1911 yılında Atatürk

Atatürk takvimi

1911 : MUSTAFA KEMAL TOBRUK BÖLGE KOMUTANI.


1911 – Galatasaray Basketbol kulübü kuruldu.

15 Ocak 1911 – Atatürk’ün, 3. Ordu Karargâhı’ndaki görevinden alınarak, yine Selanik’te bulunan 38. Piyade Alayı’nda görevlendirilmesi. (Bu tarih bazı kaynaklarda gün belirtmeksizin Ocak 1911 olarak gösterilmiştir: K.A., s.95,868; A.N.M., s.175). (Olayların seyri esnasında Selanik’te bulunan Behiç Erkin ve Cevat Abbas Gürer, hatıralarında Atatürk’ün 38. Piyade Alayı’ndaki görevinin Komutan Vekilliği olduğunu kaydetmektedirler. [Kocatürk]

19 Nisan 1911 – Atatürk’ün, 5. Kolordu’nun Selânik-Kılkış arasında yaptığı manevralara -kolağası rütbesiyle- katılması (Manevra 20 Nisan 1911 akşamı sona ermiştir).

19 – 21 Nisan 1911 – Mustafa Kemal’in, “Tâbiye Tatbikat Seyahatı” adlı kitabını 5’inci Kolordunun 19-20 Nisan 1911 günleri yaptığı ve Mustafa Kemal’in de katıldığı bir askeri tatbikat esnasında yazması (not ve krokilerinden oluşmuştur.) Daha sonra ay içinde Selanik’te yayımlanması.

16 Mayıs 1911 – Harbiye mektebinin 317. sınıfı subaylarının yüzbaşılığa terfi etmesi nedeniyle Selanik’te İttihat bahçesinde 180 kişilik ziyafet düzenlenmiş, ziyafete çeşitli kurmaylar, ittihat ve terakki cemiyet delegeleri, Selanik basını ve bu arada Mustafa Kemal de katılmıştır. (Mustafa Kemal birde konuşma yapmış, ordu ile siyasetin birbirinden ayrılması gereğini vurgulamıştır.) (Akl-ı Kemal, c.1, Sinan Meydan)

18 Mayıs 1911 – Rumeli Gazetesinin 442nci sayısı; “16 Mayıs 1911 tarihli mezuniyet ziyafetinde konuşmacılardan birisi de Mustafa Kemal’dir. (Erkan-ı Harp Kolağası Mustafa Kemal) Konuşmasında ‘orduyla siyasetin birbirinden ayrılmasına’ vurgu yapmıştır.” (Akl-ı Kemal, c.1, Sinan Meydan)

1 Haziran 1911 – Türk Hava Kuvvetleri kuruldu. (Kıtaat-ı Fenniye ve Mevaki-i Müstahkame) TÜRK HAVA KUVVETLERİ GÜNÜ. Yurt dışına pilotaj eğitimine seçim için de sınav yapıldı. Fesa Bey ve Yusuf Kenan Fransa’ya gönderildiler. Havacılık işleriyle uğraşmak üzere Genelkurmay’dan Süreyya Bey memur edildi. Harbiye Nazırı (Savaş Bakanı) Mahmut Şevket Paşa’nın, ”uçak satın almak, pilot yetiştirmek ve hava tesisleri yaptırmak için görevlendirdiği Kurmay Yarbay Süreyya (İlmen) Bey’in, bu işlerin ”Teknik Birlikler ve Müstahkem Mevkiler Müfettişliği”ne bağlı olarak yapılması önerisinin uygun görülmesiyle, söz konusu müfettişliğin 2. şubesinde bir ”Tayyare Komisyonu” kuruldu. Bu komisyonun kuruluşu, aynı zamanda Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak benimsendi.

1 Haziran 1911 – Harbiye Bakanlığı bünyesinde “Fen Kıtaları Müstahkem Genel Müfettişiliği” kuruldu ve Türk ordusu içinde Hava Kuvvetlerinin temeli atılmış oldu. (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

12 Haziran 1911 – Atatürk’ün, Selanik’ten, İstanbul’da Genelkurmay Birinci Şube Müdürü Albay Pertev (Demirhan) Bey’e mektubu: “Beyefendi Hazretleri, ilişikte arz ve takdim ettiğim ‘mesele’nin çözümünde bazı arkadaşlar arasında fikir ayrılığı oluştuğundan, zatıâlinizi rahatsız etme cesaretinde bulundum. Görüşleriniz ve yüksek kararınız, hepimizce inandırıcı olacağından esirgenmemesini rica ederim efendim.” (“Beşinci Selanik Kolordusu Erkân-ı Harbiye Birinci Şube İkinci Kısmı’na memur Kolağası Mustafa Kemal” imzasıyla yazılan bu mektuba, Albay Pertev Bey’den gelen cevabın, Atatürk’ün görüşüne uygun olduğu görülmüştür). [Kocatürk]

1 Temmuz 1911 – Kandilli Rasathanesi kuruldu.

23 Temmuz 1911 – İstanbul’da, Aksaray Yeşiltulumba’da çıkan büyük yangında yaklaşık 300 ev hasar gördü.

27 Ağustos 1911 – Atatürk’ün, Harbiye Nezareti tarafından -geçici olarak- Trablusgarp Tümeni Kurmay Başkanlığı’na atanması. [Kocatürk]

Eylül 1911 – Mustafa Kemal’in, İstanbul’da Genelkurmay 1’inci Şubeye atanması.

11 Eylül 1911 – İtalyanların Trablus’a saldırmaları.

13 Eylül 1911 – Mustafa Kemal, geçici olarak Trablusgarb Tümeni Kurmay başkanlığına atandı.

13 Eylül 1911 – Atatürk’ün, -geçici olarak Trablusgarp Tümeni Kurmay Başkanlığı’na atanmasını takiben- Harbiye Nezareti tarafından İstanbul’a çağrılması. [Kocatürk]

24 Eylül 1911 – Mustafa Kemal, Genel Kurmay Başkanlığında çalışmaya başladı.

24 Eylül 1911 – Atatürk’ün, İstanbul’dan, Selanik’te bulunan Salih (Bozok) Bey’e mektubu: “Genelkurmay 1. Şube’ye memur edildim. Orduyu, memleketi kurtarmak için çok fedakârane çalışmak lâzım. Başka çare yok! …İstanbul muhiti pek pis, herkes kişisel çıkarından başka bir şey düşünmüyor!” [Kocatürk]

25 Eylül 1911 – İtalya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

27 Eylül 1911 – 27 Eylül 1911 Tarihinde muvakkaten Trablusgarp Fırkası Erkân-ı Harbiyesine memur edilmişse de Trablusgarp’a gitmeksizin İstanbul’a cefbi 5 nci Kolordu’ya tebliğ edilerek Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi’ne tayin buyrulmuştur.

29 Eylül 1911 – İtalyanlar, Trablusgarp’ı ele geçirmek için Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Trablusgarp topraklarının İtalya’nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti’ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı.

29 Eylül 1911 – İtalyanların, Osmanlı Devleti’ne harp ilânı ve Trablusgarp Harbi’nin başlaması. İtalyanlar 28/29 Eylül 1911 tarihinden itibaren Trablusgarp’a çıkarma yapmaya ve tüm kıyı şehirlerini bombalamaya başlamışlardı. 3 ve 4 Ekim 1911’de Tobruk’a, 5 Ekim 1911’de Trablus’a, 16 Ekim 1911’de Derne’ye, 17 Ekim 1911’de Homs’a ve 19 Ekim 1911’de Bingazi’ye çıkarma yaparak bu şehirleri işgal ettiler. [Kocatürk]

5 Ekim 1911 – Mustafa Kemal, Tobruk’ta ve Derne’de, İtalyanlara karşı savunma ve oyalama savaşlarına katıldı.

5 Ekim 1911 – İtalyan kuvvetleri Gelibolu’yu işgal etti.

5 Ekim 1911 – Atatürk’ün, İstanbul’dan Selanik’te bulunan Salih (Bozok) Bey’e mektubu: “…Birinci Şube’ye devam ediyorum. Mümkünse annemi görüp müteselli et!” [Kocatürk]

15 Ekim 1911 – Mustafa Kemal gazeteci “Mustafa Şerif” adına düzenlenen sahte bir pasaportla Mısır üzerinden gizli yollarla bölgeye gelip Trablusgarp savaşına katıldı. (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

15 Ekim 1911 – Mustafa Kemal’in, Trablusgarp’a gönüllü gitmek üzere gizlice arkadaşlarıyla beraber İstanbul’dan ayrılması. Atatürk’ün, İtalyanlara karşı savaşmak için Trablusgarp’e (Libya) gitmek üzere İstanbul’dan ayrılması. Atatürk’ün, Trablusgarp’a gönüllü gitmek üzere -Gazeteci Mustafa Şerif kimliği ile- bir kısım arkadaşları (Ömer Naci, Sapancalı Hakkı, Yakup Cemil vb.)’yla beraber İstanbul’dan ayrılışı. [Kocatürk] (Mustafa Kemal, Şerif takma adıyla yanında Ömer Naci, Yakup Cemil ve Sabancalı hakkı olduğu halde 15 ekim 1911‟de İstanbul‟dan Mısır’a hareket eder. Bingazi yolunda rahatsızlanır ve İskenderiye’de hastaneye yatar.)

17 Ekim 1911 – Atatürk’ün, İskenderiye’ye giderken vapurdan -Selanik’te bulunan- Fuat (Bulca) Bey’e mektubu: “15 Ekim’de İstanbul’dan hareket ettim. Lüzum ve fayda görürsem seni ve daha bazı arkadaşları da isteyeceğim. …Vatanı kurtarmak için şimdiye kadar olduğundan ziyade gayret ve fedakârlık zorunludur.” [Kocatürk]

17 Ekim 1911 – Atatürk Trablusgarp’a giderken Urla karantinasındaki Rus vapurundan Fuat Bulca’ya yazdığı mektubun bir yerinde şöyle diyordu; “Maksadımız ebedi bir mücadele sahası açmaktır. Muvaffakiyet Allah’tan. (…) Vatanı kurtarmak için şimdiye kadar olduğundan fazla gayret ve fedakarlık lazımdır. Endülüs tarihinin son sayfalarını okuyun…”(Atatürk’ün bütün eserleri, C.1. s.127., Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı)

17 Ekim 1911 – Atatürk’ün Fuat Balcı’ya Mısır’a giden Rus vapurundan mektubu; (Nerede olduğumu anneme söylemeyin. Adıma İstanbul’dan ona mektup atın. Maaşımdan geri kalanı da anneme gönderin.)

17 Ekim 1911 – Mustafa Kemal’in Fuat Bulca’ya yazdığı mektuptan; “… Allah nasip ederse mücadele sahasında birleşiriz. Cenab-ı Hak takdir etmişse, ahirette kavuşuruz.”

21 Ekim 1911 – Atatürk’ün, İstanbul’dan İskenderiye’ye gelişi. [Kocatürk]

23 Ekim 1911 – Atatürk’ün, İskenderiye’den Trablusgarp’a hareketi. (Atatürk, yolda hastalanması üzerine tekrar İskenderiye’ye dönerek 15 gün kadar hastanede tedavi gördükten sonra 29 Kasım 1911 günü yeniden Trablusgarp’a hareket etmiştir. 15 Ekim 1911’de İstanbul’dan beraber hareket ettiği arkadaşları ise yollarına devam etmişlerdir).[Kocatürk]

7 Kasım 1911 – Nuri (Conker) Bey’in, İstanbul’dan, Selanik’te bulunan Salih (Bozok) Bey’e mektubu: “Pazar günü buraya geldim. Beni Mustafa Kemal yazmış.”  [Kocatürk]

12 Kasım 1911 – Nuri (Conker) Bey’in İstanbul’dan vapurla İskenderiye’ye gelişi. [Kocatürk]

14 Kasım 1911 – Fuat (Bulca) Bey’in, İstanbul’dan vapurla İskenderiye’ye gelişi.

15 Kasım 1911 – Atatürk’ün, İskenderiye’den -Şerif takma adıyla- Selanik’te Salih (Bozok) Bey’e mektubu: “…Ben seyahatin bir noktasında tedavi için İskenderiye’ye geldim, iyileşmek üzereyim. Bir kaç gün sonra tekrar yola çıkacağım.”

15 Kasım 1911 – Nuri (Conker) Bey’in İskenderiye’den, Selanik’te Salih (Bozok) Bey’e mektubu: “…Burada bir hemşehri daha bulduk: Bizim Şerif (Mustafa Kemal). Kendisinin evvelce buralara geldiğini biliyordum; fakat burada kalacağını tahmin etmiyordum. Kendisi burada hastalanmış, yolculuğa devama muvaffak olamayarak hastaneye yatmış. Şimdi tedavi olunmaktadır. Kendisini gördüm. Hastalığı ehemmiyetsizdir. Üç, dört güne kadar çıkacaktır. Beraber seyahat edeceğiz.” [Kocatürk]

15 Kasım 1911 – Mustafa Kemal’in, Salih Bozok’a İskenderiye’den mektubu; “Tedavi için İskenderiye’ye geldim. Anneme hastalığımı söylemeyin.”

18 Kasım 1911 – Mustafa Kemal’in İskenderiye’den Şerif takma adıyla Salih Bozok’a gönderdiği mektuptan; “… Bakalım Allah ne gösterecek? İnşallah dönmek nasip olursa size anlatacak hikayelerimiz var…”(Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

21 Kasım 1911 – Istanbul’da Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın kuruluşu. [Kocatürk]

27 Kasım 1911 – Mustafa Kemal’in İtalyan-Osmanlı Trablus Savaşı’nda Tobruk taarruzunu başarıyla idare etmesi.

27 Kasım 1911 – Mustafa Kemal’in binbaşılığa terfi etmesi.

28 Kasım 1911 – Atatürk’ün, İskenderiye’den -Şerif takma adıyla- Selanik’te Salih (Bozok) Bey’e mektubu: “Yolculuğun ilk devresini savdık. Şimdi ikinci yolculuğa çıkıyoruz… Bizim valide acaba ne haldedir?” [Kocatürk]

29 Kasım 1911 – Atatürk ve arkadaşları (Nuri “Conker”, Fuat “Bulca” vb.)’nın rahatsızlığının geçmesini takiben İskenderiye’den Trablusgarp’a (Bingazi) hareketi. (Atatürk ve arkadaşları İskenderiye’den trenle Ebülhaccac istasyonuna, oradan da 1 Aralık 1911 günü hareketle 8 günlük bir yolculuktan sonra Bingazi toprağına geçmişlerdir). [Kocatürk]

8 Aralık 1911 – Atatürk ve arkadaşlarının, Mısır sınırını geçerek Bingazi toprağına geçişleri. (Atatürk, burada Tobruk Bölgesi Komutanı Ethem Paşa’nın Kurmay Başkanı olarak göreve başlamıştır. [Kocatürk]

8 Aralık 1911 – Mustafa Kemal, Bingazi-Derne-Tobruk bölgesinde yerli halkı örgütleyerek, İtalyan kuvvetlerine karşı başarılı direnişlerde bulundu. (8 Aralık 1911 – 24 Ekim 1912)

12 Aralık 1911 – Atatürk ve arkadaşlarının, Defne (Resuldefne)’ye gelişi. [Kocatürk]

14 Aralık 1911 – Nuri (Conker) Bey’in Defne’den Selanik’te Salih (Bozok) Bey’e mektubu: “…Mustafa Kemal, Fuat beraber olarak çadırdayız. Mektup hepimizdendir.” [Kocatürk]

15 Aralık 1911 – Atatürk ve arkadaşlarının Defne’den Tobruk’a hareketi.

16 Aralık 1911 – Atatürk ve arkadaşlarının Defne’den Tobruk’a gelişi. [Kocatürk]

19 Aralık 1911 – Mustafa Kemal’in, Tobruk Bölgesi Komutanlığı görevini yürüten Ethem Paşa’nın yerine Tobruk Bölgesi Komutanlığına getirilmesi.

22 Aralık 1911 – Atatürk komutasındaki yerel kuvvetlerin, Tobruk bölgesinde İtalyanlara baskın şeklinde taarruzu ve düşmana ağır zayiat verdirilmesi. [Kocatürk]

30 Aralık 1911 – Mustafa Kemal’in Derne’ye gelmesi ve Derne Doğu Kolu Komutanlığını üzerine alması.


Büyük nutukBu memleket tarihte Türk’tü, şimdi de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. (1923, Adana) Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Not: Lütfen varsa hata ve noksanları yorum yaparak bildiriniz.

Sayfayı yazdırın Sayfayı yazdırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 7