üyesi, Milis Miralayı – Kırmızı -YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 14.07.1971

Ragıp bey (YOĞUN)AYINTAB (GAZİANTEP)

Ragıp Bey (YOĞUN)

İstanbul – 1878 (38), Hüseyin Hakkı – Fatma – Mekke Ibtidai Mektebi ve Rüstiyesi, İstanbul Mektebi Irfan ve Mensei Küttab-ı Askerî – Arapça – Hicaz Vilâyeti Mektupçuluk Kalemi Kâtibi, Ittihâd ve Terakkî Fıkrası Hicaz Sorumlu Kâtibi, Il Idare Meclisi Başkâtip Yardımcısı, Maârif Dairesi Hesap ve Tahrirat Kâtibi, Il Evrak Müdürü, Emir Hüseyin’in Divân Kâtibi, Suriye Vilâyeti Evrak ve Ihsâiyyat Müdürü, Hicaz Demir Yolları iase ve Kooperatif Şirketi Başkâtibi, Havran Sancağı ve Antep Tahrirat Müdürü, Rumkale (Halfeti ) Kaymakamı – I. Dönem Ayıntab (Gaziayıntab-Gaziantep) Milletvekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 04.08.1955

Yasin bey (mehmet yasin sani KUTLUĞ)AYINTAB (GAZİANTEP)

Yasin Bey (Mehmet Yasin Sani KUTLUĞ)

Halfeti – 1889, Abdullah Nafi – Hadice – Rüstiye – Çiftçi, I. Dünya Savasında er olarak görev yaptı, Milli Mücadelede Birecik ve Akçakoyunlu Harekâtına katıldı. – I. Dönem Ayıntab (Gaziayıntab- Gaziantep) Milletvekili – Maraş, Antep ve Urfa savunmasında görev yaptı, El Cezire İstiklal Mahkemesi Üyesi – Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.11.1973

***

1 Özgeçmişi, İsim Defteri ve tutanaklarda “Abdullah Faik” Mazbata’da ise “Abdullah” olarak kayıtlara geçmiştir.

2 Doğum yeri, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “Ürgüp”, Özgeçmiş beyanında ise “Yanya/Libohova” olarak geçmektedir. Aynı vukuatlı nüfus kayıt örneğinde oğlu Kemal Akman’ın Doğum yerinin “Üsküp” olarak geçtiği görüldüğünden, burada Özgeçmiş beyanı esas alınmıştır.

3 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır.

4 İsim Defteri ve tutanaklarda “Mehmet Hamdi”, Mazbata’da “Mehmet” olarak kayıtlara geçmiştir. TBMM’ye gönderdiği, 24.10.1947 tarihli özgeçmişinde ise “Muhammed Hamdi IZGI” olarak ismini beyan ettiği görülmüştür.

5 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır.

6 TBMM’nin; I.-III. Dönemlerinde “Zamir”, IV. Döneminde “Arukoğlu Damar”, V.-VIII. Dönemlerinde ise “Damar Arıkoğlu” olarak kayıtlara geçmiştir.

7 Doğum tarihi, Özgeçmiş beyanında; Aslı:1889/ Tashih:1883, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında; 1889, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ise; 1887’dir.

8 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Zekâi”, V. Döneminde ise “Zekâi Apaydın” olarak kayıtlara geçmiştir.

9 Doğum yeri, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “Aydın”, Özgeçmiş beyanında ise “Bosna” olarak geçmektedir. Burada Özgeçmiş beyanı esas alınmıştır.

10 Soyadı, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “Kunduk”, Tokat Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 11.08.1955 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ise “Kunduh” olarak görülmektedir.

11 Doğum yeri, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “Çerkezistan”, TBMM Özlük dosyasında Kafkasya ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında Osetya/Kafkasya olarak geçmektedir.

12 Mazbatası “Ahmet Hamdi” adına düzenlenmiş, İsim Defteri ve tutanaklarda “Hamdi” olarak kayıtlara geçmiştir.

13 TBMM İsim Defteri’ne “Rüstem”, tutanak kayıtlarına “Rüstem” ve “Ahmet Rüstem” olarak geçmiştir. MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır.

14 Özlük dosyası ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgelerdeki Doğum tarihi esas alınmıştır. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, Doğum tarihi 1881 olarak geçmektedir.

15 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Taşpınar” soyadını taşıdığı görülmüştür.

16 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Beynam” soyadını taşıdığı görülmüştür.

17 Doğum yeri, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “Beynel”, Özgeçmiş beyanında ise “Ankara/Bala/Beynam köyü” olarak geçmektedir. Burada Özgeçmiş beyanı esas alınmıştır.

18 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Çayırlıoğlu” soyadını taşıdığı görülmüştür.

19 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde -kapalı kayıt- kendisinin soyadı almadığı, kızının evlilik soyadı

olan “Akkerman” soyadını taşıdığı, erkek kardeşinin ise ayrıca çıkarılan nüfus kaydında “Tanbi” soyadını aldığı görülmüştür.

20 Doğum yeri, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “Ankara”, Özgeçmişi ve Türk Parlamento Tarihi

Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgelerde “Kafkasya” olarak geçmektedir. Burada, Özgeçmiş beyanı esas alınmıştır.

21 TBMM’nin bütün kayıtlarında “Hasan Tahsin” olarak geçmiştir. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, adının “Hasan” olarak geçtiği, soyadı almadığı, ailesinin “Sürenkök” soyadını taşıdığı görülmüştür.

22 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisi, esi ve beş çocuğunun “Ebrişimoğlu” soyadını taşıdığı görülmüştür. Ancak, oğlu “Mehmet Fuat”ın, “İbrişim” soyadını aldığı ve bu arada babası adına doldurup TBMM’ye verdiği, 04.10.1947 tarihli Özgeçmişte, babasının adı ve soyadını “Mustafa İbrişim” olarak beyan ettiği, özlük dosyasında bulunan yazışmalardan tespit edilmiştir.

23 TBMM’nin; I. Döneminde “Rasih Efendi”, II.- IV. Dönemlerinde, “Rasih Bey”, V.-VIII. Dönemlerinde ise “Rasih Kaplan” olarak kayıtlara geçmiştir.

24 MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır.

25 Ankara İstiklal Mahkemesi kararıyla idam edilmiştir.

26 Özlük dosyasında bulunan, Maden Tetkik ve Arama Genel Direktörlüğü’nün, 10.12.1947 tarihli yazı eki özgeçmişinde “O. Server Atabek” olarak adını beyan ettiği görülmüştür.

27 Özlük dosyasında bulunan, Denizli Valiliğinin, 13.01.1948 tarihli yazı eki Özgeçmişinde 14 Kasım 1935 Pazartesi günü vefat ettiği yazılıdır.

28 Kendi nüfus kaydı yandığından, MERNIS’ten ancak esi ve çocuklarının nüfus kayıtlarına ulaşılabilmiş, ailenin “Erkut” soyadını aldığı görülmüştür.

29 TBMM’nin; I. Döneminde Mazbatası “Hoca Mehmet Esat” adına düzenlenmiş, I. Dönem tutanaklarına “Esat Bey”, II. Döneminde ise “Esat Efendi/Bey” olarak kayıtlara geçmiştir.

30 MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamış, ancak esi ve çocuklarının nüfus kayıtlarına ulaşılabilmiş, ailenin “Sultanoğlu” soyadını aldığı görülmüştür. Özlük dosyasında bulunan belgelerde “Ünver” soyadının da ayrıca geçtiği belirlenmiştir.

31 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Tahsin”, V. Döneminde ise “Tahsin San” olarak kayıtlara geçmiştir.

32 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 09.07.1930 tarihinde vefat ettiği belirlenmiştir. Ancak, esi

Makbule Ersoy tarafından doldurularak Meclis’e gönderilen Özgeçmişte bu tarih, 16.03.1930 olarak beyan edilmiştir.

33 Doğum yeri, Özgeçmişinde ve Gaziantep Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 06.04.1954 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “İstanbul”, 17.01.1991 tarihinde düzenlenen vukuatlı nüfus kayıt örneği ile MERNIS’ten çıkarılan nüfus kaydında ise “Gaziantep” olarak görünmektedir.

34 Gaziantep Nüfus Müdürlüğü tarafından, 06.04.1954 ve 17.01.1991 tarihlerinde düzenlenen iki ayrı vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 05.12.1934 tarihinde vefat ettiği görünmektedir. Ancak, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ise bu tarih, 27.12.1934’tür.

35 TBMM’nin I. Dönem İsim Defterinde; “Hafız Sahin”, II.-IV. Dönemlerinde “Sahin”, V.-VII. dönemlerinde ise “Memet Sahin”, I.-IV. Dönemlerin tutanaklarında; “Hafız Sahin”, “Sahin” ve “Hafız Memet Sahin” olarak kayıtlara geçmiştir.

36 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Kılıç Ali”, V. döneminde ise “Ali Kılıç” olarak kayıtlara geçmiştir. Türk Parlamento Tarihinin Araştırma dosyasında bulunan belgelere göre, asıl adı “Süleyman Asaf” olup, Millî Mücadelede “Kılıç Ali Bey” olarak anıldığı ve Soyadı Kanunundan sonra da “Ali Kılıç” olduğu belirlenmiştir.

37 Özlük dosyası ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgelerdeki Doğum tarihi esas alınmıştır. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde Doğum tarihi 1899 olarak geçmektedir.

38 Özlük dosyası ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgelerde, Doğum tarihi “1876” olarak geçmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

12 − = 2